คณะครุศาสตร์ 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
คณะวิทยาการจัดการ
 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 02-5290674-6 ต่อ 322, 323
แฟกซ์ 02-5293598

ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)