รายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อสกุลอาจารย์ผู้ประสานงาน
1 21 มิถุนายน 2564 1/2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
2 - 16 พฤศจิกายน 2563 2/2563
3 - 16 พฤศจิกายน 2563 2/2563 อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
4 - 16 พฤศจิกายน 2563 2/2563 อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
5 - 16 พฤศจิกายน 2563 2/2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
6 - 16 พฤศจิกายน 2563 2/2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
7 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
8 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
9 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
10 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์ธรรมรส เปานิล