คณะครุศาสตร์ปริญญาตรี
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก อว. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25621531100097 ค.บ. การประถมศึกษา (4 ปี) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
คำสั่ง(1)
คำสั่ง(2)
2558 2562 7 มีนาคม 2562 6 พฤษภาคม 2563 24 สิงหาคม 2564 9 กรกฏาคม 2564 2565
2
25621531100095 ค.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
2558 2562 7 มีนาคม 2562 6 พฤษภาคม 2563 24 สิงหาคม 2564 9 กรกฏาคม 2564 2565
3
25571531101004 ค.บ. คณิตศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (5 ปี) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
TQF 2557 6 กุมภาพันธ์ 2557 5 กุมภาพันธ์ 2558 12 พฤษภาคม 2558 28 กรกฎาคม 2558 7 กรกฎาคม 2559 ปรับปรุง
4
25571531101004 ค.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
คำสั่ง(1)
2558 2562 7 มีนาคม 2562 15 เมษายน 2563 22 มิถุนายน 2563 24 สิงหาคม 2564 9 กรกฏาคม 2564 2565
5
25571531100363 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (5 ปี) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
TQF 2557 6 กุมภาพันธ์ 2557 24 กุมภาพันธ์ 2558 21 พฤษภาคม 2558 18 กันยายน 2558 7 กรกฎาคม 2559 ปรับปรุง
6
25571531100363 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
คำสั่ง(1)
2558 2562 7 มีนาคม 2562 17 พฤษภาคม 2563 19 มิถุนายน 2563 24 สิงหาคม 2564 9 กรกฏาคม 2564 2565
7
25571531100339 ค.บ. ภาษาจีน (5 ปี) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
TQF 2557 6 มีนาคม 2557 24 กุมภาพันธ์ 2558 21 พฤษภาคม 2558 18 กันยายน 2558 25 กุมภาพันธ์ 2559 ปรับปรุง
8
25571531100339 ค.บ. ภาษาจีน (4 ปี) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
2558 2562 7 มีนาคม 2562 12 พฤษภาคม 2563 24 สิงหาคม 2564 9 กรกฏาคม 2564 2565
9
25571531100328 ค.บ. ภาษาไทย (5 ปี) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
TQF 2557 6 กุมภาพันธ์ 2557 24 กุมภาพันธ์ 2558 21 พฤษภาคม 2558 18 กันยายน 2558 25 กุมภาพันธ์ 2559 ปรับปรุง
10
25571531100328 ค.บ. ภาษาไทย (4 ปี) สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
2558 2562 7 มีนาคม 2562 17 เมษายน 2563 22 มิถุนายน 2563 24 สิงหาคม 2564 9 กรกฏาคม 2564 2565
11
25501531103987 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย(5 ปี) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
TQF 2556 10 มกราคม 2556 13 มิถุนายน 2556 14 มกราคม 2557 21 มีนาคม 2557 28 กรกฎาคม 2558 ปรับปรุง
12
25501531103987 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
2558 2562 7 มีนาคม 2562 15 เมษายน 2563 22 มิถุนายน 2563 24 สิงหาคม 2564 9 กรกฏาคม 2564 2565
13
25491531106394 ค.บ. ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป(5 ปี) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
TQF 2556 6 กันยายน 2555 29 พฤษภาคม 2557 23 มกราคม 2558 27 มีนาคม 2558 28 กรกฎาคม 2558 ปรับปรุง
14
25491531106394 ค.บ. ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) สมอ.08(1)
2558 2561 5 เมษายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561 8 มิถุนายน 2563 16 ตุลาคม 2562 29 เมษายน 2562 ปรับปรุง
15
25491531106394 ค.บ. ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
2558 2562 7 มีนาคม 2562 21 มิถุนายน 2563 22 กรกฎาคม 2563 24 พฤศจิกายน 2563 6 กันยายน 2564 2565
16
25491531106383 ค.บ. เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป(5 ปี) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
TQF 2556 6 กันยายน 2555 18 เมษายน 2556 20 พฤษภาคม 2557 27 พฤษภาคม 2557 28 กรกฏาคม 2558 ปรับปรุง
17
25491531106383 ค.บ. เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) สมอ.08(1)
2558 2561 8 มีนาคม 2561 20 มิถุนายน 2561 26 ตุลาคม 2561 5 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562 ปรับปรุง
18
25491531106383 ค.บ. เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
คำสั่ง(1)
คำสั่ง(2)
คำสั่ง(3)
2558 2562 7 มีนาคม 2562 16 เมษายน 2563 22 มิถุนายน 2563 24 สิงหาคม 2564 9 กรกฏาคม 2564 2565
19
25491531103492 ค.บ. วิทยาศาสตร์(5 ปี) 2548 2549 16 มิถุนายน 2549 8 ธันวาคม 2549 12 มิถุนายน 2555 27 กันยายน 2553 22 เมษายน 2553 ปรับปรุง
20
25491531103481 ค.บ. ภาษาอังกฤษ (5 ปี) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
TQF 2556 10 มกราคม 2556 4 กุมภาพันธ์ 2557 10 มิถุนายน 2558 5 กันยายน 2557 28 กรกฎาคม 2558 ปรับปรุง
21
25491531103481 ค.บ. ภาษาอังกฤษ (4 ปี) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
2558 2562 7 มีนาคม 2562 12 พฤษภาคม 2563 24 สิงหาคม 2564 9 กรกฏาคม 2564 2565
22
25491531103479 ค.บ. คณิตศาสตร์(5 ปี) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
TQF 2556 6 กันยายน 2555 20 สิงหาคม 2556 30 เมษายน 2558 29 เมษายน 2557 28 กรกฎาคม 2558 ปรับปรุง
23
25491531103479 ค.บ. คณิตศาสตร์ (5ปี) สมอ.08(1)
เกณฑ์ 2558 2561 4 มกราคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 26 ตุลาคม 2561 11 กุมภาพันธ์ 2562 ปรับปรุง
24
25491531103479 ค.บ. คณิตศาสตร์ (4 ปี) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
2558 2562 7 มีนาคม 2562 16 เมษายน 2563 22 มิถุนายน 2563 24 สิงหาคม 2564 6 กันยายน 2564 2565
ปริญญาโท
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก อว. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25621536000508 ค.ม. นวัตกรรมการบริหารการศึกษา สมอ.08(1)
สมอ.08(3)
คำสั่ง(1)
2558 2562 6 มิถุนายน 2562 13 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2564 26 ตุลาคม 2564 31 พฤษภาคม 2564 2566
2
25511531107454 ค.ม. การบริหารการศึกษา สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
สมอ.08(7)
TQF 2556 7 กุมภาพันธ์ 2556 28 มิถุนายน 2556 20 พฤษภาคม 2557 8 พฤษภาคม 2557 2 เมษายน 2563 2560
3
25451531101506 ค.ม. หลักสูตรและการสอน สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
สมอ.08(7)
สมอ.08(8)
2558 2561 8 มีนาคม 2561 14 พฤษภาคม 2563 19 มิถุนายน 2563 24 สิงหาคม 2564 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2565
4
25451531101506 ค.ม. หลักสูตรและการสอน สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
TQF 2556 7 มีนาคม 2556 20 มิถุนายน 2556 24 ตุลาคม 2556 23 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
ปริญญาเอก
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก อว. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25621538000512 ค.ด. นวัตกรรมการบริหารการศึกษา สมอ.08(1)
สมอ.08(3)
คำสั่ง(1)
2558 2562 6 มิถุนายน 2562 8 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564 28 มกราคม 2565 6 กันยายน 2564 2566
2
25491531104504 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
TQF 2556 7 มีนาคม 2556 20 มิถุนายน 2556 24 ตุลาคม 2557 23 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
3
25491531104504 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
สมอ.08(7)
สมอ.08(8)
2558 2561 8 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2564 26 ตุลาคม 2564 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2565
4
25491531104493 ค.ด. การบริหารการศึกษา สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
TQF 2556 7 กุมภาพันธ์ 2556 28 มิถุนายน 2556 20 พฤษภาคม 2557 8 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2560
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก อว. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25571531102949 ป.บัณฑ วิชาชีพครู สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
TQF 2557 6 มีนาคม 2557 1 ธันวาคม 2557 9 เมษายน 2558 27 มีนาคม 2558 30 ตุลาคม 2557 ปรับปรุง
2
25571531102949 ป.บัณฑ วิชาชีพครู สมอ.08(1)
2558 2562 2 พฤษภาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 10 มิถุนายน 2563 30 มีนาคม 2564 17 ธันวาคม 2562 2565