รายชื่ออาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อสกุลอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
1 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
2 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
3 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ธรรมรส เปานิล
4 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
5 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
6 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม
7 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
8 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
9 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์สัตยา อรุณธารี
10 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
11 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
12 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล
13 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
14 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี
15 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์สมรรถชัย วิศาลาภรณ์
16 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.เกียรติภูมิ แสงศศิธร
17 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 รองศาสตราจารย์จรัล เล็งวิทยา
18 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
19 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์อำนาจ เนตยสุภา
20 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ผดุงพันธ์ จันทโร
21 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
22 15 มกราคม 2562 2/2561 ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล
23 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
24 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
25 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
26 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์พิศล พิรุณ
27 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
28 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
29 15 มกราคม 2562 2/2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
30 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ไกรสร บารมีอวยชัย
31 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์สัตยา อรุณธารี
32 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
33 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
34 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
35 15 สิงหาคม 2561 1/2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล
36 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
37 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ ดร.เกียรติภูมิ แสงศศิธร
38 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์สมรรถชัย วิศาลาภรณ์
39 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ ดร.เกียรติภูมิ แสงศศิธร
40 15 สิงหาคม 2561 1/2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
41 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์อำนาจ เนตยสุภา
42 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
43 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
44 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 ผศ. ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
45 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.อำนาจ เนตยสุภา
46 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.เพ็ง เพ็งนิติ
47 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ดร.เกียรติภูมิ แสงศศิธร
48 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ์
49 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
50 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล
51 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
52 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
53 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 รศ.จรัล เล็งวิทยา
54 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
55 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.สัตยา อรุณธารี
56 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
57 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 ศ. ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
58 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
59 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
60 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 รศ.จรัล เล็งวิทยา
61 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล
62 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.พิศล พิรุณ
63 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
64 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
65 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 ผศ.ธวัชไชย สนธิวนิช
66 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
67 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
68 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ผดุงพันธ์ จันทโร
69 24 สิงหาคม 2560 1/2560 ศ. ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
70 24 สิงหาคม 2560 1/2560 ผศ. ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
71 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.อำนาจ เนตยสุภา
72 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.เพ็ง เพ็งนิติ
73 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ดร.เกียรติภูมิ แสงศศิธร
74 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
75 24 สิงหาคม 2560 1/2560 รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล
76 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
77 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
78 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.สัตยา อรุณธารี
79 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ไกรสร บารมีอวยชัย
80 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
81 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 ศ. ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
82 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 ผศ. ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
83 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
84 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
85 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 รศ.จรัล เล็งวิทยา
86 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 ศ.(พิเศษ)จรัญ ภักดีธนากุล
87 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.พิศล พิรุณ
88 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
89 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
90 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 ผศ.ธวัชไชย สนธิวนิช
91 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
92 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
93 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ผดุงพันธ์ จันทโร
94 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
95 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
96 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล
97 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์พิศล พิรุณ
98 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์ผดุงพันธ์ จันทโร
99 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
100 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
101 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
102 - 16 พฤศจิกายน 2563 2/2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
103 - 16 พฤศจิกายน 2563 2/2563 รองศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล
104 - 16 พฤศจิกายน 2563 2/2563 อาจารย์ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
105 - 16 พฤศจิกายน 2563 2/2563 อาจารย์พิศล พิรุณ
106 - 16 พฤศจิกายน 2563 2/2563 อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
107 - 16 พฤศจิกายน 2563 2/2563 ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล
108 - 16 พฤศจิกายน 2563 2/2563 อาจารย์ ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
109 - 16 พฤศจิกายน 2563 2/2563 อาจารย์ผดุงพันธ์ จันทโร
110 - 16 พฤศจิกายน 2563 2/2563 อาจารย์ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
111 1 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์สมชัย ฑีฆาอุตมากร
112 1 พฤศจิกายน 2564 2/2564 ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
113 1 พฤศจิกายน 2564 2/2564 รองศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล
114 1 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
115 1 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์พิศล พิรุณ
116 1 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
117 1 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
118 1 พฤศจิกายน 2564 2/2564 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล
119 1 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
120 1 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
121 1 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ผดุงพันธ์ จันทโร