รายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อสกุลอาจารย์ผู้ประสานงาน
1 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
2 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
3 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
4 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์ธรรมรส เปานิล
5 15 มกราคม 2562 2/2561 สาขาวิชานิติศาสตร์
6 15 มกราคม 2562 2/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
7 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
8 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ธรรมรส เปานิล
9 15 มกราคม 2562 2/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
10 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ศุภกร ชมศิริ