คณะครุศาสตร์
ปริญญาตรี
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่ง เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25621531100097 ค.บ. การประถมศึกษา (4 ปี) 2558 2562 7 มีนาคม 2562 6 พฤษภาคม 2563 24 สิงหาคม 2564 9 กรกฏาคม 2564 ปรับปรุง
2
25621531100097 ค.บ. การประถมศึกษา (4 ปี) 2558 2566 6 ตุลาคม 2565 2569
3
25621531100095 ค.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี) 2558 2562 7 มีนาคม 2562 6 พฤษภาคม 2563 24 สิงหาคม 2564 9 กรกฏาคม 2564 ปรับปรุง
4
25621531100095 ค.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี) 2558 2566 6 ตุลาคม 2565 2569
5
25571531101004 ค.บ. คณิตศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (5 ปี) TQF 2557 6 กุมภาพันธ์ 2557 5 กุมภาพันธ์ 2558 12 พฤษภาคม 2558 28 กรกฎาคม 2558 7 กรกฎาคม 2559 ปรับปรุง
6
25571531101004 ค.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี) 2558 2562 7 มีนาคม 2562 15 เมษายน 2563 22 มิถุนายน 2563 24 สิงหาคม 2564 9 กรกฏาคม 2564 2565
7
25571531100363 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (5 ปี) TQF 2557 6 กุมภาพันธ์ 2557 24 กุมภาพันธ์ 2558 21 พฤษภาคม 2558 18 กันยายน 2558 7 กรกฎาคม 2559 ปรับปรุง
8
25571531100363 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี) 2558 2562 7 มีนาคม 2562 17 พฤษภาคม 2563 19 มิถุนายน 2563 24 สิงหาคม 2564 9 กรกฏาคม 2564 2565
9
25571531100339 ค.บ. ภาษาจีน (5 ปี) TQF 2557 6 มีนาคม 2557 24 กุมภาพันธ์ 2558 21 พฤษภาคม 2558 18 กันยายน 2558 25 กุมภาพันธ์ 2559 ปรับปรุง
10
25571531100339 ค.บ. ภาษาจีน (4 ปี) 2558 2562 7 มีนาคม 2562 12 พฤษภาคม 2563 24 สิงหาคม 2564 9 กรกฏาคม 2564 ปรับปรุง
11
25571531100339 ค.บ. ภาษาจีน (4 ปี) 2558 2566 6 ตุลาคม 2565 2569
12
25571531100328 ค.บ. ภาษาไทย (5 ปี) TQF 2557 6 กุมภาพันธ์ 2557 24 กุมภาพันธ์ 2558 21 พฤษภาคม 2558 18 กันยายน 2558 25 กุมภาพันธ์ 2559 ปรับปรุง
13
25571531100328 ค.บ. ภาษาไทย (4 ปี) 2558 2562 7 มีนาคม 2562 17 เมษายน 2563 22 มิถุนายน 2563 24 สิงหาคม 2564 9 กรกฏาคม 2564 ปรับปรุง
14
25571531100328 ค.บ. ภาษาไทย (4 ปี) 2558 2566 6 ตุลาคม 2565 2569
15
25501531103987 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย(5 ปี) TQF 2556 10 มกราคม 2556 13 มิถุนายน 2556 14 มกราคม 2557 21 มีนาคม 2557 28 กรกฎาคม 2558 ปรับปรุง
16
25501531103987 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 2558 2562 7 มีนาคม 2562 15 เมษายน 2563 22 มิถุนายน 2563 24 สิงหาคม 2564 9 กรกฏาคม 2564 ปรับปรุง
17
25501531103987 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 2558 2566 6 ตุลาคม 2565 2569
18
25491531106394 ค.บ. ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป(5 ปี) TQF 2556 6 กันยายน 2555 29 พฤษภาคม 2557 23 มกราคม 2558 27 มีนาคม 2558 28 กรกฎาคม 2558 ปรับปรุง
19
25491531106394 ค.บ. ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) 2558 2561 5 เมษายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561 8 มิถุนายน 2563 16 ตุลาคม 2562 29 เมษายน 2562 ปรับปรุง
20
25491531106394 ค.บ. ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) 2558 2562 7 มีนาคม 2562 21 มิถุนายน 2563 22 กรกฎาคม 2563 24 พฤศจิกายน 2563 6 กันยายน 2564 ปรับปรุง
21
25491531106394 ค.บ. วิทยาศาสตร์ (4ปี) 2558 2566 6 ตุลาคม 2565 2569
22
25491531106383 ค.บ. เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป(5 ปี) TQF 2556 6 กันยายน 2555 18 เมษายน 2556 20 พฤษภาคม 2557 27 พฤษภาคม 2557 28 กรกฏาคม 2558 ปรับปรุง
23
25491531106383 ค.บ. เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) 2558 2561 8 มีนาคม 2561 20 มิถุนายน 2561 26 ตุลาคม 2561 5 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562 ปรับปรุง
24
25491531106383 ค.บ. เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) 2558 2562 7 มีนาคม 2562 16 เมษายน 2563 22 มิถุนายน 2563 24 สิงหาคม 2564 9 กรกฏาคม 2564 2565
25
25491531103492 ค.บ. วิทยาศาสตร์(5 ปี) 2548 2549 16 มิถุนายน 2549 8 ธันวาคม 2549 12 มิถุนายน 2555 27 กันยายน 2553 22 เมษายน 2553 ปรับปรุง
26
25491531103481 ค.บ. ภาษาอังกฤษ (5 ปี) TQF 2556 10 มกราคม 2556 4 กุมภาพันธ์ 2557 10 มิถุนายน 2558 5 กันยายน 2557 28 กรกฎาคม 2558 ปรับปรุง
27
25491531103481 ค.บ. ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 2558 2562 7 มีนาคม 2562 12 พฤษภาคม 2563 24 สิงหาคม 2564 9 กรกฏาคม 2564 ปรับปรุง
28
25491531103481 ค.บ. ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 2558 2566 3 พฤศจิกายน 2565 2569
29
25491531103479 ค.บ. คณิตศาสตร์(5 ปี) TQF 2556 6 กันยายน 2555 20 สิงหาคม 2556 30 เมษายน 2558 29 เมษายน 2557 28 กรกฎาคม 2558 ปรับปรุง
30
25491531103479 ค.บ. คณิตศาสตร์ (5ปี) เกณฑ์ 2558 2561 4 มกราคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 26 ตุลาคม 2561 11 กุมภาพันธ์ 2562 29 เมษายน 2562 ปรับปรุง
31
25491531103479 ค.บ. คณิตศาสตร์ (4 ปี) 2558 2562 7 มีนาคม 2562 16 เมษายน 2563 22 มิถุนายน 2563 24 สิงหาคม 2564 6 กันยายน 2564 ปรับปรุง
32
25491531103479 ค.บ. คณิตศาสตร์ (4 ปี) 2558 2566 6 ตุลาคม 2565 2569
ปริญญาโท
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่ง เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25621536000508 ค.ม. นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 2558 2562 6 มิถุนายน 2562 13 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2564 26 ตุลาคม 2564 31 พฤษภาคม 2564 2566
2
25511531107454 ค.ม. การบริหารการศึกษา TQF 2556 7 กุมภาพันธ์ 2556 28 มิถุนายน 2556 20 พฤษภาคม 2557 8 พฤษภาคม 2557 2 เมษายน 2563 2560
3
25451531101506 ค.ม. หลักสูตรและการสอน TQF 2556 7 มีนาคม 2556 20 มิถุนายน 2556 24 ตุลาคม 2556 23 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
4
25451531101506 ค.ม. หลักสูตรและการสอน 2558 2561 8 มีนาคม 2561 14 พฤษภาคม 2563 19 มิถุนายน 2563 24 สิงหาคม 2564 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
5
25451531100156 ค.ม. หลักสูตรและการสอน 2558 2566 4 สิงหาคม 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566 2570
ปริญญาเอก
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่ง เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25621538000512 ค.ด. นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 2558 2562 6 มิถุนายน 2562 8 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564 28 มกราคม 2565 6 กันยายน 2564 2566
2
25491531104504 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน TQF 2556 7 มีนาคม 2556 20 มิถุนายน 2556 24 ตุลาคม 2557 23 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
3
25491531104504 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 2558 2561 8 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2564 26 ตุลาคม 2564 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
4
25491531104493 ค.ด. การบริหารการศึกษา TQF 2556 7 กุมภาพันธ์ 2556 28 มิถุนายน 2556 20 พฤษภาคม 2557 8 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2560
5
24591531100450 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 2558 2566 4 สิงหาคม 2565 2570
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่ง เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25571531102949 ป.บัณฑ วิชาชีพครู TQF 2557 6 มีนาคม 2557 1 ธันวาคม 2557 9 เมษายน 2558 27 มีนาคม 2558 30 ตุลาคม 2557 ปรับปรุง
2
25571531102949 ป.บัณฑ วิชาชีพครู 2558 2562 2 พฤษภาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 10 มิถุนายน 2563 30 มีนาคม 2564 17 ธันวาคม 2562 2565