คณะวิทยาการจัดการปริญญาตรี
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก อว. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25651534000195 บธ.บ. การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) สมอ.08(1)
คำสั่ง(1)
คำสั่ง(2)
2558 2565 2 ธันวาคม 2564 9 มีนาคม 2565 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2569
2
25541531102384 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
TQF 2554 4 เมษายน 2554 19 มกราคม 2555 18 พฤษภาคม 2555 7 มิถุนายน 2555 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
3
25541531102384 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ TQF 2559 7 เมษายน 2559 18 สิงหาคม 2559 16 กุมภาพันธ์ 2560 20 มกราคม 2560 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
4
25531531102574 บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สมอ.08(1)
TQF 2553 10 ธันวาคม 2552 3 มีนาคม 2553 12 ตุลาคม 2553 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
5
25531531102574 บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
TQF 2558 5 กุมภาพันธ์ 2558 1 พฤษภาคม 2558 4 กันยายน 2558 18 กันยายน 2558 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
6
25531531102574 บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สมอ.08(1)
2558 2563 5 มีนาคม 2563 3 พฤษภาคม 2563 24 สิงหาคม 2564 2567
7
25522531105835 บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
คำสั่ง(1)
คำสั่ง(2)
เกณฑ์ 2558 2561 4 มกราคม 2561 23 พฤษภาคม 2561 3 ตุลาคม 2561 2 มกราคม 2562 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
8
25521531105835 บธ.บ. สาขาวิขาคอมพิวเตอ์ธุรกิจ ปรับปรุงเป็น บธ.บ.ธุรกิจดิจิทัล สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
TQF 2556 6 กันยายน 2555 31 กรกฎาคม 2556 20 พฤษภาคม 2557 21 มีนาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
9
25521531105835 บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล 2558 2566 3 พฤศจิกายน 2565 2570
10
25521531104777 บธ.บ. การบริหารธุรกิจ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
TQF 2556 4 ตุลาคม 2555 19 พศจิกายน 2555 30 กันยายน 2557 27 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
11
25521531104777 บธ.บ. การบริหารธุรกิจ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
2558 2561 2 พฤศจิกายน 2560 22 กุมภาพันธ์ 2561 16 กรกฎาคม 2561 27 กันยายน 2561 ปรับปรุง
12
25521531104777 บธ.บ. การบริหารธูรกิจ คำสั่ง(1)
คำสั่ง(2)
2558 2565 5 สิงหาคม 2564 22 มีนาคม 2565 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2569
13
25511531104383 บธ.บ. เศรษฐศาสตร์ธูรกิจ 2548 2552 25 มีนาคม 2552 18 มิถุนายน 2552 29 มีนาคม 2555 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
14
25511531104372 บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก ปรับปรุงเป็นการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
สมอ.08(7)
TQF 2556 4 ตุลาคม 2555 12 มีนาคม 2556 30 กันยายน 2557 27 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
15
25511531104372 บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
คำสั่ง(1)
คำสั่ง(2)
2558 2561 8 มีนาคม 2561 1 ตุลาคม 2561 8 มิถุนายน 2563 13 พฤศจิกายน 2562 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
16
25511531104372 บธ.บ. ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2558 2566 3 พฤศจิกายน 2565 2570
17
25501531105034 ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยว สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
TQF 2555 22 พฤษภาคม 2555 4 ตุลาคม 2555 10 มิถุนายน 2557 27 ธันวาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
18
25501531105034 ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยว สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
คำสั่ง(1)
เกณฑ์ 2558 2560 3 พฤศจิกายน 2559 8 กุมภาพันธ์ 2561 12 มิถุนายน 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
19
25501531105034 ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยว คำสั่ง(1)
คำสั่ง(2)
2558 2565 1 กรกฎาคม 2564 13 ตุลาคม 2564 29 มีนาคม 2565 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2569
20
25481531103669 บช.บ. - สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
TQF 2556 9 สิงหาคม 2555 19 พฤศจิกายน 2555 2 ธันวาคม 2557 21 มีนาคม 2557 12 กันยายน 2556 ปรับปรุง
21
25481531103669 บช.บ. บัญชี สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
คำสั่ง(1)
2558 2561 2 พฤศจิกายน 2560 22 กุมภาพันธ์ 2561 16 กรกฎาคม 2561 27 กันยายน 2561 ปรับปรุง
22
25481531103669 บช.บ. 2558 2566 3 พฤศจิกายน 2565 2570
23
25471531102206 บธ.บ. การจัดการทั่วไป สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
TQF 2556 9 สิงหาคม 2555 31 ตุลาคม 2555 2 กันยายน 2557 21 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
24
25471531102206 บธ.บ. การจัดการทั่วไป สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
คำสั่ง(1)
คำสั่ง(2)
คำสั่ง(3)
คำสั่ง(4)
2558 2561 2 พฤศจิกายน 2560 1 สิงหาคม 2561 26 ตุลาคม 2561 5 เมษายน 2562 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
25
25471531102206 บธ.บ. การจัดการทั่วไป 2558 2566 3 พฤศจิกายน 2565 2569
26
25471531101767 ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ TQF 2547 19 ตุลาคม 2550 18 มกราคม 2551 22 มีนาคม 2555 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
27
25471531101767 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
TQF 2555 22 กันยายน 2554 7 มิถุนายน 2555 30 ตุลาคม 2555 11 กุมภาพันธ์ 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
28
25471531101767 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
คำสั่ง(1)
เกณฑ์ 2558 2560 2 กุมภาพันธ์ 2560 15 สิงหาคม 2560 15 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
29
25471531101767 นศ.บ. การสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย คำสั่ง(1)
2558 2565 4 พฤศจิกายน 2564 27 มีนาคม 2565 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2569