รูปกิจกรรม / โครงการ


Nature
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทน...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการสำนักส่...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมเชิ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินก...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมเชิงป...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ประธ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบด...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการจัดส...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 19 ม.ค. 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานประช...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประชุมร...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนป...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิก...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนลงพื้นที่โรงเรี...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนา...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 2565 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานประช...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิกา...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธา...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานพิธี...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดั...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดกิจ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ประธาน...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 11.00 น. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ปร...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการป...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงก...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันอังคารที่ 2 ส.ค. 2565 เวลา 9.30 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้ารับก...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 (วันที่ 2) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานจัดอบรมเชิงปฏิบั...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมเชิงปฏิบัต...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานประ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 ผศ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ และอ.ดร.ประพรรธน...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ...
ดูรายละเอียด »
Nature
อธิการบดีและรศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดีและผู้บริหารสำนักส...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมกลุ่มเพื...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย. 2565 เวลา 13.00 น. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เ...
ดูรายละเอียด »
Nature
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย. 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมเชิงป...
ดูรายละเอียด »