• รูปแบบ มคอ. 2 - มคอ. 7 และที่เกี่ยวข้อง
  • มคอ 1 ของ สกอ.
  • รูปแบบ มคอ. 01 - มคอ. 06
  • ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
  • คู่มือพัฒนาหลักสูตร
  • การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
  • แบบเสนอขอเปิดหลักสูตร
  • กำหนดการการส่ง มคอ.
  • การพัฒนาผลการเรียนรู้กลาง พ.ศ.2559
  • ข้อคำถามที่พบบ่อย

รูปแบบ มคอ. 2 - มคอ. 7 และที่เกี่ยวข้อง

 

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ. 1)

ตัวบ่งชี้และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง


ประกาศเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 


การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน

 
  Email ผู้ประสานงาน
  titigran@vru.ac.th เรื่อง สมอ.08
  chatchai@vru.ac.th เรื่อง ตารางข้อมูลรายวิชาในหลักสูตร
 


แบบเสนอขอเปิดหลักสูตร

รูปแบบ Power Point ของการนำเสนอหลักสูตรต่อสภา