คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรี
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก อว. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25621534000039 วท.บ. มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ (ต่อเนื่อง) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
คำสั่ง(1)
คำสั่ง(2)
2558 2562 7 มีนาคม 2562 2 กุมภาพันธ์ 2564 22 มีนาคม 2564 30 มีนาคม 2564 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2566
2
25621531100086 วท.บ. นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
คำสั่ง(1)
2558 2562 7 มีนาคม 2562 16 เมษายน 2563 22 มิถุนายน 2563 24 สิงหาคม 2564 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2566
3
25611531100976 วท.บ. นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
คำสั่ง(1)
คำสั่ง(2)
เกณฑ์ 2558 2561 3 สิงหาคม 2560 8 กุมภาพันธ์ 2561 12 มิถุนายน 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
4
25611531100976 วท.บ. นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2558 2566 3 พฤศจิกายน 2565 2570
5
25601531100377 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
เกณฑ์ 2558 2560 1 กันยายน 2559 3 พฤษภาคม 2560 14 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
6
25591531101568 วท.บ. การจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
เกณฑ์ 2558 2560 4 สิงหาคม 2559 20 มิถุนายน 2560 6 ธันวาคม 2560 30 มีนาคม 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
7
25591531101568 วท.บ. การจัดการสาธารณภัย สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
คำสั่ง(1)
2558 2564 3 ธันวาคม 2563 7 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564 28 มกราคม 2565 2568
8
25581531100331 วท.บ. เคมี สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
TQF 2558 5 กุมภาพันธ์ 2558 12 พฤษภาคม 2558 4 สิงหาคม 2558 18 กันยายน 2558 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2562
9
25571531100341 วท.บ. โภชนาการและการกำหนดอาหาร สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
สมอ.08(7)
TQF 2557 9 มกราคม 2557 17 เมษายน 2557 29 กันยายน 2557 13 พฤศจิกายน 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
10
25571531100341 วท.บ. โภชนาการและการกำหนดอาหาร สมอ.08(1)
2558 2562 6 ธันวาคม 2561 21 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 4 ตุลาคม 2562 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
11
25571531100341 วท.บ. โภชนาการและการกำหนดอาหาร สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
คำสั่ง(1)
2558 2563 5 มีนาคม 2563 30 เมษายน 2563 24 สิงหาคม 2564 2567
12
25551531105366 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
สมอ.08(7)
TQF 2557 6 กุมภาพันธ์ 2557 8 เมษายน 2558 29 กรกฎาคม 2558 18 กันยายน 2558 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2561
13
25551531105366 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
คำสั่ง(1)
คำสั่ง(2)
2558 2562 1 พฤศจิกายน 2561 21 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 4 ตุลาคม 2562 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2566
14
25521531105273 วท.บ. วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2548 2552 25 มีนาคม 2552 3 มิถุนายน 2552 29 มีนาคม 2555 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
15
25501531104955 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
TQF 2556 5 เมษายน 2555 7 กันยายน 2555 13 มิถุนายน 2556 17 มีนาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
16
25501531104955 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ สมอ.08(1)
เกณฑ์ 2558 2560 1 กันยายน 2559 27 มีนาคม 2560 4 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2564
17
25501531104955 วท.บ. นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
2558 2564 6 สิงหาคม 2563 4 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 27 ธันวาคม 2564 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2568
18
25501531104933 วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม 2548 2550 19 มกราคม 2550 9 มิถุนายน 2551 12 พฤษภาคม 2555 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
19
25491531104346 วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ สมอ.08(1)
2548 2549 17 กุมภาพันธ์ 2549 18 พฤศจิกายน 2549 12 ตุลาคม 2553 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
20
25491531104346 วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
TQF 2558 5 กุมภาพันธ์ 2558 8 เมษายน 2558 29 กรกฎาคม 2558 18 กันยายน 2558 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2562
21
25471531101372 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
TQF 2555 5 เมษายน 2555 24 เมษายน 2556 23 กุมภาพันธ์ 2558 22 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
22
25471531101372 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
คำสั่ง(1)
คำสั่ง(2)
เกณฑ์ 2558 2560 3 พฤศจิกายน 2559 8 กันยายน 2560 25 ตุลาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
23
25471531101372 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 2565 7 ตุลาคม 2564 19 พฤษภาคม 2565 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2569
24
25471531101351 วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
TQF 2555 3 พฤษภาคม 2555 22 มีนาคม 2556 23 มกราคม 2557 21 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
25
25471531101351 วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
เกณฑ์ 2558 2560 1 กันยายน 2559 18 เมษายน 2560 14 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
26
25471531101351 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
คำสั่ง(1)
2558 2562 6 ธันวาคม 2561 21 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 4 ตุลาคม 2562 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2566
27
25471531101234 วท.บ. คหกรรมศาสตร์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
TQF 2555 25 พฤษภาคม 2555 24 กันยายน 2555 12 มิถุนายน 2558 28 ตุลาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
28
25471531101234 วท.บ. คหกรรมศาสตร์ สมอ.08(1)
TQF 2559 3 มีนาคม 2559 13 มิถุนายน 2559 26 กันยายน 2559 21 ตุลาคม 2559 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
29
25471531101234 วท.บ. คหกรรมศาสตร์ สมอ.08(1)
คำสั่ง(1)
2558 2564 5 พฤศจิกายน 2563 28 มิถุนายน 2564 15 กันยายน 2564 23 มิถุนายน 2565 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2568
30
25471531100273 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
TQF 2555 3 มีนาคม 2555 29 มีนาคม 2556 27 กรกฏาคม 2557 21 มิถุนายน 2559 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
31
25471531100273 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
เกณฑ์ 2558 2560 3 พฤศจิกายน 2559 3 พฤษภาคม 2560 14 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
32
25471531100273 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2558 2565 7 ตุลาคม 2564 6 พฤษภาคม 2565 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2569
33
25461531101362 วท.บ. วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
TQF 2555 3 พฤษภาคม 2555 24 กันยายน 2555 12 มิถุนายน 2558 28 ตุลาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
ปริญญาโท
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก อว. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25441531100662 วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา สมอ.08(1)
TQF 2556 6 กันยายน 2555 13 มิถุนายน 2556 14 มกราคม 2557 21 มีนาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
ปริญญาเอก
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก อว. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25571531102938 ปร.ด. วิทยาศาสตรศึกษา สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
TQF 2557 2 ตุลาคม 2557 30 มกราคม 2558 30 เมษายน 2558 23 มิถุนายน 2558 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
2
25571531102938 ปร.ด. วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
2558 2562 4 เมษายน 2562 11 ธันวาคม 2562 10 มิถุนายน 2563 24 สิงหาคม 2564 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2566