ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

กรรมการ

นางรัชฎาพร ยอดศรี

ผู้ช่วยเลขานุการ

รองศาสตราจารย์
ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล

กรรมการ

อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ


กรรมการ

นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิสา พักตร์วิไล

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อารีย์ สงวนชื่อ

กรรมการ

อาจารย์จิราภรณ์ ทองทวี


กรรมการ

อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์


กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศศิธร จันทมฤก

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หรรษา เวียงวะลัย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์


กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คชินทร์ โกกนุทาภรณ์

กรรมการ

นางสาวฐิติกานต์ จิตรจา

ผู้ช่วยเลขานุการ