ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

E-mail : Sasithorn@vru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา เวียงวะลัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

E-mail : hansa@vru.ac.th

อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

E-mail :yingyim8@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน

E-mail : kachin@vru.ac.th

นางสาวฐิติกานต์ จิตรจา

ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน

E-mail : titigran@vru.ac.th

นางพิชญาภรณ์ เพิ่มเติม

พนักงานธุรการ

E-mail :acadoffice@vru.ac.th

นางสาวมานิดา ปามุทา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

E-mail :mamida@vru.ac.th

นางสาวพวงเพชร พลทอง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

E-mail : Jaekorn17@hotmail.com

นางสาววิจิตรา จันทะเรือง

นักวิชาการศึกษา

E-mail : wijitra@vru.ac.th

นางสาวกลอยทิพย์ ทิศเป็ง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

E-mail : Nongeaws@hotmail.com

นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

E-mail : Tabianvru@hotmail.com

นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : Phavinees698@hotmail.com

นายวาทิต ทองมาก

นักวิชาการศึกษา

E-mail : Peekaws@hotmail.com

นางสาวรัชพร คุตตะสิงคี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail :rachaporn@vru.ac.th

นางสาวอุบลวรรณ ศรีอนันต์

นักวิชาการศึกษา

E-mail : ubonvan@vru.ac.th

นายฉัตรชัย กาสี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-mail : z-chai@hotmail.com

นายไพฑูรย์ มุงเพีย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-mail : paitoon.mung@vru.ac.th

นางปราณี พงษ์ธนะ

พนักงานการศึกษา

E-mail : Ningmook@hotmail.com

นางรัชฎาพร ยอดศรี

นักวิชาการศึกษา

E-mail : phonsingr@hotmail.com

นางสาวสุดาพร น้อยทรง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : tarmai9@hotmail.com