รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์
                                          อธิการบดี
                                          

                                          ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี
                                          รองอธิการบดี
                                          

                                          ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก
                                          ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ผศ.นันทิยา  รักตประจิต
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
                           

                        อ.ดร.วัสส์พร  จิโรจพันธุ์
                        รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


รศ.คชินทร์   โกกนุทาภรณ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน


อ.ชยกร   สัตย์ซื่อ
Mr.Chayakorn Satsue
อาจารย์นักพัฒนา
099-149-1956
chayakorn@vru.ac.th


 

อ.วรรนิสา   หนูช่วย
MissWannisa Noochuai
อาจารย์นักพัฒนา
wannisa.noo@vru.ac.th

                                          

                                    นางสาวพวงเพชร  พลทอง (ชำนาญการ)
                                       MissPungpet Ponthong
                                          ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน
                                           puangpet@vru.ac.th
บริหารทั่วไป


นางพิชญาภรณ์  เพิ่มเติม
Mrs.Pitchayaporn Permterm
พนักงานธุรการ
Pitchayaporn@vru.ac.thนางสาวมานิดา  ปามุทา (ชำนาญการ)
MissManida Pamuta
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
manida@vru.ac.thนางสาวณัชริตา  ปิตะบุตร
MissNatcharita Pitabut
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
natcharita.pi@vru.ac.th

หลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน


นางสาววิจิตรา  จันทะเรือง
MissWijitra Jantharuang
นักวิชาการศึกษา
wijitra@vru.ac.thนางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา (ชำนาญการ)
MissSumalee Thamnitha
นักวิชาการศึกษา
sumalee@vru.ac.thนางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ์
MissPavinee Jeeradit
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
pavinee@vru.ac.thนายวาทิต  ทองมาก (ชำนาญการ)
Mr.Vatit Tongmark
นักวิชาการศึกษา
vatit@vru.ac.thนางสาวรัชพร  คุตตะสิงคี
MissRachaporn Kuttasingkee
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
rachaporn@vru.ac.thนางสาวอุบลวรรณ  ศรีอนันต์
MissUbonvan Srianan
นักวิชาการศึกษา
ubonvan@vru.ac.thนายจักรพงศ์  รอดดี
Mr.Chakapong Rotdee
นักวิชาการศึกษา
Chakapong.Rot@vru.ac.th

สารสนเทศการเรียนการสอน


นายฉัตรชัย  กาสี (ชำนาญการ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
chatchai@vru.ac.thนายไพฑูรย์  มุงเพีย
Mr.Paitoon Mungphia
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
paitoon.mung@vru.ac.th

ทะเบียนและประมวลผล


นางรัชฎาพร  ยอดศรี
Mrs.Ratchadaporn Yodsri
นักวิชาการศึกษา
ratchadaporn@vru.ac.thนางสาวสุดาพร   น้อยทรง
MissSudaporn Noysong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sudaporn.noy@vru.ac.thนางสาวพรนภา  ศรีเศษ
MissPornnapa Sriset
นักวิชาการศึกษา
pornnapa.sri@vru.ac.th