รายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อสกุลอาจารย์ผู้ประสานงาน
1 6 มิถุนายน 2565 1/2565
2 6 มิถุนายน 2565 1/2565 อาจารย์ศุภวิชญ์ พ่วงสุวรรณ
3 6 มิถุนายน 2565 1/2565 อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
4 6 มิถุนายน 2565 1/2565 อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
5 6 มิถุนายน 2565 1/2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
6 6 มิถุนายน 2565 1/2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
7 21 มิถุนายน 2564 1/2564 อาจารย์ศุภวิชญ์ พ่วงสุวรรณ
8 21 มิถุนายน 2564 1/2564 อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
9 21 มิถุนายน 2564 1/2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
10 21 มิถุนายน 2564 1/2564 อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์