บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561
กลุ่มวิชา
รายละเอียด
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561 คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ก.ค.61
คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ก.ค.61 คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก.ค.61 คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มเทคโนโลยี ก.ค.61 คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก.ค.61
คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มการแพทย์อื่น ๆ ก.ค.61 คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มทันตแพทยศาสตร์ ก.ค.61
คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มเภสัชศาสตร์ ก.ค.61 คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ ก.ค.61
คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มพยาบาลศาสตร์ ก.ค.61
คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์ ก.ค. 61 คลิกดูรายละเอียด
เกษตรศาสตร์ ก.ค.61 คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มวนศาสตร์ ก.ค.61 คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มประมง ก.ค. 61 คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มสังคมศาสตร์ ก.ค.61 คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มบรรณารักษศาสตร์ ก.ค. 61 คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มศึกษาศาสตร์ ก.ค.61 คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มนิติศาสตร์ ก.ค.61 คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มการบัญชีและบริหารธุรกิจ ก.ค. 61 คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มมนุษยศาสตร์ ก.ค.61 คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มวิจิตรศิลป์ ก.ค.61 คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มประยุกต์ศิลป์ ก.ค. 61 คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มอื่น ๆ คลิกดูรายละเอียด