รายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อสกุลอาจารย์ผู้ประสานงาน
1 15 สิงหาคม 2561 1/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
2 15 สิงหาคม 2561 1/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
3 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม
4 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ธรรมรส เปานิล
5 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
6 15 สิงหาคม 2561 1/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
7 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ธรรมรส เปานิล
8 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.อัญชัญ ยุติธรรม
9 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 ผศ.ธีระญา ปราบปราม
10 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 ผศ.จุเลียบ ชูเสือหึง