header

  
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
- แนวทางจัดทำเอกสารประกอบการสอน
- คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ตัวอย่าง เอกสารประกอบการสอนรูปแบบที่ 2
1.หน้าปกนอก
2.ปกใน
3.คำนำ
4.สารบัญ
5.สารบัญภาพ
6.สารบัญตาราง
7.แผนบริหารการสอนรายวิชา
8.แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1
9.ประเมินผลก่อนเรียน
10.บทที่ 1
11.หน้าบอกตอนตัวอย่าง Power point ประกอบการสอน
12.power point บทที่ 1 ทรัพยากรสารสนเทศ และกระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
13.แบบฝึกหัดท้ายบท
14.ใบงานสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ
15.เอกสารแนะนำให้อ่านเพิ่มเติม
16.เอกสารอ้างอิง
- แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความปริทัศน์ (Review Article)
- สาขาวิชาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
- ตัวอย่าง รายงานผลการวิจัยฉบับย่อที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ตัวอย่าง รูปแบบรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์
1. ปกนอก
2. ปกในภาษาไทย
3. บทคัดย่อภาษาไทย
4. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
5. กิตติกรรมประกาศ
6. สารบัญ
7. สารบัญตาราง
8. สารบัญภาพ
9. บทที่ 1 บทนำ
10. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
11. บทที่ 3 วิธีการวิจัย
12. บทที่ 4 ผลการวิจัย
13. บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
14. บรรณานุกรม
15. ภาคผนวก
16. ประวัติผู้วิจัย
ตัวอย่าง รูปแบบหนังสือและตำรา
1. ปกนอก
2. ปกใน
3. คำนำ
4. สารบัญ
5. สารบัญตาราง
6. สารบัญภาพ
7. บทที่ 1
8. บทที่ 2
9. บทที่ 3
10. บทที่ 4
11. บทที่ 5
12. บทที่ 6
13. บทที่ 7
14. บทที่ 8
15. บทที่ 9
16. บทที่ 10
17. บรรณานุกรม
18. ภาคผนวก
19. ดัชนี
ตัวอย่าง รูปแบบเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
1. ปกนอก
2. ปกใน
3. คำนำ
4. สารบัญ
5. สารบัญตาราง
6. สารบัญภาพ
7. แผนการสอนประจำวิชา
8. แผนการสอนประจำบทที่ 1
9. บทที่ 1
10. แผนการสอนประจำบทที่ 2
11. บทที่ 2
12. แผนการสอนประจำบทที่ 3
13. บทที่ 3
14. แผนการสอนประจำบทที่ 4
15. บทที่ 4
16. แผนการสอนประจำบทที่ 5
17. บทที่ 5
18. แผนการสอนประจำบทที่ 6
19. บทที่ 6
20. แผนการสอนประจำบทที่ 7
21. บทที่ 7
22. แผนการสอนประจำบทที่ 8
23. บทที่ 8
24. แผนการสอนประจำบทที่ 9
25. บทที่ 9
26. แผนการสอนประจำบทที่ 10
27. บทที่ 10
28. บรรณานุกรม
29. ภาคผนวก
ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ กพอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยขอกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ยอมรับระดับชาติและในระดับนานาชาติ
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับประมวลรวม ฉบับที่ ๒ - ฉบับที่ ๑๐
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบฟอร์มและขั้นตอน
(ตัวอย่าง)แบบฟอร์มการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
แบบฟอร์มการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
แบบฟอร์มการขอเทียบเคียงกำหนดชื่อสาขาวิชาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
บันทึกข้อความ ขอรับรองข้อมูลของอาจารย์สังกัดศูนย์ภาษา หรืองานวิชาศึกษาทั่วไป
บันทึกข้อความ ขอประเมินการสอนล่วงหน้า
บันทึกข้อความ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) สำหรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) สำหรับ รองศาสตราจารย์
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) สำหรับ ศาสตราจารย์
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔)
แบบประเมินผลการสอน
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทงวิชาการ
คำอธิบายรายการประเมิน
การคิดคะแนนประเมินเฉลี่ย
ขั้นตอนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
ขั้นตอนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งศาสตราจารย์
แบบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยวิธีปกติ
แบบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ
สรุปผลขั้นตอนการดำเนินงานการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แนวทางการดำเนินการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่ง