คณะกรรมการวิชาการ

 
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
ประธานกรรมการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา เวียงวะลัย
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
กรรมการ
NULL
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
กรรมการ
อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
กรรมการ
อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
กรรมการ
อาจารย์อิสรา นามตาปี
กรรมการ
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
กรรมการ
   
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
กรรมการและเลขานุการ
 
อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพวงเพชร พลทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
   
    นางรัชฎาพร ยอดศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
     
   
    นางสาวณัชริตา ปิตะบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป