รายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อสกุลอาจารย์ผู้ประสานงาน
1 21 พฤศจิกายน 2558 1/2558 อาจารย์จุเลียบ ชูเสือหึง
2 21 พฤศจิกายน 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
3 27 มกราคม 2558 2/2557 อาจารย์ธีระญา ปราบปราม
4 27 มกราคม 2558 2/2557 อาจารย์วิภาวี ซาตะนัย
5 27 มกราคม 2558 2/2557 อาจารย์จุเลียบ ชูเสือหึง
6 27 มกราคม 2558 2/2557 อาจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
7 27 มกราคม 2558 2/2557 อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม
8 23 กันยายน 2014 2/2557 อาจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
9 23 กันยายน 2014 2/2557 อาจารย์จุเลียบ ชูเสือหึง
10 23 กันยายน 2014 2/2557 อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม