ผลงานวิชาการ
แนวปฏิบัติการประเมินประกอบผลการปฏิบัติงาน
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
ขั้นตอนการส่งผลงานทางวิชาการประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
ปมผ.1(สำหรับผู้เสนอ) แบบคำขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (Update 5 มกราคม 2558)
ปมผ.2(สำหรับผู้เสนอ) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการ ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
ปมผ.3 (สำหรับคณะ) แบบประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
ปมผ.4(สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/หนังสือ/ตำรา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
ปมผ.4.1(สำหรับคณะกรรมการ) แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
บันทึกข้อความคณะขอส่งผลงานเพื่อรับการประเมิน (สำหรับคณะ)
ปมผ.5แบบประเมินคุณภาพเอกสารแปล เพื่อประกอบการประเมินผลการฏิบัติงานประจำปี
ปมผ.5.1แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพเอกสารแปลเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
แนวปฏิบัติในการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอทุนสนับสนุน พ.ศ. 2556
ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2558