คณะครุศาสตร์
ปริญญาตรี
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25491531103479 ค.บ. คณิตศาสตร์(5 ปี) สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) สมอ.08(4) TQF 2556 6 กันยายน 2555 20 สิงาคม 2556 30 เมษายน 2558 29 เมษายน 2557 28 กรกฎาคม 2558 2560
2
25491531103479 ค.บ. คณิตศาสตร์ (5ปี) สมอ.08(1) เกณฑ์ 2558 2561 4 มกราคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 11 กุมภาพันธ์ 2562 2566
3
25491531103481 ค.บ. ภาษาอังกฤษ(5 ปี) สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) สมอ.08(4) TQF 2556 10 มกราคม 2556 4 กุมภาพันธ์ 2557 10 มิถุนายน 2558 5 กันยายน 2557 28 กรกฎาคม 2558 2560
4
25491531103481 ค.บ. ภาษาอังกฤษ (5ปี) 2558 2562 6 ธันวาคม 2561 2567
5
25491531103492 ค.บ. วิทยาศาสตร์(5 ปี) 2548 2549 16 มิถุนายน 2549 8 ธันวาคม 2549 12 มิถุนายน 2555 1 มีนาคม 2556 22 เมษายน 2553 ปป.
6
25491531106383 ค.บ. เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป(5 ปี) สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) สมอ.08(4) TQF 2556 6 กันยายน 2555 18 เมษายน 2556 20 พฤษภาคม 2557 27 พฤษภาคม 2557 28 กรกฏาคม 2558 2560
7
25491531106383 ค.บ. เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2558 2561 8 มีนาคม 2561 20 มิถุนายน 2561 2566
8
25491531106394 ค.บ. ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป(5 ปี)- สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) TQF 2556 6 กันยายน 2555 29 พฤษภาคม 2557 23 มกราคม 2558 27 มีนาคม 2558 28 กรกฎาคม 2558 2560
9
25491531106394 ค.บ. ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) 2558 2561 5 เมษายน 2561 13 พฤศจิกายน 2566
10
25501531103987 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย(5 ปี) สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) TQF 2556 10 มกราคม 2556 13 มิถุนายน 2556 14 มกราคม 2557 21 มีนาคม 2557 28 กรกฎาคม 2558 2560
11
25501531103987 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) 2558 2562 10 มกราคม 2562 2567
12
25571531100328 ค.บ. ภาษาไทย (5 ปี) สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) สมอ.08(4) สมอ.08(5) สมอ.08(6) TQF 2557 6 กุมภาพันธ์ 2557 24 กุมภาพันธ์ 2558 21 พฤษภาคม 2558 18 กันยายน 2558 25 กุมภาพันธ์ 2559 2561
13
25571531100339 ค.บ. ภาษาจีน (5 ปี) สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) สมอ.08(4) TQF 2557 6 มีนาคม 2557 24 กุมภาพันธ์ 2558 21 พฤษภาคม 2558 18 กันยายน 2558 25 กุมภาพันธ์ 2559 2561
14
25571531100363 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (5 ปี) สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) TQF 2557 6 กุมภาพันธ์ 2557 24 กุมภาพันธ์ 2558 21 พฤษภาคม 2558 18 กันยายน 2558 7 กรกฎาคม 2559 2561
15
25571531101004 ค.บ. คณิตศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (5 ปี) สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) TQF 2557 6 กุมภาพันธ์ 2557 5 กุมภาพันธ์ 2558 12 พฤษภาคม 2558 28 กรกฎาคม 2558 7 กรกฎาคม 2559 2561

ปริญญาโท
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25511531107454 ค.ม. การบริหารการศึกษา สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) TQF 2556 7 กุมภาพันธ์ 2556 28 มิถุนายน 2556 20 พฤษภาคม 2557 8 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2560
2
25451531101506 ค.ม. หลักสูตรและการสอน สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) TQF 2556 7 มีนาคม 2556 20 มิถุนายน 2556 24 ตุลาคม 2556 23 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2560
3
25451531101506 ค.ม. หลักสูตรและการสอน 2558 2561 8 มีนาคม 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2565

ปริญญาเอก
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25491531104493 ค.ด. การบริหารการศึกษา สมอ.08(1) สมอ.08(2) TQF 2556 7 กุมภาพันธ์ 2556 28 มิถุนายน 2556 20 พฤษภาคม 2557 8 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2560
2
25491531104504 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน สมอ.08(1) สมอ.08(2) TQF 2556 7 มีนาคม 2556 20 มิถุนายน 2556 24 ตุลาคม 2557 23 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2560
3
25491531104504 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 2558 2561 8 มีนาคม 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2565

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25571531102949 ป.บัณฑ วิชาชีพครู สมอ.08(1) สมอ.08(2) TQF 2557 6 มีนาคม 2557 1 ธันวาคม 2557 9 เมษายน 2558 27 มีนาคม 2558 30 ตุลาคม 2557 2561