- คณะครุศาสตร์
    - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    - คณะเทคโนโลยีการเกษตร
    - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    - คณะวิทยาการจัดการ
    - วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
    - คณะสาธารณสุขศาสตร์
   
 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 02-5290674-6 ต่อ 322, 323
แฟกซ์ 02-5293598

ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)