ผศ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว
                                          อธิการบดี
                                          

                                          รศ.ศศินันท์   เศรษฐวัฒน์บดี
                                          รองอธิการบดี
                                          

                                          ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก
                                          ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ผศ.นันทิยา  รักตประจิต
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
                           

                        อ.ดร.วัสส์พร  จิโรจพันธุ์
                        รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


รศ.คชินทร์   โกกนุทาภรณ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน


อ.ชยกร   สัตย์ซื่อ
Mr.Chayakorn Satsue
อาจารย์นักพัฒนา
099-149-1956
chayakorn@vru.ac.th


                          

                        อ.มงคล  ถิ่นคำบง
                  Mr.Mongkon Thincambong
                  อาจารย์นักพัฒนา
                   088-571-2221
                   mongkon.thin@vru.ac.th
อ.วรรนิสา   หนูช่วย
MissWannisa Noochuai
อาจารย์นักพัฒนา
087-468-6634
wannisa.noo@vru.ac.th


                                          

                                    นางสาวพวงเพชร  พลทอง (ชำนาญการ)
                                       MissPungpet Ponthong
                                          ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน
                                           081-791-6409
                                           puangpet@vru.ac.th

บริหารทั่วไป


นางพิชญาภรณ์  เพิ่มเติม
Mrs.Pitchayaporn Permterm
พนักงานธุรการ
089-062-150
Pitchayaporn@vru.ac.th
นางสาวมานิดา  ปามุทา (ชำนาญการ)
MissManida Pamuta
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
086-333-5651
manida@vru.ac.th
นางสาวณัชริตา  ปิตะบุตร
MissNatcharita Pitabut
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0817448141
natcharita.pit@vru.ac.th


หลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน


นางสาววิจิตรา  จันทะเรือง
MissWijitra Jantharuang
นักวิชาการศึกษา
092-914-1042
wijitra@vru.ac.th
นางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา (ชำนาญการ)
MissSumalee Thamnitha
นักวิชาการศึกษา
089-089-3575
sumalee@vru.ac.th
นางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ์
MissPavinee Jeeradit
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
081-802-2965
pavinee@vru.ac.th
นายวาทิต  ทองมาก (ชำนาญการ)
Mr.Vatit Tongmark
นักวิชาการศึกษา
087-996-6584
vatit@vru.ac.th
นางสาวรัชพร  คุตตะสิงคี
MissRachaporn Kuttasingkee
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
086-661-6241
rachaporn@vru.ac.th
นางสาวอุบลวรรณ  ศรีอนันต์
MissUbonvan Srianan
นักวิชาการศึกษา
084-113-3590
ubonvan@vru.ac.th


สารสนเทศการเรียนการสอน


นายฉัตรชัย  กาสี (ชำนาญการ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
098-902-0111
chatchai@vru.ac.th
นายไพฑูรย์  มุงเพีย
Mr.Paitoon Mungphia
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
084-905-7720
paitoon.mung@vru.ac.th


ทะเบียนและประมวลผล


นางปราณี  พงษ์ธนะ
Mrs.Pranee Pongtana
พนักงานการศึกษา
081-364-9846
Pranee ponng@vru.ac.th
นางรัชฎาพร  ยอดศรี
Mrs.Ratchadaporn Yodsri
นักวิชาการศึกษา
08-7818-5940
ratchadaporn@vru.ac.th
นางสาวสุดาพร   น้อยทรง
MissSudaporn Noysong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
089-983-2820
sudaporn.noy@vru.ac.th