header

  
รายชื่ออาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อสกุลอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
1 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ไกรสร บารมีอวยชัย
2 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์สัตยา อรุณธารี
3 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
4 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
5 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
6 15 สิงหาคม 2561 1/2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล
7 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
8 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ ดร.เกียรติภูมิ แสงศศิธร
9 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์สมรรถชัย วิศาลาภรณ์
10 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ ดร.เกียรติภูมิ แสงศศิธร
11 15 สิงหาคม 2561 1/2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
12 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์อำนาจ เนตยสุภา
13 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
14 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
15 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 ผศ. ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
16 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.อำนาจ เนตยสุภา
17 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.เพ็ง เพ็งนิติ
18 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ดร.เกียรติภูมิ แสงศศิธร
19 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ์
20 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
21 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล
22 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
23 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
24 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 รศ.จรัล เล็งวิทยา
25 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
26 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.สัตยา อรุณธารี
27 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
28 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 ศ. ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
29 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
30 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
31 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 รศ.จรัล เล็งวิทยา
32 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล
33 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.พิศล พิรุณ
34 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
35 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
36 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 ผศ.ธวัชไชย สนธิวนิช
37 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
38 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
39 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ผดุงพันธ์ จันทโร
40 24 สิงหาคม 2560 1/2560 ศ. ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
41 24 สิงหาคม 2560 1/2560 ผศ. ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
42 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.อำนาจ เนตยสุภา
43 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.เพ็ง เพ็งนิติ
44 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ดร.เกียรติภูมิ แสงศศิธร
45 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
46 24 สิงหาคม 2560 1/2560 รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล
47 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
48 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
49 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.สัตยา อรุณธารี
50 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ไกรสร บารมีอวยชัย
51 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
52 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 ศ. ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
53 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 ผศ. ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
54 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
55 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
56 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 รศ.จรัล เล็งวิทยา
57 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 ศ.(พิเศษ)จรัญ ภักดีธนากุล
58 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.พิศล พิรุณ
59 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
60 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
61 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 ผศ.ธวัชไชย สนธิวนิช
62 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
63 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
64 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ผดุงพันธ์ จันทโร
65 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
66 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ