คณะกรรมการวิชาการ

 
   
  รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
ประธานกรรมการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
กรรมการ
อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
กรรมการ
อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์
กรรมการ
อาจารย์จิราภรณ์ ทองทวี
กรรมการ
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
กรรมการ
   
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
กรรมการและเลขานุการ
 
อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา เวียงวะลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวฐิติกานต์ จิตรจา
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา
ผู้ช่วยเลขานุการ
  นางรัชฎาพร ยอดศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ