บันทึกข้อความขอ Peer Review ตำรา


1. บันทึกข้อความขอ Peer Review ตำรา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ Open
2. แบบคำขอรับการ Peer Review ตำรา (รับรองโดยคณะ) Open
3. แบบคำขอรับการ Peer Review ตำรา Open
4. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การประเมินคุณภาพตำราเพื่อรับรองคุณภาพก่อนการเผยแพร่ Open