ความคืบหน้าของการเสนอหลักสูตรต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ลำดับ ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย ส่ง สกอ. ขั้นตอนดำเนินการ สกอ.รับทราบ
1 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 19 ตุลาคม 2559 3 พฤศจิกายน 2560 สกอ.รับทราบ 3 กันยายน 2562
2 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 19 กันยายน 2560 5 ตุลาคม 2560 สกอ.รับทราบ 28 ตุลาคม 2562
3 อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 19 ตุลาคม 2560 2 พฤศจิกายน 2560 สกอ.รับทราบ 15 กรกฎาคม 2562
4 ส.ม. การจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 16 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 สกอ.รับทราบ 29 ตุลาคม 2562
5 ค.ม. หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 8 มีนาคม 2561 สกอ.รับทราบ 14 พฤษภาคม 2563
6 บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 8 มีนาคม 2561 สกอ.รับทราบ 1 ตุลาคม 2561
7 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 8 มีนาคม 2561 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
8 ค.บ. 5 ปี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 15 มีนาคม 2561 5 เมษายน 2561 สกอ.รับทราบ 13 พฤศจิกายน 2561
9 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 19 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 สกอ.รับทราบ 29 ตุลาคม 2562
10 ศศ.บ. ศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 21 ธันวาคม 2560 3 พฤษภาคม 2561 สกอ.รับทราบ 21 กรกฎาคม 2562
11 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 19 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 สกอ.รับทราบ 25 กันยายน 2562
12 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 15 พฤศจิกายน 2561 6 ธันวาคม 2561 สกอ.รับทราบ 21 กรกฎาคม 2562
13 วท.บ. โภชนาการและการกำหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 15 พฤศจิกายน 2561 6 ธันวาคม 2561 สกอ.รับทราบ 21 กรกฎาคม 2562
14 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 20 กันยายน 2561 1 พฤศจิกายน 2561 สกอ.รับทราบ 21 กรกฎาคม 2562
15 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 15 พฤศจิกายน 2561 6 ธันวาคม 2561 สกอ.รับทราบ 21 เมษายน 2563
16 ค.บ. 4 ปี ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 8 เมษายน 2563 สกอ.รับทราบ 6 พฤษภาคม 2563
17 ส.บ. การจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 18 ตุลาคม 2561 1 พฤศจิกายน 2561 สกอ.รับทราบ 14 ธันวาคม 2562
18 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 18 ตุลาคม 2561 1 พฤศจิกายน 2561 สกอ.รับทราบ 21 กรกฎาคม 2562
19 วท.บ. สุขภาพและความงาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 18 ตุลาคม 2561 1 พฤศจิกายน 2561 สกอ.รับทราบ 22 ตุลาคม 2562
20 บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 20 ธันวาคม 2561 10 มกราคม 2562 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
21 ค.บ. 5 ปี การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 20 ธันวาคม 2561 10 มกราคม 2562 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ รับทราบของ ค.บ.4 ปี แล้ว
22 วท.บ. มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 3 เมษายน 2562 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
23 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 18 เมษายน 2562 2 พฤษภาคม 2562 25 พฤษภาคม 2562 สกอ.รับทราบ 27 ธันวาคม 2562
24 วท.บ. นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 26 พฤษภาคม 2562 สกอ.รับทราบ 16 เมษายน 2563
25 ปร.ด. วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 18 มีนาคม 2562 4 เมษายน 2562 31 พฤษภาคม 2562 สกอ.รับทราบ 11 ธันวาคม 2562
26 ค.บ. 4 ปี ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 29 พฤษภาคม 2562 สกอ.รับทราบ 12 พฤษภาคม 2563
27 ค.บ. 4 ปี ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 8 มิถุนายน 2562 สกอ.รับทราบ 17 เมษายน 2563
28 ค.บ. 4 ปี การประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 1 มิถุนายน 2562 สกอ.รับทราบ 6 พฤษภาคม 2563
29 ค.บ. 4 ปี คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 12 มิถุนายน 2562 สกอ.รับทราบ 16 เมษายน 2563
30 ศศ.บ. 4 ปี สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 20 มิถุนายน 2562 สกอ.รับทราบ 18 กันยายน 2562
31 ค.บ. 4 ปี ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 21 มิถุนายน 2562 สกอ.รับทราบ 12 พฤษภาคม 2563
32 ค.บ. 4 ปี คณิตศาสตร์ (4 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 25 มิถุนายน 2562 สกอ.รับทราบ 15 เมษายน 2563
33 ค.บ. 4 ปี การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 27 มิถุนายน 2562 สกอ.รับทราบ 15 เมษายน 2563
34 ค.บ. 4 ปี เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 7 สิงหาคม 2562 สกอ.รับทราบ 16 เมษายน 2563
35 ค.บ. 4 ปี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 22 สิงหาคม 2562 สกอ.รับทราบ 21 มิถุนายน 2563
36 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563 5 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
37 ศศ.บ. การจัดการการบริการและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563 5 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สกอ.รับทราบ 2 ตุลาคม 2563
38 วท.บ.4 ปี โภชนาการและการกำหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563 5 มีนาคม 2563 22 สิงหาคม 2562 สกอ.รับทราบ 30 เมษายน 2563
39 บธ.บ.4 ปี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 16 มกราคม 2563 5 มีนาคม 2563 25 มีนาคม 2563 สกอ.รับทราบ 3 พฤษภาคม 2563
40 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563 5 มีนาคม 2563 8 เมษายน 2563 สกอ.รับทราบ 2 ตุลาคม 2563
41 ร.บ. 4 ปี รัฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 19 มีนาคม 2563 2 เมษายน 2563 9 เมษายน 2563 สกอ.รับทราบ 2 สิงหาคม 2563
42 ค.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สกอ.รับทราบ 17 พฤษภาคม 2563
43 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 16 กรกฎาคม 2563 6 สิงหาคม 2563 17 สิงหาคม 2563 สกอ.รับทราบ 23 ธันวาคม 2563
44 วท.บ.4 ปี นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 18 มิถุนายน 2563 6 สิงหาคม 2563 26 สิงหาคม 2563 สกอ.รับทราบ 4 มกราคม 2564
45 รป.บ.4ปี รัฐประศาสนศาสตร์ 17 กันยายน 2563 5 พฤศจิกายน 26 พฤศจิกายน 2563 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
46 ศศ.บ.4ปี การพัฒนาชุมชน 15 ตุลาคม 2563 5 พฤศจิกายน 2563 26 พฤศจิกายน 2563 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
47 วท.บ.4 ปี คหกรรมศาสตร์ 15 ตุลาคม 2563 5 พฤศจิกายน 2563 26 พฤศจิกายน 2563 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
48 วท.บ.4 ปี การจัดการสาธารณภัย 18 พฤศจิกายน 2563 3 ธันวาคม 2563 7 มกราคม 2564 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ