คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25511531105799 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ 2558 2562 7 มีนาคม 2562 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2566
2
25621531100028 ศป.บ. ศิลปะการแสดง 2558 2562 3 พฤษภาคม 2561 21 กรกฎาคม 2562 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2566
3
25571531100352 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2558 2562 6 ธันวาคม 2561 2566
4
25471531102162 ศศ.บ. ดุริยางคศิลป์ 2561 4 มกราคม 2561 25 เมษายน 2561 7 มกราคม 2562 2565
5
25511531105788 ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 2558 2561 7 ธันวาคม 2560 2 เมษายน 2561 21 พฤศจิกายน 2561 2565
6
25471531101756 น.บ. นิติศาสตร์ 2558 2561 2 พฤศจิกายน 2560 15 กุมภาพันธ์ 2561 29 มิถุนายน 2561 31 สิงหาคม 2561 2565
7
25501531107633 ศป.บ. ทัศนศิลป์ สมอ.08(1) สมอ.08(2) เกณฑ์ 2558 2560 2 มีนาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 31 พฤษภาคม 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2564
8
25491531104482 ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สมอ.08(1) สมอ.08(2) เกณฑ์ 2558 2560 3 พฤศจิกายน 2559 31 พฤษภาคม 2560 26 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2564
9
25471531102173 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ สมอ.08(1) เกณฑ์ 2558 2560 3 พฤศจิกายน 2559 3 พฤษภาคม 2560 26 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2564
10
25471531101383 ศศ.บ. จิตวิทยา สมอ.08(1) เกณฑ์ 2558 2560 3 พฤศจิกายน 2559 31 พฤษภาคม 2560 26 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2564
11
25501531104922 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 2558 2560 3 พฤศจิกายน 2559 3 กันยายน 2562 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2564
12
25491531106372 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน สมอ.08(1) TQF 2559 7 เมษายน 2559 13 มิถุนายน 2559 26 กันยายน 2559 21 ตุลาคม 2559 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2563
13
25501531107633 ศป.บ. ทัศนศิลป์ สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) TQF 2559 7 มกราคม 2559 2 มีนาคม 2559 5 กันยายน 2559 17 สิงหาคม 2559 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2563
14
25571531100352 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ(หลักสูตรนานาชาติ) สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) สมอ.08(4) สมอ.08(5) สมอ.08(6) TQF 2557 9 มกราคม 2557 13 มีนาคม 2558 21 กรกฎาคม 2558 18 กันยายน 2558 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2561
15
25471531102184 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2548 2550 17 พฤศจิกายน 2549 20 มีนาคม 2550 12 มิถุนายน 2555 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
16
25471531101756 น.บ. นิติศาสตร์ สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) TQF 2556 4 เมษายน 2556 13 มิถุนายน 2556 14 มกราคม 2557 21 มีนาคม 2557 30 มีนาคม 2550 2560
17
25511531105788 ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) สมอ.08(4) TQF 2556 1 พฤศจิกายน 2555 5 มีนาคม 2556 20 มกราคม 2557 21 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2560
18
25471531102195 ศศ.บ. ศิลปกรรม สมอ.08(1) 2548 2551 20 กรกฎาคม 2550 12 กันยายน 2550 21 มีนาคม 2555 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปป.
19
25491531104482 ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) TQF 2555 22 พฤษภาคม 2555 24 กันยายน 2555 12 มิถุนายน 2558 28 ตุลาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปป.
20
25501531107633 ศป.บ. ทัศนศิลป์ สมอ.08(1) สมอ.08(2) TQF 2555 15 ธันวาคม 2554 4 พฤษภาคม 2555 21 สิงหาคม 2555 30 พฤศจิกายน 2555 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปป.
21
25501531104922 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) TQF 2555 22 พฤษภาคม 2555 24 กันยายน 2555 12 มิถุนายน 2558 28 ตุลาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปป.
22
25491531106372 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) TQF 2554 10 มีนาคม 2554 19 มกราคม 2555 18 พฤษภาคม 2555 7 มิถุนายน 2555 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปป.
23
25471531101383 ศศ.บ. จิตวิทยา สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) สมอ.08(4) TQF 2555 1 มีนาคม 2555 13 กรกฎาคม 2555 30 ตุลาคม 2555 3 พฤษภาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปป.
24
25511531105799 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ สมอ.08(1) สมอ.08(2) TQF 2557 3 มีนาคม 2557 3 มีนาคม 2558 4 มิถุนายน 2558 18 กันยายน 2558 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2561
25
25471531102173 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) สมอ.08(4) สมอ.08(5) TQF 2555 3 พฤษภาคม 2555 24 กันยายน 2555 12 มิถุนายน 2558 28 ตุลาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปป.
26
25521531105295 ศศ.บ. ศิลปะการแสดง สมอ.08(1) 2548 2552 21 พฤศจิกายน 2551 20 มกราคม 2552 29 มีนาคม 2555 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
27
25471531102162 ศศ.บ. ดนตรีสากล สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) TQF 2557 9 มกราคม 2557 1 สิงหาคม 2557 24 พฤศจิกายน 2557 12 มีนาคม 2558 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2561