ตั้งคำถาม
หัวข้อ *

รายละเอียด

Email

ลงชื่อ *


ข้อตกลงในการตั้งคำถาม
  1. ต้องเป็นคำถามที่เกียวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  2. คำถามจะถูกตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบก่อน และจะตอบกลับทางEmail
  3. Email ต้องเป็นEmailที่ใช้งานจริงเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตอบกลับได้ถูกต้อง