ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
รหัสนักศึกษา
 
รายละเอียด
มีการย้ายเปลี่ยนคณะเรียน จะต้องทำการเปลี่ยนรหัสนักศึกษาไหมครับ
 
เขียนโดย    
นายประสงค์ มงคล Email jiw_beyonce@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
18 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 20:53:20 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นายวาทิต ทองมาก วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:08:20 น.
  ไม่ต้องเปลี่ยนครับ ถ้าย้ายคณะหรือย้ายสาขาวิชาใหม่จะใช้รหัสประจำตัวเดิมแต่จะเปลี่ยนแค่รหัสหมู่เรียนครับ ต้องเขียนคำร้องขอเปลี่ยนหลักสูตรที่คณะแล้วนำคำร้องมาส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน