ตั้งคำถาม / ดูคำถาม / ค้นหาคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
การเปิดหมู่เรียนพิเศษ
 
รายละเอียด
ในช่วงเทอมที่ฝึกสหกิจ จะขอเปิดหมู่เรียนพิเศษในวันอาทิตย์ เพื่อจะให้จบทันกับเทอมนั้นได้ไหมค่ะ
 
เขียนโดย    
สุนิสา ปฏิรัตนัง Email sunisa.pati@vru.ac.th
 
เขียนเมื่อ   
11 กันยายน 2566   เวลา 10:52:08 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นางสาวภาวิณี วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 11:07:38 น.
  ในภาคการศึกษาที่ต้องฝึกปฏฺิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาไม่สามารถลงเรียนรายวิชาใดในภาคการศึกษานั้นได้ค่ะ