คณะสาธารณสุขศาสตร์ปริญญาตรี
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25621531100131 วท.บ. สุขภาพและความงาม สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
คำสั่ง(1)
2558 2562 1 พฤศจิกายน 2561 22 ตุลาคม 2562 29 พฤศจิกายน 2562 27 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2566
2
25621531100047 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
2558 2562 1 พฤศจิกายน 2561 21 กรกฎาคม 2562 4 ตุลาคม 2562 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2566
3
25561531102037 ส.บ. การจัดการสถานพยาบาล สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
คำสั่ง(1)
TQF 2557 12 ธันวาคม 2556 29 เมษายน 2557 7 ตุลาคม 2557 4 กันยายน 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2561
4
25561531102037 ส.บ. สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล สมอ.08(1)
2558 2562 1 พฤศจิกายน 2561 14 ธันวาคม 2562 10 มิถุนายน 2563 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2566
5
25551531102745 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ TQF 2555 5 เมษายน 2555 5 เมษายน 2556 28 สิงหาคม 2557 21 มีนาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2559
6
25551531102745 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
สมอ.08(7)
สมอ.08(8)
TQF 2558 5 กุมภาพันธ์ 2558 25 สิงหาคม 2559 19 มกราคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2560 24 ธันวาคม 2558 ปรับปรุง
7
25551531102745 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ สมอ.08(1)
คำสั่ง(1)
2558 2563 5 มีนาคม 2563 2567
ปริญญาโท
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25611531100027 ส.ม. การจัดการระบบสุขภาพ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
2558 2561 7 ธันวาคม 2560 29 ตุลาคม 2562 29 พฤศจิกายน 2562 27 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2565