แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา/Student form


หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
มรว.01 (GE) คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(61 เป็นต้นไป)
มรว.01 (GE) คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(53-58)
มรว.01 (GE) คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(59-60)
แบบ มรว.1 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แบบ มรว.2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นหมวดวิชาเฉพาะ และ/หรือ เลือกเสรี
แบบ มรว.3 คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
แบบ มรว.4 คำร้องขอย้าย Section (กรณีวิชาเดียวกัน)
แบบ มรว.5 คำร้องขอเปลี่ยนหลักสูตร
แบบ มรว.6 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชา
แบบ มรว.6.1 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กรณีปรับรหัสวิชา
แบบ มรว.6.2 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษาเรียนร่วม (กรณีปรับรหัสวิชา)
แบบ มรว.6.3 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษา (กยศ.)
แบบ มรว.6.4 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชากรณีที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
แบบ มรว.7 คำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน
แบบ มรว.8 คำร้องขอลาพักการเรียน
แบบ มรว.9 คำร้องขอกลับเข้าเรียนและขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา
แบบ มรว.10 คำร้องขอลาออก
แบบ มรว.11 คำร้องขอสอบปลายภาค
แบบ มรว.12 คำร้องขอจบการศึกษา
แบบ มรว.13 คำร้องขอเปิดหมู่พิเศษ
แบบ มรว.14 คำร้องขอเรียนสมทบที่มหาวิทยาลัยอื่น
แบบ มรว.15 คำร้องขอหนังสือรับรอง
แบบ มรว.16.1 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน
แบบ มรว.16.2 คำร้องใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สำหรับ ปี 1 ครุศาสตร์)
แบบ มรว.16.3 คำร้องใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
แบบ มรว.16.4 คำร้องขอใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
แบบ มรว.17 คำร้องขอใบแทนหลักฐานการศึกษา
แบบ มรว.18 คำร้องเปลี่ยนแปลงหลักฐาน
แบบ มรว.19 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน นักศึกษาภาคปกติ
แบบ มรว.20 คำร้องลงทะเบียนไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด
แบบ มรว.21 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
แบบ มรว.22 คำร้องขอรับใบปริญญาบัตร
แบบ มรว.24 คำร้องขอรับใบปริญญาบัตรก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แบบ มรว.26 คำร้องขอผ่อนชำระค่าเล่าเรียน (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี)
แบบ บันทึกข้อความขอจองรายวิชา (ไม่ได้จองรายวิชาตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
แบบ ตัวอย่างบัตรเข้าห้องสอบชั่วคราว
คำร้องขอเทียบโอนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (มรว. 2.1)
An Application Form for Credit Transfer for Course Exemption General Education Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Credit Transfer for Course Exemption Core Courses and/or Selective Courses Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Changing Student Status Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Section Transfer (Same Courses)Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Changing Curriculum Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Taking Leave Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Re-attending Classes and Reviving Student Status Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
A Request for Course Transfer for Waiving General Education Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Adding – Withdrawing Courses Office of Academic Promotion and RegistrationValaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
For Students on Student Loan Program An Application Form for Adding–Withdrawing Courses Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University Under The Royal Patronage
An Application Form for Dropping out of VRU Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Taking Final Exam Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Graduation Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Opening Special Classes Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for taking Class at Other Universities Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for a Letter of Certification(After applying, students can get the document within 5 minutes.)Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for a Transcript Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Applicaction Form for a Duplicate Transcript Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Changing Details in Documents Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Summer Registration for Full-time Students Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Registration(only for not graduating within the given time)Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Transfer Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage(In transferring to other Universities, students have to contact the Universities of their Destination to ask for their approval before).
An Application Form for a Graduation Certificate Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage