คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25621531100131 วท.บ. สุขภาพและความงาม สมอ.08(1) 2558 2562 1 พฤศจิกายน 2561 22 ตุลาคม 2562 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2566
2
25621531100047 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม สมอ.08(1) 2558 2562 1 พฤศจิกายน 2561 21 กรกฎาคม 2562 4 ตุลาคม 2562 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2566
3
25561531102037 ส.บ. การจัดการสถานพยาบาล สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) สมอ.08(4) สมอ.08(5) TQF 2557 12 ธันวาคม 2556 29 เมษายน 2557 7 ตุลาคม 2557 4 กันยายน 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2561
4
25561531102037 ส.บ. สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 2558 2562 1 พฤศจิกายน 2561 14 ธันวาคม 2562 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2566
5
25551531102745 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ TQF 2555 5 เมษายน 2555 5 เมษายน 2556 28 สิงหาคม 2557 21 มีนาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2559
6
25551531102745 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) สมอ.08(4) สมอ.08(5) สมอ.08(6) สมอ.08(7) TQF 2558 5 กุมภาพันธ์ 2558 25 สิงหาคม 2559 19 มกราคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2560 24 ธันวาคม 2558 2562

ปริญญาโท
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25602085103238 ส.ม. การจัดการระบบสุขภาพ สมอ.08(1) 2558 2561 7 ธันวาคม 2560 29 ตุลาคม 2562 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2565