• ปี พ.ศ. 2559
 • ปี พ.ศ. 2558
 • ปี พ.ศ. 2557
 • ปี พ.ศ. 2556
 • ปี พ.ศ. 2555
 • ปี พ.ศ. 2554
 • ปี พ.ศ. 2553
 • ปี พ.ศ. 2552
 • ประชุมหารือ เรื่องแน้วโน้มจำนวนนักศึกษาและแนวทางการรับนักศึกษา ป.ตรี ปี 60 วันที่ 9 ส.ค.59
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 ส.ค.59
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) 2-2558 วันที่ 7 ก.พ.59
 • นิทรรศการวันเจ้าฟ้า 84ปีเพชรบุรี สู่วไลยอลงกรณ์ 14-16 ก.พ.59
 • คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลการประเมินภายใน 24 พ.ค.59
 • การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 วไลยลงกรณ์โมเดล ครั้งที่ 2
 • ภาพQA Sharing day 23 พ.ค.59 ณ ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • ภาพการประชุมวาระพิเศษคณะกรรมการศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ วันอังคารที่ 5 เม.ย.59
 • อบรมการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน วันที่ 23 ก.พ.59
 • ภาพการอบรม Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว 10 ก.พ.59
 • อบรมอาจารย์ใหม่มืออาชีพ 4-7 ม.ค.59
 • ภาพประชุม สสว.

ประชุมหารือ เรื่องแน้วโน้มจำนวนนักศึกษาและแนวทางการรับนักศึกษา ป.ตรี ปี 60 วันที่ 9 ส.ค.59
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 ส.ค.59
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) 2-2558 วันที่ 7 ก.พ.59ภาพนิทรรศการวันเจ้าฟ้า 84ปีเพชรบุรี สู่วไลยอลงกรณ์ 14-16 ก.พ.59

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลการประเมินภายใน 24 พ.ค.59การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 วไลยลงกรณ์โมเดล ครั้งที่ 2ภาพQA Sharing day 23 พ.ค.59 ณ ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ภาพการประชุมวาระพิเศษคณะกรรมการศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ วันอังคารที่ 5 เม.ย.59อบรมการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน วันที่ 23 ก.พ.59

ภาพการอบรม Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว 10 ก.พ.59อบรมอาจารย์ใหม่มืออาชีพ 4-7 ม.ค.59


ภาพประชุม สสว. • เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา วันที่ 21,28 ต.ค. 4,11,18,25 พ.ย.58
 • อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 23-25 ต.ค.58
 • ตรวจประกันคุณภาพภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4 ก.ย.58
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2558
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558
 • อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 29 - 30 มิ.ย. และ 1 ก.ค.58
 • อบรมอาจารย์ใหม่มืออาชีพปีการศึกษา 57 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 - 26 มิ.ย.58
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ 3-57 7 มิ.ย. 58
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนราชภัฏนครราชสีมามาศึกษาดูงาน 26 พ.ค. 58
 • เทคนิคการวัดผล ประเมินผลและเทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media 20 พ.ค. 58
 • ภาพอบรมเทคนิคการเขียนเอกสารการสอนและคำสอน 25 ก.พ. 58
 • นิทรรศการวันเจ้าฟ้า 15-17 ก.พ.58
 • เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระบบกลาง Admission11 ก.พ.58
 • อบรมอาจารย์ใหม่มืออาชีพ 6-9 ม.ค.58

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา วันที่ 21,28 ต.ค. 4,11,18,25 พ.ย.58อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 23-25 ต.ค.58
ตรวจประกันคุณภาพภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4 ก.ย.58ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2558ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 29 - 30 มิ.ย. และ 1 ก.ค.58
อบรมอาจารย์ใหม่มืออาชีพปีการศึกษา 57 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 - 26 มิ.ย.58


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ 3-57 วันที่ 7 มิถุนายน 58


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนราชภัฏนครราชสีมามาศึกษาดูงานเทคนิคการวัดผล ประเมินผลและเทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media 20 พ.ค. 58


ภาพอบรมเทคนิคการเขียนเอกสารการสอนและคำสอน 25 ก.พ. 58นิทรรศการวันเจ้าฟ้า 15-17 ก.พ. 58

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระบบกลาง Admission 11 ก.พ.58 • อบรมอาจารย์ใหม่มืออาชีพ

  • อบรมลิขสิทธิ์การเขียนหนังสือ ตำรา และการเพิ่มมูลค่าและการใช้โปรมEndNote 23 -24 ธ.ค. 57
  • อบรมกลยุทธ์การสอน การวัดผล และการประเมินผล 5 พ.ย.57
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ 1-57 28 ก.ย.57
  • ดูงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 26 ก.ย. 57
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา2557 13 ส.ค.57
  • ความร่วมมือเครือข่ายสหกิจศึกษา 22 ก.ค. 57
  • ตรวจประกันคุณภาพภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ 18 มิ.ย.57
  • การจัดทำแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษา 4 มิ.ย.57
  • ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 26-28 พ.ค.57
  • ค่ายปฏิบัติการผลงานวิชาการ 19-23 พ.ค.57
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ 3/56 11 พ.ค.57
  • มรภ.กาญจนบุรีมาศึกษาดูงาน 2 พ.ค.57
  • มรภ.ร้อยเอ็ดมาศึกษาดูงาน 29 เม.ย.57
  • การเขียนเอกสารประกอบการสอน 2 เม.ย.57
  • วิจัยในชั้นเรียน 26 มี.ค.57
  • นิทรรศการวันเจ้าฟ้า 11-13 ก.พ.57
  • เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 22 ม.ค.57

 • อบรมกลยุทธ์การสอน การวัดผล และการประเมินผล

 • อบรมกลยุทธ์การสอน การวัดผล และการประเมินผล

 • ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ 1-57 28 ก.ย.57

 • ดูงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 26 ก.ย. 57 • ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา2557 13 ส.ค.57
 • ความร่วมมือเครือข่ายสหกิจศึกษา 22 ก.ค. 57

 • ตรวจประกันภายในคุณภาพของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ 18 มิ.ย.57
 • การจัดทำแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษา

 • ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี • ค่ายปฏิบัติการผลงานวิชาการ
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ 3/56 • มรภ.กาญจนบุรีมาศึกษาดูงาน • มรภ.ร้อยเอ็ดมาศึกษาดูงาน
 • การเขียนเอกสารประกอบการสอน 2 เม.ย.57  วิจัยในชั้นเรียน 26 มี.ค.57
  นิทรรศการวันเจ้าฟ้า 11-13 ก.พ.57


  เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 22 ม.ค.57


  • อบรมการเขียนบทความวิชาการและตำรา 18 ธ.ค.56
  • มรภ.อุบลราชธานีศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา 17 ธ.ค.56
  • อบรมอาจารย์ใหม่ 28-31 ต.ค.56
  • การขอกำหนดตำแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ.ใหม่ 7 ส.ค.56
  • ลงนามความมือ (MOU) สหกิจศึกษา 31 ก.ค.56
  • ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556
  • คณะศึกษาดูงานจาก สสว.มรภ.เพชรบูรณ์
  • บันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับ สสว.มรภ.กาญจนบุรี
  • การอบรมเรื่องการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ.7)

  อบรมการเขียนบทความวิชาการและตำรา 18 ธ.ค.56
  มรภ.อุบลราชธานีศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา 17 ธ.ค.56

  อบรมอาจารย์ใหม่ 28-31 ต.ค.56  การขอกำหนดตำแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ.ใหม่ 7 ส.ค.56  พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) สหกิจศึกษา 31 ก.ค.56
  ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  วันที่ 8 ก.ค.56
  ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556
  วันที่ 27 พ.ค.56
  คณะศึกษาดูงานจาก สสว.มรภ.เพชรบูรณ์
  วันที่ 25 เม.ย.56
  บันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับ สสว.มรภ.กาญจนบุรี
  วันที่ 4 ก.พ.56
  การอบรมเรื่องการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ.7)
  วันที่ 9 ม.ค. 56

  • โครงการอบรมศักยภาพอาจารย์มืออาชีพวันที่ 10-12 ต.ค. 55 ณ อิงธารรีสอร์ท
  • อบรมอาจารย์ใหม่ วันที่ 9 ต.ค. 55
  • อบรมการใช้โปรแกรม CMS วันที่ 26 ก.ย. 55
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมาศึกษาดูงาน วันที่ 3 ก.ย. 55
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2555
  • อบรมการพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแนวสหกิจศึกษา
  • รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
  • อบรมการสร้างสื่อ E-Learning
  • ศึกษาดูงาน มรภ.ราชนครินทร์
  • ปฐมนิเทศนักศึกษา 1/2555
  • โครงการอบรมพัฒนาสมรรถะการเรียนการสอน
  • ประกันคุณภาพ TQF ระดับหลักสูตร
  • รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
  • ประชุมบุคลากร สสว.
  • การสอบเข้าของนักศึกษาใหม่ 1/2555

  โครงการอบรมศักยภาพอาจารย์มืออาชีพ
  วันที่ 10-12 ต.ค. 55  อบรมอาจารย์ใหม่
  วันที่ 9 ต.ค. 55

  อบรมการใช้โปรแกรม CMS
  วันที่ 26 ก.ย. 2555

  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมาศึกษาดูงาน
  วันที่ 3 ก.ย. 2555  ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ
  วันที่ 29 ก.ค. 2555

  อบรมการพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแนวสหกิจศึกษา
  วันที่ 18 กรกฏาคม 2555


  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554
  วันที่ 4 กรกฏาคม 2555


  อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อ E-Learning ด้วยโปรแกรม CourseLab"
  โดย อ.ราตรี วิศิษฎ์สุรวงศ์
  วันที่ 7-8 มิถุนายน 2555  ศึกษาดูงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.ราชนครินทร์
  วันที่ 2-4 มิถุนายน 2555

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555
  โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

  โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน
  25 เมษายน 2555
  การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
  โดย ผศ.ดร.เสทื้อน เทพรงทอง
  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555


  รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555
  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

   
   
   
   

  การประชุมผู้บริหารและบุคลากร
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555

       
       
       
       

  การสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ภาคปกติ
  รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555
  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

   
   
   
  • การวัดผลฯเน้นผู้เรียน
  • ศึกษาดูงานที่ ม.บูรพา
  • มรภ.ชัยภูมิศึกษาดูงาน
  • ประกันคุณภาพหลักสูตร
  • บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา
  • MOU ที่ มรภ.บุรีรัมย์

  การวัดผลประเมินผลการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  วันที่ 17 สิงหาคม 2554

   
   
   
   

  ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  วันที่ 25 มิถุนายน 2554

   
   
   

  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิศึกษาดูงาน
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  วันที่ 29 สิงหาคม 2554

   
   
   
   

  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  วันที่ 16 กันยายน 2554

       
   
       
       
       

   

  บทบาท หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
  วันที่ 21 กันยายน 2554

   
   
   

  การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  และทำความร่วมมือการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2554

   
   
   
   
   
  • สัมมนาสหกิจศึกษา
  • สัมมนาเครือข่าย
  • VRU Open House
  สัมมนาสหกิจศึกษา
  วันที่ 11 ตุลาคม 2553

   

  สัมมนาเครือข่ายทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลนักศึกษา
  วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2553

       
   

  VRU Open House
  16 - 17 ธันวาคม 2553

   
       

  • ประกันคุณภาพตามเกณฑ์ TQF
  • ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
  • อบรมผลงานทางวิชาการ

  การประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
  18 พฤศจิกายน 2552

   
  อบรมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่
  13 ตุลาคม 2552

   

  การอบรมผลงานทางวิชาการ
  27 ตุลาคม 2552