ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ / มติการประชุม


ระเบียบวาระการประชุม มติการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2566 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2566
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2566 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2566
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2566
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2566 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2566
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2566
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2566
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2566
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
พ.ศ. 2565
ระเบียบวาระการประชุม มติการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2565 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2565
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2565 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2565
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2565 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2565
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2565 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2565
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2565 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2565
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2565 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2565
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2565 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2565
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2565 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2565
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565