header

  
ac_co_teacher อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน คณะครุศาสตร์
จำนวนข้อมูล 102 รายการ
ลำดับ ประเภท ปริญญา สาขา หมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
1 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 571810101 อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน
2 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 571810102 อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
3 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 581810101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์
4 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 581810102 อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
5 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 591810101 อาจารย์พรหมธิดา พงศ์พรหม
6 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 591810102 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์
7 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 551810201 อาจารย์นิตย์ เนี่ยงน้อย
8 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 551810202 อาจารย์แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ
9 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 551810203 อาจารย์อรัญญา มุดและ
10 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 561810201 อาจารย์นิตย์ เนี่ยงน้อย
11 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 561810202 อาจารย์ปวีณัย บุญปก
12 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 561810203 อาจารย์ปวีณัย บุญปก
13 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 571810201 อาจารย์ศัสยมน สังเว
14 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 571810202 อาจารย์อรัญญา มุดและ
15 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 581810201 อาจารย์อรัญญา มุดและ
16 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 581810202 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
17 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 591810201 อาจารย์อรนุช สมประสิทธิ์
18 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 591810202 อาจารย์วราพร อัศวโสภณชัย
19 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน 571813001 อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
20 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน 581813001 อาจารย์สายนภา วงศ์วิศาล+ประพรรธน์ พละชีวะ
21 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน 591813001 อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
22 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 571813101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ทิศาดลดิลก+สุธี พรรณหาญ
23 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 581813101 อาจารย์วิภาวดี แขวงเมฆ
24 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 591813101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้+กนกวรรณ ปานสุขสาร
25 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 571813201 อาจารย์ศัสยมน สังเว
26 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 581813201 รองศาสตราจารย์กอบกุล มัลลิกุล+พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
27 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 591813201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
28 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 551814001 อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์
29 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 551814002 อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
30 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 551814003 อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
31 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 551814004 อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา
32 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 561814001 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
33 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 561814002 อาจารย์พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ
34 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 561814003 อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
35 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 571814001 อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
36 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 571814002 อาจารย์พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ
37 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 581814001 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล+ณัฐวัตร สุดจินดา
38 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 581814002 อาจารย์แสงดาว อ่อนจาง+กาญจนา เวชบรรพต
39 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 591814001 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล+ณัฐวัตร สุดจินดา
40 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 591814002 อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธู์+กาญจนา เวชบรรพต
41 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 551814501 อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
42 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 551814502 อาจารย์ชลลดา กุลวัฒน์
43 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 551814503 อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ
44 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 551814504 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี พรรณหาญ
45 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 551814505 อาจารย์ ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย
46 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 561814801 อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง
47 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 561814802 อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง
48 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 571814801 รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม
49 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 571814802 อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง
50 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 581814801 อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ
51 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 581814802 อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ
52 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 591814801 อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน
53 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 561814901 อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวัจนา
54 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 561814902 อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว
55 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 571814901 อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว
56 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 571814902 อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว
57 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 581814901 อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ
58 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 581814902 อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ
59 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 591814901 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี
60 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 591814902 อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ
61 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 551818601 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
62 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 551818602 อาจารย์คันธรส ภาผล
63 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 551818603 อาจารย์วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์
64 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 561818601 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา
65 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 561818602 อาจารย์นันทิยา รักตประจิต
66 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 561818603 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
67 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 571818601 อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
68 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 571818602 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา
69 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 581818601 อาจารย์นันทิยา รักตประจิต
70 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 581818602 อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
71 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 591818601 อาจารย์คันธรส ภาผล
72 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 591818602 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา
73 บัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัย ส-อ) ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 55B546501 --
74 บัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัย ส-อ) ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา 55B746501 --
75 บัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัย ส-อ) ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา 55B746502 --
76 บัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัย ส-อ) ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 56B546501 --
77 บัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัย ส-อ) ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 57B546501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
78 บัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัย ส-อ) ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน 55B546801 --
79 บัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัย ส-อ) ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน 55B546802 --
80 บัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัย ส-อ) ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน 56B546801 --
81 บัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัย ส-อ) ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน 56B546802 --
82 บัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัย ส-อ) ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน 57B546801 --
83 บัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัย ส-อ) ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน 57B546802 --
84 บัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัย ส-อ) ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน 58B546801 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
85 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 57B446401 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
86 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 57B446402 อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์
87 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 57B446403 อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
88 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 57B446404 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
89 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 57B446405 อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
90 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 57B446406 อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
91 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 58B446401 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
92 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 58B446402 อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์
93 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 58B446403 อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
94 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 58B446404 อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
95 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 58B446405 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
96 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 58B446406 อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
97 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 59B446401 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
98 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 59B446402 อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์
99 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 59B446403 อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
100 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 59B446404 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
101 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 59B446405 อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
102 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 59B446406 อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์