คณะกรรมการวิชาการ

 
   
  รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
ประธานกรรมการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา เวียงวะลัย
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
กรรมการ
อ.ไชย มีหนองหว้า
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
กรรมการ
อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
กรรมการ
อาจารย์จิราภรณ์ ทองทวี
กรรมการ
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
กรรมการ
   
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
กรรมการและเลขานุการ
 
อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวฐิติกานต์ จิตรจา
ผู้ช่วยเลขานุการ
   
    นางรัชฎาพร ยอดศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ