คณะกรรมการวิชาการ

 
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
ประธานกรรมการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา เวียงวะลัย
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
กรรมการ
อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
กรรมการ
อาจารย์ ดร.อมตา อุตมะ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
กรรมการ
อาจารย์อิสรา นามตาปี
กรรมการ
   
รองศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
กรรมการ
   
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
กรรมการและเลขานุการ
 
อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทิยา รักตประจิต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพวงเพชร พลทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางรัชฎาพร ยอดศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวมานิดา ปามุทา
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวณัชริตา ปิตะบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป