คณะกรรมการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี

ประธานกรรมการ
   e-mail  : sasinan@vru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง
กรรมการ
e-mail  :songpoltanarit@vru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา คงทอง

กรรมการ
e-mail  : usako@vru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

กรรมการ
e-mail  :

อาจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
กรรมการ
e-mail  : pannraphat@vru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี 
กรรมการ
e-mail :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ อนันตริยเวช
กรรมการ
e-mail : anong@vru.ac.th

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกฐ์ ศิริโวหาร
กรรมการ
e-mail  : titanik@vru.av.th

อาจารย์ ดร.เรืองเดช  เร่งเพียร
กรรมการ
e-mail : r.rengpian@gmail.com

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิมา แป้นธัญญานนท์์
กรรมการ
e-mail : artima@vru.ac.th
 


ดร.ศศิธร  จันทมฤก
กรรมการและเลขานุการ
e-mail :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
e-mail : wiwat@vru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
e-mail : kachin@vru.ac.th

 

อาจารย์วัสส์พร จิโรจพันธ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
e-mail :

นางกนกพร สัณห์ฤทัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
e-mail : nongja_12@hotmail.com