รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ(ตามหนังสือ ที่ ว 4 - ว 5 ลงวันที่ 27 ธ.ค 2562)

บันทึกข้อความขอ Peer Review ตำรา

บันทึกข้อความขอ Peer Review ตำรา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ Open
แบบคำขอรับการ Peer Review ตำรา (รับรองโดยคณะ) Open
แบบคำขอรับการ Peer Review ตำรา Open
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การประเมินคุณภาพตำราเพื่อรับรองคุณภาพก่อนการเผยแพร่ Open