ความคืบหน้าของการเสนอหลักสูตรต่อ สกอ.
ลำดับ ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย ส่ง สกอ. ขั้นตอนดำเนินการ สกอ.รับทราบ
1 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 19 ตุลาคม 2559 3 พฤศจิกายน 2560 สกอ.รับทราบ 3 กันยายน 2562
2 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 19 กันยายน 2560 5 ตุลาคม 2560 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
3 อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 19 ตุลาคม 2560 2 พฤศจิกายน 2560 สกอ.รับทราบ 15 กรกฎาคม 2562
4 ส.ม. การจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 16 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
5 ค.ม. หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 8 มีนาคม 2561 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
6 บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 8 มีนาคม 2561 สกอ.รับทราบ 1 ตุลาคม 2561
7 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 8 มีนาคม 2561 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
8 ค.บ. 5 ปี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 15 มีนาคม 2561 5 เมษายน 2561 สกอ.รับทราบ 13 พฤศจิกายน 2561
9 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 19 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
10 ศศ.บ. ศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 21 ธันวาคม 2560 3 พฤษภาคม 2561 สกอ.รับทราบ 21 กรกฎาคม 2562
11 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 19 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 สกอ.รับทราบ 25 กันยายน 2562
12 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 15 พฤศจิกายน 2561 6 ธันวาคม 2561 สกอ.รับทราบ 21 กรกฎาคม 2562
13 วท.บ. โภชนาการและการกำหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 15 พฤศจิกายน 2561 6 ธันวาคม 2561 สกอ.รับทราบ 21 กรกฎาคม 2562
14 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 20 กันยายน 2561 1 พฤศจิกายน 2561 สกอ.รับทราบ 21 กรกฎาคม 2562
15 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 15 พฤศจิกายน 2561 6 ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
16 ค.บ. 5 ปี ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 15 มีนาคม 2561 6 ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
17 ส.บ. การจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 18 ตุลาคม 2561 1 พฤศจิกายน 2561 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
18 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 18 ตุลาคม 2561 1 พฤศจิกายน 2561 สกอ.รับทราบ 21 กรกฎาคม 2562
19 วท.บ. สุขภาพและความงาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 18 ตุลาคม 2561 1 พฤศจิกายน 2561 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
20 บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 20 ธันวาคม 2561 10 มกราคม 2562 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
21 ค.บ. 5 ปี การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 20 ธันวาคม 2561 10 มกราคม 2562 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
22 วท.บ. มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 3 เมษายน 2562 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
23 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 18 เมษายน 2562 2 พฤษภาคม 2562 25 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
24 วท.บ. นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 26 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
25 ปร.ด. วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 18 มีนาคม 2562 4 เมษายน 2562 31 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
26 ค.บ. 4 ปี ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 29 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
27 ค.บ. 4 ปี ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 8 มิถุนายน 2562 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
28 ค.บ. 4 ปี การประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 1 มิถุนายน 2562 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
29 ค.บ. 4 ปี คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 12 มิถุนายน 2562 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
30 ศศ.บ. 4 ปี สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 20 มิถุนายน 2562 สกอ.รับทราบ 18 กันยายน 2562
31 ค.บ. 4 ปี ภาษาอังกฤษ 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 21 มิถุนายน 2562 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
32 ค.บ. 4 ปี คณิตศาสตร์ (4 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 25 มิถุนายน 2562 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
33 ค.บ. 4 ปี การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 27 มิถุนายน 2562 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
34 ค.บ. 4 ปี เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 7 สิงหาคม 2562 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ
35 ค.บ. 4 ปี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 22 สิงหาคม 2562 อยู่ระหว่าง สกอ.รับทราบ