สมัครรับตรง
    - คณะครุศาสตร์ (ยื่นคะแนน GPA/TAP )
    - คณะครุศาสตร์ (สอบสอบข้อเขียนที่มหาวิทยาลัย)
    - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สอบสอบข้อเขียนที่มหาวิทยาลัย)
    - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ยื่นคะแนน GPA/TAP )
    - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอบสอบข้อเขียนที่มหาวิทยาลัย)
    - คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สอบสอบข้อเขียนที่มหาวิทยาลัย)
    - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สอบสอบข้อเขียนที่มหาวิทยาลัย)
    - คณะวิทยาการจัดการ (สอบสอบข้อเขียนที่มหาวิทยาลัย)
    - วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (สอบสอบข้อเขียนที่มหาวิทยาลัย)
   
  สมัครโควตาคณะ
    - คณะครุศาสตร์
    - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    - คณะเทคโนโลยีการเกษตร
    - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   
  สมัครโควตาโรงเรียนเครือข่าย
    - คณะครุศาสตร์
    - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    - คณะเทคโนโลยีการเกษตร
    - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    - คณะวิทยาการจัดการ
     
  สมัครทุนการศึกษา
    - ทุนส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
    - ทุนความสามารถพิเศษและจิตอาสา
    - ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา
 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 02-5290674-6 ต่อ 322, 323
แฟกซ์ 02-5293598

ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)