header

  

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

        2. เพื่อส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากร ให้ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ ให้มีคุณวุฒิ/ตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

        3. เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

        4. เพื่อให้การดำเนินงานด้านวิชาการของคณะ มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน

        5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานด้านวิชาการและงานทะเบียน