รายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อสกุลอาจารย์ผู้ประสานงาน
1 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 ผศ.จุเลียบ ชูเสือหึง
2 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
3 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ธรรมรส เปานิล
4 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.อัญชัญ ยุติธรรม
5 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ธีระญา ปราบปราม
6 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 ผศ.จุเลียบ ชูเสือหึง
7 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
8 21 พฤศจิกายน 2558 1/2558 อาจารย์ธรรมรส เปานิล
9 21 พฤศจิกายน 2558 1/2558 อาจารย์ธีระญา ปราบปราม
10 21 พฤศจิกายน 2558 1/2558 อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม