รายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อสกุลอาจารย์ผู้ประสานงาน
1 15 มกราคม 2562 2/2561 สาขาวิชานิติศาสตร์
2 15 มกราคม 2562 2/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
3 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
4 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ธรรมรส เปานิล
5 15 มกราคม 2562 2/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
6 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
7 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ธรรมรส เปานิล
8 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม
9 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม
10 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ศุภกร ชมศิริ