กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
 • รับสมัครทางไปรษณีย์
 • รับสมัครที่มหาวิทยาลัย
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
 • สอบเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 • สอบคัดเลือกเพิ่มเติม (สัมภาษณ์)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม)
 • รายงานตีัว ชำระเงิน และลงทะเบียน
 • ปฐมนิเทศ ตรวจสุขภาพ
 • ปฐมนิเทศของคณะ
 • เปิดเรียน
 • วันจันทร์ที่ 30 มกราคม - วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555
 • วันจันทร์ที่ 30 มกราคม - วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555
 • วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555
 • วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555
 • วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555
 • วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555
 • วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555
 • วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม และวันที่ 1 มิถุนายน 2555
 • วันเสาร์ที่ 2 - วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2555
 • วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555
สมัครทางไปรษณีย์ โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 980-821473 ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัคร ปีการศึกษา 2555 คลิกที่นี่

สมัครด้วยตนเองที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 02-5290674-6 ต่อ 122, 123
แฟกซ์ 02-5293598

ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)