ac_co_teacher อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนข้อมูล 58 รายการ
ลำดับ ประเภท ปริญญา สาขา หมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
1 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนาการและการกำหนดอาหาร 581223701 อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ
2 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนาการและการกำหนดอาหาร 591223701 อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า
3 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนาการและการกำหนดอาหาร 601223701 อาจารย์ชาลีลักษม์ ทองประเสริฐ
4 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนาการและการกำหนดอาหาร 611223700 อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์
5 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 581223801 อาจารย์ ดร.อมตา อุตมะ
6 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 581223802 อาจารย์ ดร.อมตา อุตมะ
7 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 591223801 อาจารย์พชรกมล กลั่นบุศย์
8 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 601223801 อาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา
9 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 601223802 อาจารย์ขวัญแข สงัดวงศ์
10 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 611223800 อาจารย์ชลลดา พละราช
11 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 611223900 อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส
12 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 581224201 อาจารย์ดาวรถา วีระพันธ์
13 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 591224201 อาจารย์ณัฐรดี อนุพงค์
14 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 601224201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนี ปัญจะเทวคุปต์+ชวลิต โควีระวงศ์
15 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 611224200 อาจารย์ประณมกร อัมพรพรรดิ์
16 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 581124701 อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์
17 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 581224701 อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์
18 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 581224702 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมีนา ฉายสุวรรณ
19 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 591224701 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจจิมา มั่นทน
20 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 591224702 อาจารย์ชุมพล จันทร์ฉลอง
21 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 601124701 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ่
22 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 601224701 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ่
23 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 601224702 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์
24 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 611224700 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร วงษ์ศรีรักษา
25 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 581226001 อาจารย์จุรีมาศ ดีอำมาตย์
26 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 581226002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
27 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 591226001 อาจารย์ ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์
28 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 591226002 อาจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์
29 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 601226001 อาจารย์จุรีมาศ ดีอำมาตย์
30 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 601226002 อาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย
31 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 611226000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล
32 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์ 601226201 อาจารย์ ดร.วิชัย กองศรี
33 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์ 611226200 อาจารย์ ดร.นพมาศ ประทุมสูตร
34 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ 581226401 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
35 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ 591226401 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง
36 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ 601226401 อาจารย์จิตติมา กอหรั่งกูล
37 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ 581226601 อาจารย์ ดร.สุภาวิณี ขันคำ
38 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ 591226601 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง
39 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ 601226601 อาจารย์สุนันทา ศรีโสภา
40 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ 611226600 อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นำพันธุ์วิวัฒน์
41 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย 601226801 อาจารย์นิธิพนธ์ น้อยเผ่า
42 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย 611226800 อาจารย์จานนท์ ศรีเกตุ
43 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 581228301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์
44 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 591228301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ภมรพล
45 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 601228301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว
46 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 611228300 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
47 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 581228401 รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ขาวเมฆ
48 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 591228401 อาจารย์ ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์+พชรวรรณ รัตนทรงธรรม
49 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 601228401 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร บัวฉุน
50 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 611228400 อาจารย์ ดร.สุวิมล สืบค้า
51 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 582223801 อาจารย์พชรกมล กลั่นบุศย์
52 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 602224201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนี ปัญจะเทวคุปต์
53 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 602224202 อาจารย์ณัฐรดี อนุพงค์
54 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 612224200 อาจารย์วิศรุต ขวัญคุ้ม
55 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 592224701 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ มีศรี
56 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 602224701 อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์
57 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 602224702 อาจารย์กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
58 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 612224700 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ่