กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์
ภาคเรียนที่ 1/2555 ภาคเรียนที่ 3/2555
  • ขายใบสมัครและรับสมัคร วันที่ 5 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2555
  • รายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2555
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555
  • เปิดเรียน วันเสาร์-วันอาทิตย์ วันที่ 4 สิงหาคม 2555
  • ขายใบสมัครและรับสมัคร วันที่ 1 กันยายน 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2556
  • รายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 16 มีนาคม 2556
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 23 มีนาคม 2556
  • เปิดเรียน 20 เมษายน 2556


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

สถานที่รับสมัคร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-5290674-7 กด 3 หรือต่อ 323,322