ข้อมูลพื้นฐาน / ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน CDS

ข้อมูลสถิตินักศึกษาประกอบการจัดทำรายงานติดตาม ตรวจสอบผลงานของคณบดี
ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษา

-

ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษา
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้เข้ารับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2557
ข้อมูล SCH และ FTES
จำนวนนักศึกษาคงอยู่
จำนวนนักศึกษาคงอยู่สำหรับประกันคุณภาพหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับประกันคุณภาพหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา