คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปริญญาตรี
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก อว. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25621531100022 อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
คำสั่ง(1)
2558 2562 2 พฤศจิกายน 2560 15 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 4 ตุลาคม 2562 2566
2
25601531100401 วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
คำสั่ง(1)
เกณฑ์ 2558 2560 2 มีนาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 15 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
3
25601531100401 วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล สมอ.08(1)
คำสั่ง(1)
2558 2565 2 ธันวาคม 2564 8 พฤษภาคม 2565 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2569
4
25601531100399 วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
คำสั่ง(1)
เกณฑ์ 2558 2560 2 มีนาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 15 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
5
25601531100399 วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2558 2565 2 ธันวาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2569
6
25601531100388 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
คำสั่ง(1)
เกณฑ์ 2558 2560 1 กันยายน 2559 17 สิงหาคม 2560 15 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
7
25601531100388 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ คำสั่ง(1)
คำสั่ง(2)
2558 2565 2 ธันวาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565 2569
8
25551531101834 ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
TQF 2555 22 พฤษภาคม 2555 10 สิงหาคม 2555 21 มีนาคม 2555 3 พฤษภาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
9
25551531101834 วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
เกณฑ์ 2558 2560 2 มีนาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 31 พฤษภาคม 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
10
25551531101834 อส.บ. ออกแบบอุตสาหกรรม คำสั่ง(1)
2558 2565 6 มกราคม 2565 11 มิถุนายน 2565 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2569
11
25551531101823 ทล.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม (ปรับเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
TQF 2555 2 กุมภาพันธ์ 2555 7 มิถุนายน 2555 30 ตุลาคม 2555 11 กุมภาพันธ์ 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
12
25551531101823 ทล.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม (ปรับเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สมอ.08(1)
เกณฑ์ 2558 2560 2 มีนาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 15 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
13
25551531101823 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
คำสั่ง(1)
คำสั่ง(2)
2558 2563 5 มีนาคม 2563 2 ตุลาคม 2563 26 พฤศจิกายน 2563 11 ตุลาคม 2564 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2567
14
25541531102417 วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
TQF 2554 7 เมษายน 2554 19 มกราคม 2555 18 พฤษภาคม 2555 7 มิถุนายน 2555 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
15
25541531102417 วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
คำสั่ง(1)
TQF 2559 3 มีนาคม 2559 15 มิถุนายน 2559 25 ตุลาคม 2559 21 ตุลาคม 2559 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2563
16
25511531106429 วศ.บ. วิศวกรรมอัตโนมัติ สมอ.08(1)
TQF 2555 5 มกราคม 2555 27 สิงหาคม 2555 23 ตุลาคม 2557 24 กรกฎาคม 2558 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
17
25511531106429 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
เกณฑ์ 2558 2560 2 มีนาคม 2560 8 กันยายน 2560 25 ตุลาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
18
25511531106429 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ คำสั่ง(1)
2558 2565 7 ตุลาคม 2564 26 พฤษภาคม 2565 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2569
19
25511531105777 วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์ 2548 2551 21 มีนาคม 2551 9 มิถุนายน 2551 12 พฤษภาคม 2555 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
20
25501531106248 ทล.บ. เทคโนโลยีเซรามิกส์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
TQF 2555 4 สิงหาคม 2554 14 พฤศจิกายน 2554 22 มีนาคม 2555 10 เมษายน 2555 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
21
25491531104379 วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4 ปี) 2548 2550 16 มีนาคม 2550 21 สิงหาคม 2550 21 มีนาคม 2555 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
ปริญญาโท
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก อว. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25601531100412 วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี 2558 2565 6 มกราคม 2565 25 กันยายน 2565 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2569
2
25601531100412 วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
คำสั่ง(1)
เกณฑ์ 2558 2560 2 กุมภาพันธ์ 2560 31 พฤษภาคม 2560 24 พฤศจิกายน 2560 26 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง