ระเบียบวาระการประชุม / มติการประชุม
กำหนดการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา 2563
ระเบียบวาระการประชุม มติการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2563 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2563
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2563 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2563
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2563 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2563
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 09/2563 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 09/2563
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 08/2563 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 08/2563
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 07/2563 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 07/2563
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 06/2563 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 06/2563
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 05/2563 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 05/2563
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 04/2563 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 04/2563
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 03/2563 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 03/2563
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 02/2563 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 02/2563
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 01/2563 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 01/2563
กำหนดการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา 2562
ระเบียบวาระการประชุม มติการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2562 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2562
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2562 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2562
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2562
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 09/2562 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 09/2562
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 08/2562 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 08/2562
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 07/2562 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 07/2562
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 06/2562 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 06/2562
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 05/2562 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 05/2562
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 04/2562 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 04/2562
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 03/2562 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 03/2562
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 02/2562 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 02/2562
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 01/2562 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 01/2562
ระเบียบวาระการประชุม มติการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2561 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2561
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2561 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2561
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2561
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2561 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2561
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2561
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2561 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2561
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2561
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2561
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2561
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2561
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
ระเบียบวาระการประชุม มติการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2560 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2560
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2560 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2560
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2560 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2560
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2560 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2560
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2560
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2560
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2560
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2560
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2560
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
ระเบียบวาระการประชุม มติการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2559 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2559
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2559 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2559
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2559 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2559
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2559 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2559
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2559
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2559 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2559
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2559 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2559
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2559 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2559
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2559 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2559
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2559 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2559
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2559 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2559
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2559
ระเบียบวาระการประชุม มติการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 13/2558 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 13/2558
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2558 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2558
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2558 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2558
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2558 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2558
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2558 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2558
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2558 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2558
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2558 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2558
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2558 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2558
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2558 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2558
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2558
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2558
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2558
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2558
ระเบียบวาระการประชุม มติการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่13/2557 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 13/2557
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่12/2557 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2557
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่11/2557 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2557
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่10/2557 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2557
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่9/2557 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2557
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่8/2557 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2557
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่7/2557 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2557
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่6/2557 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2557
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่5/2557 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2557
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่4/2557 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2557
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2557 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2557
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2557
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2557
ระเบียบวาระการประชุม มติการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่13/2556 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 13/2556
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่12/2556 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2556
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่11/2556 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2556
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่10/2556 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2556
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่9/2556 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2556
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่8/2556 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2556
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่7/2556 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2556
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่6/2556 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2556
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่5/2556 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2556
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่4/2556 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2556
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่3/2556 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2556
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่2/2556 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2556
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่1/2556 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2556
ระเบียบวาระการประชุม มติการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่12/2555 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2555
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่11/2555 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2555
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่10/2555 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2555
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่9/2555 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2555
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่8/2555 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2555
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่7/2555 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2555
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่6/2555 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2555
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่5/2555 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2555
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่4/2555 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2555
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่3/2555 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2555
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่2/2555 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2555
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่1/2555 มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2555