วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการปริญญาตรี
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25621534000719 บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
คำสั่ง(1)
2558 2562 10 มกราคม 2562 2 มิถุนายน 2564 30 สิงหาคม 2564 23 พฤศจิกายน 2564 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2566
2
25591531100196 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
สมอ.08(7)
สมอ.08(8)
TQF 2559 7 เมษายน 2559 7 กรกฎาคม 2559 24 มกราคม 2560 23 มกราคม 2560 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2563
3
25581531100329 ศศ.บ. การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
TQF 2558 5 กุมภาพันธ์ 2558 25 มิถุนายน 2558 5 พฤศจิกายน 2558 6 พฤศจิกายน 2558 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
4
25581531100329 ศศ.บ. การจัดการการบริการและการโรงแรม สมอ.08(1)
คำสั่ง(1)
2558 2563 5 มีนาคม 2563 2 ตุลาคม 2563 26 พฤศจิกายน 2563 11 ตุลาคม 2564 2567
5
25561531101396 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
TQF 2556 2 พฤษภาคม 2556 26 กรกฎาคม 2556 20 พฤษภาคม 2557 27 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2560
6
25561531101396 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
คำสั่ง(1)
คำสั่ง(2)
2558 2561 3 พฤษภาคม 2561 25 กันยายน 2562 23 มิถุนายน 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2565
7
25541531102834 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา TQF 2555 4 พฤษภาคม 2554 3 เมษายน 2555 17 กรกฎาคม 2555 30 กรกฎาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
8
25541531102428 ศศ.บ. การบริการในอุตสาหกรรมการบิน สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
TQF 2554 19 มกราคม 2554 20 เมษายน 2555 17 กรกฎาคม 2555 30 กรกฎาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
9
25491531104471 ศศ.บ. การจัดการการบิน 2548 2549 1 พฤษภาคม 2549 14 ธันวาคม 2550 29 มีนาคม 2555 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
10
25491531104335 รป.บ. การปกครองท้องถิ่น 2548 2549 25 ตุลาคม 2548 23 เมษายน 2550 29 มีนาคม 2555 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
ปริญญาโท
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25601531100557 วท.ม. นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
2558 2560 3 สิงหาคม 2560 2 กุมภาพันธ์ 2561 12 มิถุนายน 2561 23 กรกฎาคม 2561 ปรับปรุง
2
25601531100557 วท.ม. นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 2558 2565 2 ธันวาคม 2564 2569
3
25541531103071 วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา 2554 19 มกราคม 2554 11 พฤษภาคม 2555 21 สิงหาคม 2555 26 มิถุนายน 2560 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
4
25531531103349 รป.ม. การจัดการเพื่อความมั่นคง 2548 2553 2 ธันวาคม 2553 17 พฤษภาคม 2555 21 สิงหาคม 2555 26 มิถุนายน 2560 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
5
25531531102855 รป.ม. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 2548 2553 2 ธันวาคม 2553 20 กรกฎาคม 2555 23 ตุลาคม 2555 3 พฤษภาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
6
25491531107441 ศศ.ม. นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร TQF 2554 4 พฤษภาคม 2554 10 สิงหาคม 2555 29 สืงหาคม 2557 3 พฤษภาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
7
25491531104537 ศศ.ม. การจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ 2548 2549 17 กุมภาพันธ์ 2549 24 พฤศจิกายน 2549 12 ตุลาคม 2553 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
8
25461531101632 รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
คำสั่ง(1)
TQF 2555 6 กันยายน 2555 15 พฤษภาคม 2557 14 มกราคม 2558 27 มีนาคม 2558 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
9
25451531101517 บธ.ม. การบริหารธุรกิจ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
TQF 2555 6 ธันวาคม 2555 5 มีนาคม 2556 20 มกราคม 2557 21 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
10
ศศ.ม. นวัตกรรมการบริหารปกครองและการประกอบการเพื่อสังคม 2558 2565 7 เมษายน 2565 2569
ปริญญาเอก
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25541531102406 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา สมอ.08(1)
TQF 2554 19 มกราคม 2554 11 พฤษภาคม 2555 21 สิงหาคม 2555 26 มิถุนายน 2560 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
2
25541531102406 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
คำสั่ง(1)
เกณฑ์ 2558 2560 2 กุมภาพันธ์ 2560 15 สิงหาคม 2560 15 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
3
25541531102395 ปร.ด. นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร TQF 2554 4 พฤษภาคม 2554 10 สิงหาคม 2555 29 สิงหาคม 2557 3 พฤษภาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
4
25531531102866 บธ.ด. บริหารธุรกิจ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
TQF 2553 3 สิงหาคม 2553 9 พฤศจิกายน 2554 22 มีนาคม 2555 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
5
25531531102866 บธ.ด. การบริหารธุรกิจ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
เกณฑ์ 2558 2560 5 มกราคม 2560 31 พฤษภาคม 2560 24 พฤศจิกายน 2560 26 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
6
25491531104526 รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
คำสั่ง(1)
TQF 2555 6 กันยายน 2555 15 พฤษภาคม 2557 14 มกราคม 2558 27 มีนาคม 2558 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
7
ปร.ด. นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 2558 2565 2 ธันวาคม 2564 2569