ผู้สมัครเลือกสาขาใหม่ทดแทนสาขาที่ปิดวันอาทิตย์ที่ 23 - วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560
โหลดบันทึกขอเลือกสาขาวิชาใหม่ทดแทนสาขาวิชาที่ปิดได้ที่นี้ คลิก<<
สาขาที่ไม่สามารถเปิดได้ <<คลิกดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาสำหรับผู้สมัครที่เลือกสาขาใหม่วันพุธที่ 3 มกราคม 2561
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา(สาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษา 2/2560 <<คลิก
 
  รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา
 
 • คณะวิทยาศาสตร์และแทคโนโลยี
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • รายชื่อเพิ่มเติม
 •    

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  จ.ปทุมธานี 13180
  โทร. 02-5290674-6 ต่อ 322, 323
  แฟกซ์ 02-5293598

  ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)