รายชื่ออาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อสกุลอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
1 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ธรรมรส เปานิล
2 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
3 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
4 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม
5 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
6 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
7 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์สัตยา อรุณธารี
8 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
9 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
10 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล
11 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
12 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี
13 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์สมรรถชัย วิศาลาภรณ์
14 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.เกียรติภูมิ แสงศศิธร
15 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 รองศาสตราจารย์จรัล เล็งวิทยา
16 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
17 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์อำนาจ เนตยสุภา
18 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ผดุงพันธ์ จันทโร
19 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
20 15 มกราคม 2562 2/2561 ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล
21 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
22 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
23 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
24 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์พิศล พิรุณ
25 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
26 15 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
27 15 มกราคม 2562 2/2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
28 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ไกรสร บารมีอวยชัย
29 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์สัตยา อรุณธารี
30 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
31 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
32 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
33 15 สิงหาคม 2561 1/2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล
34 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
35 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ ดร.เกียรติภูมิ แสงศศิธร
36 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์สมรรถชัย วิศาลาภรณ์
37 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ ดร.เกียรติภูมิ แสงศศิธร
38 15 สิงหาคม 2561 1/2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
39 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์อำนาจ เนตยสุภา
40 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
41 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
42 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 ผศ. ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
43 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.อำนาจ เนตยสุภา
44 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.เพ็ง เพ็งนิติ
45 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ดร.เกียรติภูมิ แสงศศิธร
46 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ์
47 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
48 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล
49 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
50 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
51 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 รศ.จรัล เล็งวิทยา
52 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
53 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.สัตยา อรุณธารี
54 31 กรกฎาคม 2559 1/2559 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
55 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 ศ. ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
56 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
57 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
58 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 รศ.จรัล เล็งวิทยา
59 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล
60 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.พิศล พิรุณ
61 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
62 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
63 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 ผศ.ธวัชไชย สนธิวนิช
64 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
65 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
66 14 พฤศจิกายน 2559 2/2559 อ.ผดุงพันธ์ จันทโร
67 24 สิงหาคม 2560 1/2560 ศ. ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
68 24 สิงหาคม 2560 1/2560 ผศ. ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
69 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.อำนาจ เนตยสุภา
70 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.เพ็ง เพ็งนิติ
71 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ดร.เกียรติภูมิ แสงศศิธร
72 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
73 24 สิงหาคม 2560 1/2560 รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล
74 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
75 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
76 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.สัตยา อรุณธารี
77 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ไกรสร บารมีอวยชัย
78 24 สิงหาคม 2560 1/2560 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
79 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 ศ. ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
80 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 ผศ. ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
81 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
82 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
83 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 รศ.จรัล เล็งวิทยา
84 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 ศ.(พิเศษ)จรัญ ภักดีธนากุล
85 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.พิศล พิรุณ
86 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
87 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ
88 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 ผศ.ธวัชไชย สนธิวนิช
89 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
90 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
91 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ผดุงพันธ์ จันทโร
92 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
93 - 29 ธันวาคม 2560 2/2560 อ.ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ