รายชื่ออาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อสกุลอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
1 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ผดุงพันธ์ จันทโร
2 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
3 15 มกราคม 2562 2/2561 ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล
4 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
5 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
6 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
7 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์พิศล พิรุณ
8 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
9 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
10 15 มกราคม 2562 2/2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
11 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ไกรสร บารมีอวยชัย
12 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์สัตยา อรุณธารี
13 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
14 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
15 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
16 15 สิงหาคม 2561 1/2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล
17 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
18 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ ดร.เกียรติภูมิ แสงศศิธร
19 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์สมรรถชัย วิศาลาภรณ์
20 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ ดร.เกียรติภูมิ แสงศศิธร
21 15 สิงหาคม 2561 1/2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
22 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์อำนาจ เนตยสุภา
23 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
24 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
25 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 ผศ. ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
26 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.อำนาจ เนตยสุภา
27 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.เพ็ง เพ็งนิติ
28 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ดร.เกียรติภูมิ แสงศศิธร
29 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ์
30 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
31 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล
32 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
33 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
34 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 รศ.จรัล เล็งวิทยา
35 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
36 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.สัตยา อรุณธารี
37 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
38 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 ศ. ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
39 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
40 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
41 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 รศ.จรัล เล็งวิทยา
42 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล
43 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.พิศล พิรุณ
44 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
45 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
46 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 ผศ.ธวัชไชย สนธิวนิช
47 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
48 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
49 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ผดุงพันธ์ จันทโร
50 24 สิงหาคม 2560 1/2560 ศ. ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
51 24 สิงหาคม 2560 1/2560 ผศ. ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
52 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.อำนาจ เนตยสุภา
53 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.เพ็ง เพ็งนิติ
54 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ดร.เกียรติภูมิ แสงศศิธร
55 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
56 24 สิงหาคม 2560 1/2560 รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล
57 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
58 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
59 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.สัตยา อรุณธารี
60 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ไกรสร บารมีอวยชัย
61 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
62 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 ศ. ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
63 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 ผศ. ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
64 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
65 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
66 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 รศ.จรัล เล็งวิทยา
67 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 ศ.(พิเศษ)จรัญ ภักดีธนากุล
68 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.พิศล พิรุณ
69 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
70 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
71 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 ผศ.ธวัชไชย สนธิวนิช
72 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
73 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
74 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ผดุงพันธ์ จันทโร
75 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
76 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ