นานาชาติ   

 • คู่มือและมาตรฐานสหกิจศึกษา
 • แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
 • รูปแบบสหกิจศึกษา
 • รายชื่อสถานประกอบการ
 • ติดต่องานสหกิจศึกษา สสว.
 
 
  รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมโครงการสหกิจศึกษา
  ผู้ประสานงานโครงการสหกิจศึกษา
  1. รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ
  2. ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
  3. นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์
  โทรศัพท์ 02-5290674-7 ต่อ 322, 323 อีเมล์ cooperative_vru@hotmail.com