คณะสาธารณสุขศาสตร์ปริญญาตรี
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก อว. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25621531100131 วท.บ. สุขภาพและความงาม สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
คำสั่ง(1)
คำสั่ง(2)
คำสั่ง(3)
2558 2562 1 พฤศจิกายน 2561 22 ตุลาคม 2562 29 พฤศจิกายน 2562 27 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2566
2
25621531100047 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
คำสั่ง(1)
2558 2562 1 พฤศจิกายน 2561 21 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 4 ตุลาคม 2562 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2566
3
25561531102037 ส.บ. การจัดการสถานพยาบาล สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
คำสั่ง(1)
TQF 2557 12 ธันวาคม 2556 29 เมษายน 2557 7 ตุลาคม 2557 4 กันยายน 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2561
4
25561531102037 ส.บ. สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
คำสั่ง(1)
2558 2562 1 พฤศจิกายน 2561 14 ธันวาคม 2562 10 มิถุนายน 2563 24 สิงหาคม 2564 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2566
5
25551531102745 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ TQF 2555 5 เมษายน 2555 5 เมษายน 2556 28 สิงหาคม 2557 21 มีนาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
6
25551531102745 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
สมอ.08(7)
สมอ.08(8)
TQF 2558 5 กุมภาพันธ์ 2558 25 สิงหาคม 2559 19 มกราคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2560 24 ธันวาคม 2558 ปรับปรุง
7
25551531102745 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
สมอ.08(7)
คำสั่ง(1)
คำสั่ง(2)
คำสั่ง(3)
คำสั่ง(4)
คำสั่ง(5)
คำสั่ง(6)
2558 2563 5 มีนาคม 2563 2 กันยายน 2564 28 กุมภาพันธ์ 2565 27 กรกฎาคม 2565 2567
ปริญญาโท
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก อว. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25611531100027 ส.ม. การจัดการระบบสุขภาพ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
สมอ.08(7)
สมอ.08(8)
สมอ.08(9)
คำสั่ง(1)
คำสั่ง(2)
2558 2561 7 ธันวาคม 2560 29 ตุลาคม 2562 29 พฤศจิกายน 2562 27 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2565
ปริญญาเอก
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก อว. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
ส.ด. การจัดการระบบสุขภาพ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
คำสั่ง(1)
คำสั่ง(2)
คำสั่ง(3)
2558 2564 1 เมษายน 2564 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2568