header

  
รายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อสกุลอาจารย์ผู้ประสานงาน
1 23 กันยายน 2014 2/2557 อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม
2 23 กันยายน 2014 2/2557 อาจารย์จุเลียบ ชูเสือหึง
3 23 กันยายน 2014 2/2557 อาจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
4 27 มกราคม 2558 2/2557 อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม
5 27 มกราคม 2558 2/2557 อาจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
6 27 มกราคม 2558 2/2557 อาจารย์จุเลียบ ชูเสือหึง
7 27 มกราคม 2558 2/2557 อาจารย์วิภาวี ซาตะนัย
8 27 มกราคม 2558 2/2557 อาจารย์ธีระญา ปราบปราม
9 21 พฤศจิกายน 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
10 21 พฤศจิกายน 2558 1/2558 อาจารย์จุเลียบ ชูเสือหึง
11 21 พฤศจิกายน 2558 1/2558 อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม
12 21 พฤศจิกายน 2558 1/2558 อาจารย์ธีระญา ปราบปราม
13 21 พฤศจิกายน 2558 1/2558 อาจารย์ธรรมรส เปานิล
14 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
15 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 ผศ.จุเลียบ ชูเสือหึง
16 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ธีระญา ปราบปราม
17 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.อัญชัญ ยุติธรรม
18 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ธรรมรส เปานิล
19 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
20 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 ผศ.จุเลียบ ชูเสือหึง
21 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ธีระญา ปราบปราม
22 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.อัญชัญ ยุติธรรม
23 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ธรรมรส เปานิล
24 24 สิงหาคม 2560 1/2560 ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
25 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ศุภกร ชมศิริ
26 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ธรรมรส เปานิล
27 24 สิงหาคม 2560 1/2560 ผศ.จุเลียบ ชูเสือหึง
28 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ธีระญา ปราบปราม
29 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.อัญชัญ ยุติธรรม
30 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
31 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 ผศ.จุเลียบ ชูเสือหึง
32 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 ผศ.ธีระญา ปราบปราม
33 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.อัญชัญ ยุติธรรม
34 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ธรรมรส เปานิล
35 15 สิงหาคม 2561 1/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
36 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
37 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ธรรมรส เปานิล
38 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม
39 15 สิงหาคม 2561 1/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
40 15 สิงหาคม 2561 1/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
41 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
42 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม
43 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม
44 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ธรรมรส เปานิล
45 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ศุภกร ชมศิริ