ข้อมูลพื้นฐาน / ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน CDS

ข้อมูลสถิตินักศึกษาประกอบการจัดทำรายงานติดตาม ตรวจสอบผลงานของคณบดี
สถิติการคงอยู่และพ้นสภาพการศึกษาระดับปริญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2563
สรุปสถิติ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สระแก้ว

สถิติการคงอยู่และพ้นสภาพการศึกษาระดับปริญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2563
สรุปสถิติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สระแก้ว

สถิติการคงอยู่และพ้นสภาพการศึกษาระดับปริญาโทและปริญาเอก ปีการศึกษา 2563
สรุปสถิติ
ป.บัณฑิต
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ข้อมูลจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
สรุปผลการสอบเทียบ CEFR
ข้อมูลจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิต
สถิติการคงอยู่และพ้นสภาพการศึกษาระดับปริญาตรีภาคปกติ ปีการศึกษา 2562
สรุปสถิติ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สระแก้ว

สถิติการคงอยู่และพ้นสภาพการศึกษาระดับปริญาโทและปริญาเอก ปีการศึกษา 2562
สรุปสถิติ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษา

-

ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษา
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวนผู้เข้ารับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2557
ข้อมูล SCH และ FTES
จำนวนนักศึกษาคงอยู่
จำนวนนักศึกษาคงอยู่สำหรับประกันคุณภาพหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับประกันคุณภาพหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา