header

  
ac_co_teacher อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนข้อมูล 53 รายการ
ลำดับ ประเภท ปริญญา สาขา หมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
1 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 561226001 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
2 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 561226002 อาจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล
3 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 571226001 อาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย
4 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 571226002 อาจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล
5 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 581226001 อาจารย์จุรีมาศ ดีอำมาตย์
6 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 581226002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
7 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 591226001 อาจารย์ ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์
8 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 591226002 อาจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์
9 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนาการและการกำหนดอาหาร 571223701 อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ
10 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนาการและการกำหนดอาหาร 581223701 อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ
11 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนาการและการกำหนดอาหาร 591223701 อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า
12 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 571223801 อาจารย์ชลลดา พละราช
13 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 581223801 อาจารย์อมตา อุตมะ
14 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 581223802 อาจารย์อมตา อุตมะ
15 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 591223801 อาจารย์พชรกมล กลั่นบุศย์
16 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 561224201 อาจารย์สุนี ปัญจะเทวคุปต์
17 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 561224202 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
18 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 571224201 อาจารย์วิศรุต ขวัญคุ้ม
19 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 581224201 อาจารย์ดาวรถา วีระพันธ์
20 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 591224201 อาจารย์ณัฐรดี อนุพงค์
21 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 561224701 อาจารย์อรรถพร ธนูเพ็ชร์
22 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 561224702 อาจารย์ไพรินทร์ มีศรี
23 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 561224703 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร วงษ์ศรีรักษา
24 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 571224701 อาจารย์ไชย มีหนองหว้า
25 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 571224702 อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส
26 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 581224701 อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์
27 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 581224702 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมีนา ฉายสุวรรณ
28 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 591224701 อาจารย์อัจจิมา มั่นทน
29 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 591224702 อาจารย์ชุมพล จันทร์ฉลอง
30 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ 561226401 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี
31 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ 571226401 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์
32 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ 581226401 อาจารย์ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
33 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ 591226401 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง
34 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 561226501 อาจารย์จิตตานันท์ ทองประเสริฐ
35 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 571226501 --
36 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ 581226601 อาจารย์ ดร.สุภาวิณี ขันคำ
37 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ 591226601 อาจารย์จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง
38 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 561228301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
39 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 571228301 อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
40 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 581228301 อาจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์
41 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 591228301 อาจารย์ ดร.ขนิษฐา ภมรพล
42 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 581228401 รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ขาวเมฆ
43 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 591228401 อาจารย์ ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์+พชรวรรณ รัตนทรงธรรม
44 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต สิ่งแวดล้อมศึกษา 561247401 --
45 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 562226001 อาจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล
46 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 572223801 อาจารย์ชลลดา พละราช
47 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 582223801 อาจารย์พชรกมล กลั่นบุศย์
48 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 562224201 อาจารย์วิศรุต ขวัญคุ้ม
49 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 562224202 อาจารย์สุนี ปัญจะเทวคุปต์
50 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 572224201 อาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์
51 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 562224701 อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส
52 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 572224701 อาจารย์อัจจิมา มั่นทน
53 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 592224701 อาจารย์ไพรินทร์ มีศรี