ปฏิทินวิชาการ / กำหนดการลงทะเบียนเรียน (จันทร์-ศุกร์)


2561

กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ รหัส 571)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ รหัส 571)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ภาคฤดูร้อน/2561