กรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
รูปแบบ มคอ. 2 - มคอ. 7 และที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติตามแบบ มคอ. 1-7
(ร่าง) มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) (Update 01 กรกฏาคม 2565)ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย
TQF 2: Details of the Curriculum (B.A. in Thai)(Update 29 June 2016)
(ร่าง) มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร(Programme Specification)(Update 06 ตุลาคม 2558)ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ
(ร่าง) มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) (Update 28 มิถุนายน 2565)ระดับปริญญาโท
(ร่าง) มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) (Update 28 มิถุนายน 2565)ระดับปริญญาเอก
มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)(Update 18 สิงหาคม 2560)
TQF 3: Details of the Course(Update 29 June 2016)
มคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification)(Update 19 มิถุนายน 2557)
TQF 4: Details of Field Experience(Update 29 June 2016)
มคอ. 5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report)(Update 9 มิถุนายน 2555)
TQF 5: Results of Course Management (Update 29 June 2016)
มคอ. 6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report)
TQF 6: Report of the Management of Field Experience(Update 29 June 2016)
มคอ. 7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report)(Update 26 ธันวาคม 2558)
แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงเล็กน้อย
แนวปฏิบัติการกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
สมอ. 08 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร(ปรับปรุงเล็กน้อย)(Update 15 พฤษภาคม 2564)
TQF 08: Details of Revised Course(Update 29 June 2016)
คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แบบฟอร์มสรุปการส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 4
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
แบบฟอร์มสรุปการส่ง มคอ. 5 และ มคอ. 6
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แบบฟอร์มการปิดหลักสูตร
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ. 1)
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560
มคอ. 1 บัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559
มคอ. 1 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 6 ปี)
มคอ. 1 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557
มคอ. 1 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2556
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2556
มคอ. 1 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2555
มคอ. 1 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
มคอ. 1 ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
มคอ. 01 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอนุปริญญา
มคอ. 02 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
มคอ. 03 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
มคอ. 04 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท
มคอ. 05 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มคอ. 06 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก
ประกาศเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
มาตรฐานการขอตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง อาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรและคณะกรรมการประจำหลักสูตร พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การเบิกเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2555
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. 2554
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
สมอ. 08 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร(ปรับปรุงเล็กน้อย)(Update 07 มกราคม 2559)
ตารางข้อมูลรายวิชาในหลักสูตร
แบบฟอร์มการระบุ (CM)
หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชา
มาตรฐานการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
Email ผู้ประสานงาน
puangpet@vru.ac.th เรื่อง สมอ.08
chatchai@vru.ac.th เรื่อง ตารางข้อมูลรายวิชาในหลักสูตร