ประเมินปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา
PDF WORD
แบบ มรว.ทป.01 ระเบียนสะสม ดาวน์โหลดเป็นเวิร์ด
แบบ มรว.ทป.02 รายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลดเป็นเวิร์ด
แบบ มรว.ทป.03 บันทึกการให้คำปรึกษา ดาวน์โหลดเป็นเวิร์ด
แบบ มรว.ทป.04 ขอความช่วยเหลือ/แนะนำ นักศึกษา ดาวน์โหลดเป็นเวิร์ด
แบบ มรว.ทป.05 ขอเชิญพบเพื่อปรึกษาหารือ ดาวน์โหลดเป็นเวิร์ด
แบบ มรว.ทป.06 รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลดเป็นเวิร์ด
แบบ มรว.ทป.07 แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา ดาวน์โหลดเป็นเวิร์ด
แบบ มรว.ทป.08 แบบประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลดเป็นเวิร์ด
แบบ มรว.ทป.09 แบบประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลดเป็นเวิร์ด