คณะครุศาสตร์
ปริญญาตรี
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25571531101004 ค.บ. คณิตศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (5 ปี) สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) TQF 2557 6 กุมภาพันธ์ 2557 5 กุมภาพันธ์ 2558 12 พฤษภาคม 2558 28 กรกฎาคม 2558 7 กรกฎาคม 2559 2561
2
25571531101004 ค.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี) 2558 2562 7 มีนาคม 2562 2565
3
25571531100363 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (5 ปี) สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) TQF 2557 6 กุมภาพันธ์ 2557 24 กุมภาพันธ์ 2558 21 พฤษภาคม 2558 18 กันยายน 2558 7 กรกฎาคม 2559 2561
4
25571531100363 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี) 2558 2562 7 มีนาคม 2562 2565
5
25571531100339 ค.บ. ภาษาจีน (5 ปี) สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) สมอ.08(4) สมอ.08(5) TQF 2557 6 มีนาคม 2557 24 กุมภาพันธ์ 2558 21 พฤษภาคม 2558 18 กันยายน 2558 25 กุมภาพันธ์ 2559 2561
6
25571531100339 ค.บ. ภาษาจีน (4 ปี) 2558 2562 7 มีนาคม 2562 2565
7
25571531100328 ค.บ. ภาษาไทย (5 ปี) สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) สมอ.08(4) สมอ.08(5) สมอ.08(6) TQF 2557 6 กุมภาพันธ์ 2557 24 กุมภาพันธ์ 2558 21 พฤษภาคม 2558 18 กันยายน 2558 25 กุมภาพันธ์ 2559 2561
8
25571531100328 ค.บ. ภาษาไทย (4 ปี) 2558 2562 7 มีนาคม 2562 2565
9
25501531103987 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย(5 ปี) สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) TQF 2556 10 มกราคม 2556 13 มิถุนายน 2556 14 มกราคม 2557 21 มีนาคม 2557 28 กรกฎาคม 2558 2560
10
25501531103987 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 2558 2562 7 มีนาคม 2562 2565
11
25491531106394 ค.บ. ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป(5 ปี)- สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) สมอ.08(4) TQF 2556 6 กันยายน 2555 29 พฤษภาคม 2557 23 มกราคม 2558 27 มีนาคม 2558 28 กรกฎาคม 2558 2560
12
25491531106394 ค.บ. ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) สมอ.08(1) 2558 2561 5 เมษายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561 16 ตุลาคม 2562 2566
13
25491531106394 ค.บ. ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) สมอ.08(1) 2558 2562 7 มีนาคม 2562 2565
14
25491531106383 ค.บ. เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป(5 ปี) สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) สมอ.08(4) TQF 2556 6 กันยายน 2555 18 เมษายน 2556 20 พฤษภาคม 2557 27 พฤษภาคม 2557 28 กรกฏาคม 2558 2560
15
25491531106383 ค.บ. เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป สมอ.08(1) 2558 2561 8 มีนาคม 2561 20 มิถุนายน 2561 26 ตุลาคม 2561 5 เมษายน 2562 2566
16
25491531106383 ค.บ. เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) 2558 2562 7 มีนาคม 2562 2565
17
25491531103492 ค.บ. วิทยาศาสตร์(5 ปี) 2548 2549 16 มิถุนายน 2549 8 ธันวาคม 2549 12 มิถุนายน 2555 1 มีนาคม 2556 22 เมษายน 2553 ปป.
18
25491531103481 ค.บ. ภาษาอังกฤษ (5 ปี) สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) สมอ.08(4) TQF 2556 10 มกราคม 2556 4 กุมภาพันธ์ 2557 10 มิถุนายน 2558 5 กันยายน 2557 28 กรกฎาคม 2558 2560
19
25491531103481 ค.บ. ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 2558 2562 7 มีนาคม 2562 2565
20
25491531103479 ค.บ. คณิตศาสตร์(5 ปี) สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) สมอ.08(4) TQF 2556 6 กันยายน 2555 20 สิงหาคม 2556 30 เมษายน 2558 29 เมษายน 2557 28 กรกฎาคม 2558 2560
21
25491531103479 ค.บ. คณิตศาสตร์ (5ปี) สมอ.08(1) เกณฑ์ 2558 2561 4 มกราคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 26 ตุลาคม 2561 11 กุมภาพันธ์ 2562 2566
22
25491531103479 ค.บ. คณิตศาสตร์ (4 ปี) 2558 2562 7 มีนาคม 2562 2565
23
ค.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี) 2558 2562 7 มีนาคม 2562 2565
24
ค.บ. การประถมศึกษา (4 ปี) 2558 2562 7 มีนาคม 2562 2565

ปริญญาโท
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25511531107454 ค.ม. การบริหารการศึกษา สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) TQF 2556 7 กุมภาพันธ์ 2556 28 มิถุนายน 2556 20 พฤษภาคม 2557 8 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2560
2
25451531101506 ค.ม. หลักสูตรและการสอน สมอ.08(1) 2558 2561 8 มีนาคม 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2565
3
25451531101506 ค.ม. หลักสูตรและการสอน สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) TQF 2556 7 มีนาคม 2556 20 มิถุนายน 2556 24 ตุลาคม 2556 23 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2560
4
ค.ม. นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 2558 2562 6 มิถุนายน 2562 2566

ปริญญาเอก
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25491531104504 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน สมอ.08(1) สมอ.08(2) TQF 2556 7 มีนาคม 2556 20 มิถุนายน 2556 24 ตุลาคม 2557 23 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2560
2
25491531104504 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน สมอ.08(1) สมอ.08(2) 2558 2561 8 มีนาคม 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2565
3
25491531104493 ค.ด. การบริหารการศึกษา สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) TQF 2556 7 กุมภาพันธ์ 2556 28 มิถุนายน 2556 20 พฤษภาคม 2557 8 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2560
4
ค.ด. นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 2558 2562 6 มิถุนายน 2562 2566

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25571531102949 ป.บัณฑ วิชาชีพครู สมอ.08(1) สมอ.08(2) TQF 2557 6 มีนาคม 2557 1 ธันวาคม 2557 9 เมษายน 2558 27 มีนาคม 2558 30 ตุลาคม 2557 2561
2
25571531102949 ป.บัณฑ วิชาชีพครู 2558 2562 2 พฤษภาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 17 ธันวาคม 2562 2565