แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา/Student form
หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
แนวปฏิบัติในการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
มรว.01 (GE) คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(64 เป็นต้นไป)
มรว.01 (GE) คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(61 เป็นต้นไป)
มรว.01 (GE) คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(53-58)
มรว.01 (GE) คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(59-60)
แบบ มรว.1 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แบบ มรว.2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นหมวดวิชาเฉพาะ และ/หรือ เลือกเสรี
แบบ มรว.3 คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
แบบ มรว.4 คำร้องขอย้าย Section (กรณีวิชาเดียวกัน)
แบบ มรว.5 คำร้องขอเปลี่ยนหลักสูตร
แบบ มรว.6 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชา
แบบ มรว.6.1 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กรณีปรับรหัสวิชา
แบบ มรว.6.2 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษาเรียนร่วม (กรณีปรับรหัสวิชา)
แบบ มรว.6.3 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษา (กยศ.)
แบบ มรว.6.4 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชากรณีที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
แบบ มรว.7 คำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน
แบบ มรว.8 คำร้องขอลาพักการเรียน
แบบ มรว.9 คำร้องขอกลับเข้าเรียนและขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา
แบบ มรว.10 คำร้องขอลาออก
แบบ มรว.11 คำร้องขอสอบปลายภาค
แบบ มรว.12 คำร้องขอจบการศึกษา
แบบ มรว.13 คำร้องขอเปิดหมู่พิเศษ
แบบ มรว.14 คำร้องขอเรียนสมทบที่มหาวิทยาลัยอื่น
แบบ มรว.15 คำร้องขอหนังสือรับรอง
แบบ มรว.16.1 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน
แบบ มรว.16.2 คำร้องใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สำหรับ ปี 1 ครุศาสตร์)
แบบ มรว.16.3 คำร้องใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
แบบ มรว.16.4 คำร้องขอใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
แบบ มรว.17 คำร้องขอใบแทนหลักฐานการศึกษา
แบบ มรว.18 คำร้องเปลี่ยนแปลงหลักฐาน
แบบ มรว.19 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน นักศึกษาภาคปกติ
แบบ มรว.20 คำร้องลงทะเบียนไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด
แบบ มรว.21 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
แบบ มรว.22 คำร้องขอรับใบปริญญาบัตร
แบบ มรว.24 คำร้องขอรับใบปริญญาบัตรก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แบบ มรว.25 คำร้องขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
แบบ บันทึกข้อความขอจองรายวิชา (ไม่ได้จองรายวิชาตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
แบบ ตัวอย่างบัตรเข้าห้องสอบชั่วคราว
คำร้องขอเทียบโอนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (มรว. 2.1)
Letter of Consent to Disclose Information to a Third Party
VRU.01 An Application Form for Credit Transfer for Course Exemption General Education
VRU.02 An Application Form for Credit Transfer for Course Exemption Core Courses and/or Selective Courses
VRU.03 An Application Form for Changing Student Status
VRU.04 An Application Form for Section Transfer (Same Courses)
VRU.05 An Application Form for Changing Curriculum
VRU. 06 An Application Form for Adding – Withdrawing Courses
VRU. 06/1 For Students on Student Loan Program An Application Form for Adding–Withdrawing Courses
VRU.08 An Application Form for Taking Leave
VRU.09 An Application Form for Re-attending Classes and Reviving Student Status
VRU. 01 A Request for Course Transfer for Waiving General Education
VRU. 10 An Application Form for Dropping out of VRU
VRU. 11 An Application Form for Taking Final Exam
VRU. 12 An Application Form for Graduation
VRU. 13 An Application Form for Opening Special Classes
VRU. 14 An Application Form for taking Class at Other Universities
VRU. 15 An Application Form for a Letter of Certification(After applying, students can get the document within 5 minutes.)
VRU. 16 An Application Form for a Transcript
VRU. 17 An Applicaction Form for a Duplicate Transcript
VRU. 18 An Application Form for Changing Details in Documents
VRU. 19 An Application Form for Summer Registration for Full-time Students
VRU. 20 An Application Form for Registration(only for not graduating within the given time)
VRU. 21 An Application Form for Transfer
VRU. 22 An Application Form for a Graduation Certificate
VRU. 24 A Certificate request form for pre-graduation Ceremony
VRU.25 An Application Form Transfer for knowledge and experience