วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ปริญญาตรี
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25591531100196 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) สมอ.08(4) สมอ.08(5) สมอ.08(6) สมอ.08(7) TQF 2559 7 เมษายน 2559 7 กรกฎาคม 2559 24 มกราคม 2560 23 มกราคม 2560 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2563
2
25581531100329 ศศ.บ. การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) สมอ.08(4) TQF 2558 5 กุมภาพันธ์ 2558 25 มิถุนายน 2558 5 พฤศจิกายน 2558 6 พฤศจิกายน 2558 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2562
3
25561531101396 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ) สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) สมอ.08(4) สมอ.08(5) TQF 2556 2 พฤษภาคม 2556 26 กรกฎาคม 2556 20 พฤษภาคม 2557 27 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2560
4
25561531101396 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 2558 2561 3 พฤษภาคม 2561 25 กันยายน 2562 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2565
5
25541531102834 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา TQF 2555 4 พฤษภาคม 2554 3 เมษายน 2555 17 กรกฎาคม 2555 30 กรกฎาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
6
25541531102428 ศศ.บ. การบริการในอุตสาหกรรมการบิน สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) สมอ.08(4) สมอ.08(5) TQF 2554 19 มกราคม 2554 20 เมษายน 2555 17 กรกฎาคม 2555 30 กรกฎาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
7
25491531104471 ศศ.บ. การจัดการการบิน 2548 2549 1 พฤษภาคม 2549 14 ธันวาคม 2550 29 มีนาคม 2555 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
8
25491531104335 รป.บ. การปกครองท้องถิ่น 2548 2549 25 ตุลาคม 2548 23 เมษายน 2550 29 มีนาคม 2555 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
9
บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า 2558 2562 10 มกราคม 2562 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2566

ปริญญาโท
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25601531100557 วท.ม. นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม สมอ.08(1) 2558 2560 3 สิงหาคม 2560 2 กุมภาพันธ์ 2561 12 มิถุนายน 2561 23 กรกฎาคม 2561 2564
2
25541531103071 วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา 2554 19 มกราคม 2554 11 พฤษภาคม 2555 21 สิงหาคม 2555 26 มิถุนายน 2560 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
3
25531531103349 รป.ม. การจัดการเพื่อความมั่นคง 2548 2553 2 ธันวาคม 2553 17 พฤษภาคม 2555 21 สิงหาคม 2555 26 มิถุนายน 2560 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
4
25531531102855 รป.ม. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 2548 2553 2 ธันวาคม 2553 20 กรกฎาคม 2555 23 ตุลาคม 2555 3 พฤษภาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
5
25491531107441 ศศ.ม. นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร TQF 2554 4 พฤษภาคม 2554 10 สิงหาคม 2555 29 สืงหาคม 2557 3 พฤษภาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
6
25491531104537 ศศ.ม. การจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ 2548 2549 17 กุมภาพันธ์ 2549 24 พฤศจิกายน 2549 12 ตุลาคม 2553 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
7
25461531101632 รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) TQF 2555 6 กันยายน 2555 15 พฤษภาคม 2557 14 มกราคม 2558 27 มีนาคม 2558 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2559
8
25451531101517 บธ.ม. การบริหารธุรกิจ สมอ.08(1) สมอ.08(2) TQF 2555 6 ธันวาคม 2555 5 มีนาคม 2556 20 มกราคม 2557 21 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด

ปริญญาเอก
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก สกอ. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25541531102406 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา สมอ.08(1) TQF 2554 19 มกราคม 2554 11 พฤษภาคม 2555 21 สิงหาคม 2555 26 มิถุนายน 2560 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปป.
2
25541531102406 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา สมอ.08(1) เกณฑ์ 2558 2560 2 กุมภาพันธ์ 2560 15 สิงหาคม 2560 2 เมษายน 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2564
3
25541531102395 ปร.ด. นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร TQF 2554 4 พฤษภาคม 2554 10 สิงหาคม 2555 29 สิงหาคม 2557 3 พฤษภาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
4
25531531102866 บธ.ด. บริหารธุรกิจ สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) TQF 2553 3 สิงหาคม 2553 9 พฤศจิกายน 2554 22 มีนาคม 2555 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปป.
5
25531531102866 บธ.ด. การบริหารธุรกิจ สมอ.08(1) สมอ.08(2) เกณฑ์ 2558 2560 5 มกราคม 2560 31 พฤษภาคม 2560 24 พฤศจิกายน 2560 26 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2564
6
25491531104526 รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ สมอ.08(1) สมอ.08(2) สมอ.08(3) TQF 2555 6 กันยายน 2555 15 พฤษภาคม 2557 14 มกราคม 2558 27 มีนาคม 2558 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2559