คณะเทคโนโลยีการเกษตรปริญญาตรี
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก อว. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25591531100141 วท.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
คำสั่ง(1)
TQF 2559 7 เมษายน 2559 3 มิถุนายน 2559 25 ตุลาคม 2559 21 ตุลาคม 2559 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
2
25591531100141 วท.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ สมอ.08(1)
คำสั่ง(1)
2558 2564 1 เมษายน 2564 27 สิงหาคม 2564 9 กุมภาพันธ์ 2565 21 เมษายน 2565 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2568
3
25511531105698 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมอ.08(1)
TQF 2556 4 ตุลาคม 2555 22 มีนาคม 2556 23 มกราคม 2557 21 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2560
4
25511531105698 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
คำสั่ง(1)
2558 2561 5 ตุลาคม 2560 28 ตุลาคม 2562 29 พฤศจิกายน 2562 27 กุมภาพันธ์ 2563 ปรับปรุง
5
25511531105698 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2558 2566 3 พฤศจิกายน 2565 2570
6
25501531104944 วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2548 2549 1 พฤษภาคม 2549 29 พฤษภาคม 2551 22 มีนาคม 2555 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
7
25491531106361 วท.บ. เกษตรศาสตร์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
TQF 2554 19 มกราคม 2554 4 พฤศจิกายน 2554 22 มีนาคม 2555 14 มีนาคม 2555 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
8
25491531106361 วท.บ. เกษตรศาสตร์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
คำสั่ง(1)
คำสั่ง(2)
TQF 2559 3 มีนาคม 2559 7 กันยายน 2559 6 กุมภาพันธ์ 2560 21 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
9
25491531106361 วท.บ. เกษตรศาสตร์ สมอ.08(1)
2558 2564 1 เมษายน 2564 31 สิงหาคม 2564 9 กุมภาพันธ์ 2565 21 เมษายน 2565 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2568
10
25491531104368 วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช 2548 2549 1 พฤษภาคม 2549 29 พฤษภาคม 2551 22 มีนาคม 2555 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
11
25491531104357 วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 2548 2549 26 กันยายน 2548 4 พฤศจิกายน 2548 12 ตุลาคม 2553 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
ปริญญาโท
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก อว. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25501531107644 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการเกษตร สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
คำสั่ง(1)
2558 2561 3 พฤษภาคม 2561 29 ตุลาคม 2562 29 พฤศจิกายน 2562 27 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2565
2
25501531107644 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการเกษตร สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
TQF 2556 4 ตุลาคม 2555 28 ตุลาคม 2556 28 สิงหาคม 2557 21 มีนาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2560