รายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อสกุลอาจารย์ผู้ประสานงาน
1 1881/2566 15 กรกฎาคม 2566 1/2566 อาจารย์ศุภวิชญ์ พ่วงสุวรรณ
2 1881/2566 15 กรกฎาคม 2566 1/2566 อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
3 1881/2566 15 กรกฎาคม 2566 1/2566 อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
4 1881/2566 15 กรกฎาคม 2566 1/2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระญา ปราบปราม
5 1881/2566 15 กรกฎาคม 2566 1/2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
6 6 มิถุนายน 2565 1/2565
7 6 มิถุนายน 2565 1/2565 อาจารย์ศุภวิชญ์ พ่วงสุวรรณ
8 6 มิถุนายน 2565 1/2565 อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
9 6 มิถุนายน 2565 1/2565 อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
10 6 มิถุนายน 2565 1/2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม