รายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อสกุลอาจารย์ผู้ประสานงาน
1 - 16 พฤศจิกายน 2563 2/2563
2 - 16 พฤศจิกายน 2563 2/2563 อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
3 - 16 พฤศจิกายน 2563 2/2563 อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
4 - 16 พฤศจิกายน 2563 2/2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
5 - 16 พฤศจิกายน 2563 2/2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
6 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
7 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
8 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
9 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์ธรรมรส เปานิล
10 15 มกราคม 2562 2/2561 สาขาวิชานิติศาสตร์