วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการปริญญาตรี
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก อว. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25621534000719 บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
คำสั่ง(1)
2558 2562 10 มกราคม 2562 2 มิถุนายน 2564 30 สิงหาคม 2564 23 พฤศจิกายน 2564 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2566
2
25591531100196 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
สมอ.08(7)
สมอ.08(8)
คำสั่ง(1)
TQF 2559 7 เมษายน 2559 7 กรกฎาคม 2559 24 มกราคม 2560 23 มกราคม 2560 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2563
3
25581531100329 ศศ.บ. การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
TQF 2558 5 กุมภาพันธ์ 2558 25 มิถุนายน 2558 5 พฤศจิกายน 2558 6 พฤศจิกายน 2558 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
4
25581531100329 ศศ.บ. การจัดการการบริการและการโรงแรม สมอ.08(1)
คำสั่ง(1)
2558 2563 5 มีนาคม 2563 2 ตุลาคม 2563 26 พฤศจิกายน 2563 11 ตุลาคม 2564 2567
5
25561531101396 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
TQF 2556 2 พฤษภาคม 2556 26 กรกฎาคม 2556 20 พฤษภาคม 2557 27 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2560
6
25561531101396 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
คำสั่ง(1)
คำสั่ง(2)
2558 2561 3 พฤษภาคม 2561 25 กันยายน 2562 23 มิถุนายน 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
7
25561531101396 บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 2558 2566 6 ตุลาคม 2565 2570
8
25541531102834 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา TQF 2555 4 พฤษภาคม 2554 3 เมษายน 2555 17 กรกฎาคม 2555 30 กรกฎาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
9
25541531102428 ศศ.บ. การบริการในอุตสาหกรรมการบิน สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
TQF 2554 19 มกราคม 2554 20 เมษายน 2555 17 กรกฎาคม 2555 30 กรกฎาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
10
25491531104471 ศศ.บ. การจัดการการบิน 2548 2549 1 พฤษภาคม 2549 14 ธันวาคม 2550 29 มีนาคม 2555 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
11
25491531104335 รป.บ. การปกครองท้องถิ่น 2548 2549 25 ตุลาคม 2548 23 เมษายน 2550 29 มีนาคม 2555 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
ปริญญาโท
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก อว. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25651536001277 ศศ.ม. นวัตกรรมการบริหารปกครองและการประกอบการเพื่อสังคม 2558 2565 7 เมษายน 2565 24 สิงหาคม 2565 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2569
2
25601531100557 วท.ม. นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม สมอ.08(1)
คำสั่ง(1)
2558 2565 2 ธันวาคม 2564 18 กันยายน 2565 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2569
3
25601531100557 วท.ม. นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
2558 2560 3 สิงหาคม 2560 2 กุมภาพันธ์ 2561 12 มิถุนายน 2561 23 กรกฎาคม 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
4
25541531103071 วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา 2554 19 มกราคม 2554 11 พฤษภาคม 2555 21 สิงหาคม 2555 26 มิถุนายน 2560 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
5
25531531103349 รป.ม. การจัดการเพื่อความมั่นคง 2548 2553 2 ธันวาคม 2553 17 พฤษภาคม 2555 21 สิงหาคม 2555 26 มิถุนายน 2560 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
6
25531531102855 รป.ม. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 2548 2553 2 ธันวาคม 2553 20 กรกฎาคม 2555 23 ตุลาคม 2555 3 พฤษภาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
7
25491531107441 ศศ.ม. นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร TQF 2554 4 พฤษภาคม 2554 10 สิงหาคม 2555 29 สืงหาคม 2557 3 พฤษภาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
8
25491531104537 ศศ.ม. การจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ 2548 2549 17 กุมภาพันธ์ 2549 24 พฤศจิกายน 2549 12 ตุลาคม 2553 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
9
25461531101632 รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
สมอ.08(6)
คำสั่ง(1)
TQF 2555 6 กันยายน 2555 15 พฤษภาคม 2557 14 มกราคม 2558 27 มีนาคม 2558 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
10
25451531101517 บธ.ม. การบริหารธุรกิจ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
TQF 2555 6 ธันวาคม 2555 5 มีนาคม 2556 20 มกราคม 2557 21 พฤษภาคม 2557 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
ปริญญาเอก
ที่ รหัสหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา สมอ.08 คำสั่งแต่งตั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษาที่เปิดสอน วันที่อนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย วันที่อนุมัติจาก อว. วันที่อนุมัติจาก กพ. วันที่อนุมัติจาก กคศ. วันที่อนุมัติจากสภาวิชาชีพ ปี พ.ศ. ที่ต้องปรับปรุง
1
25651538001527 ปร.ด. นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม สมอ.08(1)
คำสั่ง(1)
2558 2565 2 ธันวาคม 2564 18 กันยายน 2565 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2569
2
25541531102406 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา สมอ.08(1)
TQF 2554 19 มกราคม 2554 11 พฤษภาคม 2555 21 สิงหาคม 2555 26 มิถุนายน 2560 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
3
25541531102406 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
คำสั่ง(1)
เกณฑ์ 2558 2560 2 กุมภาพันธ์ 2560 15 สิงหาคม 2560 15 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
4
25541531102406 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา คำสั่ง(1)
2558 2565 5 พฤษภาคม 2565 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2569
5
25541531102395 ปร.ด. นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร TQF 2554 4 พฤษภาคม 2554 10 สิงหาคม 2555 29 สิงหาคม 2557 3 พฤษภาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด
6
25531531102866 บธ.ด. บริหารธุรกิจ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
TQF 2553 3 สิงหาคม 2553 9 พฤศจิกายน 2554 22 มีนาคม 2555 1 มีนาคม 2556 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
7
25531531102866 บธ.ด. การบริหารธุรกิจ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
เกณฑ์ 2558 2560 5 มกราคม 2560 31 พฤษภาคม 2560 24 พฤศจิกายน 2560 26 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปรับปรุง
8
25531531102866 บธ.ด. การบริหารธุรกิจ 2558 2565 5 พฤษภาคม 2565 ไม่มีสภาวิชาชีพ 2569
9
25491531104526 รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ สมอ.08(1)
สมอ.08(2)
สมอ.08(3)
สมอ.08(4)
สมอ.08(5)
คำสั่ง(1)
TQF 2555 6 กันยายน 2555 15 พฤษภาคม 2557 14 มกราคม 2558 27 มีนาคม 2558 ไม่มีสภาวิชาชีพ ปิด