รายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อสกุลอาจารย์ผู้ประสานงาน
1 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
2 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.อัญชัญ ยุติธรรม
3 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ธีระญา ปราบปราม
4 24 สิงหาคม 2560 1/2560 ผศ.จุเลียบ ชูเสือหึง
5 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ธรรมรส เปานิล
6 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ศุภกร ชมศิริ
7 24 สิงหาคม 2560 1/2560 ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
8 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ธรรมรส เปานิล
9 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.อัญชัญ ยุติธรรม
10 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ธีระญา ปราบปราม