• คู่มือและรูปแบบ
   
 • ประกาศที่เกี่ยวข้อง
   
 • แบบฟอร์มที่ใช้
   
 • ตัวอย่างผลงาน
   
 • ความคืบหน้า
  การขอตำแหน่งทางวิชาการ
 • ข้อมูลน่ารู้
   
 • เอกสารประกอบการบรรยาย
  เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 

แนวทางจัดทำเอกสารประกอบการสอน

คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ตัวอย่าง เอกสารประกอบการสอนรูปแบบที่ 2

1.หน้าปกนอก
2.ปกใน
3.คำนำ
4.สารบัญ
5.สารบัญภาพ
6.สารบัญตาราง
7.แผนบริหารการสอนรายวิชา
8.แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1
9.ประเมินผลก่อนเรียน
10.บทที่ 1
11.หน้าบอกตอนตัวอย่าง Power point ประกอบการสอน
12.power point บทที่ 1 ทรัพยากรสารสนเทศ และกระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
13.แบบฝึกหัดท้ายบท
14.ใบงานสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ
15.เอกสารแนะนำให้อ่านเพิ่มเติม
16.เอกสารอ้างอิง

แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความปริทัศน์ (Review Article)
 
สาขาวิชาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 
ตัวอย่าง รายงานผลการวิจัยฉบับย่อที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
 

ตัวอย่าง รูปแบบรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์

1. ปกนอก
2. ปกในภาษาไทย
3. บทคัดย่อภาษาไทย
4. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
5. กิตติกรรมประกาศ
6. สารบัญ
7. สารบัญตาราง
8. สารบัญภาพ
9. บทที่ 1 บทนำ
10. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
11. บทที่ 3 วิธีการวิจัย
12. บทที่ 4 ผลการวิจัย
13. บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
14. บรรณานุกรม
15. ภาคผนวก
16. ประวัติผู้วิจัย


ตัวอย่าง รูปแบบหนังสือและตำรา

1. ปกนอก
2. ปกใน
3. คำนำ
4. สารบัญ
5. สารบัญตาราง
6. สารบัญภาพ
7. บทที่ 1
8. บทที่ 2
9. บทที่ 3
10. บทที่ 4
11. บทที่ 5
12. บทที่ 6
13. บทที่ 7
14. บทที่ 8
15. บทที่ 9
16. บทที่ 10
17. บรรณานุกรม
18. ภาคผนวก
19. ดัชนี


ตัวอย่าง รูปแบบเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
1. ปกนอก
2. ปกใน
3. คำนำ
4. สารบัญ
5. สารบัญตาราง
6. สารบัญภาพ
7. แผนการสอนประจำวิชา
8. แผนการสอนประจำบทที่ 1
9. บทที่ 1
10. แผนการสอนประจำบทที่ 2
11. บทที่ 2
12. แผนการสอนประจำบทที่ 3
13. บทที่ 3
14. แผนการสอนประจำบทที่ 4
15. บทที่ 4
16. แผนการสอนประจำบทที่ 5
17. บทที่ 5
18. แผนการสอนประจำบทที่ 6
19. บทที่ 6
20. แผนการสอนประจำบทที่ 7
21. บทที่ 7
22. แผนการสอนประจำบทที่ 8
23. บทที่ 8
24. แผนการสอนประจำบทที่ 9
25. บทที่ 9
26. แผนการสอนประจำบทที่ 10
27. บทที่ 10
28. บรรณานุกรม
29. ภาคผนวก

ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง
 
แบบฟอร์มและขั้นตอน