header

  
ac_co_teacher อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนข้อมูล 138 รายการ
ลำดับ ประเภท ปริญญา สาขา หมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
1 ภาคปกติ (ศูนย์ กทม.) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก 560234301 --
2 ภาคปกติ (ศูนย์ กทม.) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก 560234302 --
3 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 561231501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ
4 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 561231502 อาจารย์จันทิมา ศิริ
5 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 561231503 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี
6 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 561231504 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุขสุมิตร
7 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 571231501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด ขจรภัย
8 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 571231502 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด ขจรภัย
9 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 571231503 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด ขจรภัย
10 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 571231504 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุขสุมิตร
11 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 581231501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี
12 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 581231502 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด ขจรภัย
13 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 581231503 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุขสุมิตร
14 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 591231501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ
15 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 591231502 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด ขจรภัย
16 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 561231801 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น
17 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 561231802 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย
18 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 561231803 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
19 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 571231801 อาจารย์ศิริวรรณ คำดี
20 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 571231802 อาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล
21 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 571231803 อาจารย์ ดร.ธันยธร ติณภพ
22 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 581231801 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ ทองทวี
23 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 581231802 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
24 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 581231803 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ บุษราคัมวดี
25 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 591231801 อาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล
26 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 591231802 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
27 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด 561232201 อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
28 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด 571232201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวดี ทูปิยะ
29 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด 571232202 อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์
30 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด 581232201 อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
31 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด 581232202 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวดี ทูปิยะ
32 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด 591232201 อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์
33 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 561232301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
34 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 561232302 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
35 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 571232301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
36 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 571232302 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์
37 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 581232301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
38 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 591232301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์
39 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินและการธนาคาร 561232401 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรานต์ เผือกมงคล
40 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินและการธนาคาร 561232402 อาจารย์อุบล ไม้พุ่ม
41 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินและการธนาคาร 571232401 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรานต์ เผือกมงคล
42 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินและการธนาคาร 581232401 อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์
43 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินและการธนาคาร 581232402 อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์
44 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินและการธนาคาร 591232401 อาจารย์อุบล ไม้พุ่ม
45 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 561233901 อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า
46 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 571233901 อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
47 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 581233901 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
48 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 581233902 อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า
49 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 591233901 อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
50 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก 561234301 อาจารย์อัญชลี เยาวราช
51 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก 571234301 อาจารย์บัลลังก์ สันทัด
52 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก 581234301 อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
53 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก 591234301 อาจารย์ศรินธร ไชยรัตน์
54 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 561234701 อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์
55 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 561234702 อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์
56 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 571234701 อาจารย์ ดร.ปริญ วีระพงษ์
57 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 571234702 อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์
58 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 571234703 อาจารย์พิชญ์ณี ตีรณากรณ์
59 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 581234701 อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์
60 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 581234702 อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์
61 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 581234703 อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
62 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 591234701 อาจารย์ ดร.ปริญ วีระพงษ์
63 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 561236001 อาจารย์อภิชาติ การะเวก
64 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 561236002 อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
65 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 571236001 อาจารย์ภารดี นึกชอบ
66 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 571236002 อาจารย์ภารดี นึกชอบ
67 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 581236001 อาจารย์ดวงมณี ชักนำ
68 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 581236002 อาจารย์ดวงมณี ชักนำ
69 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 581236003 อาจารย์อภิชาติ การะเวก
70 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 591236001 อาจารย์ภารดี นึกชอบ
71 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 591236002 อาจารย์ปริยากร สว่างศรี
72 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 561236201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภา ไสยสมบัติ
73 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 571236202 --
74 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 581236201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก
75 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 591236201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด
76 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 561236501 อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง
77 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 561236502 อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี
78 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 571236501 อาจารย์ชลียา ยางงาม
79 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 571236502 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์
80 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 581236501 อาจารย์ชลียา ยางงาม
81 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 581236502 อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี
82 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 591236501 อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี
83 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 562231501 อาจารย์กิตติ อัปสรภาสกร
84 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 592231501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี
85 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 562231801 อาจารย์ ดร.ธันยธร ติณภพ
86 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 562231802 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น
87 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 562231803 อาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล
88 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 562231804 อาจารย์ ดร.ธันยธร ติณภพ
89 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 562231805 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ บุษราคัมวดี
90 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 572231801 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย
91 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 572231802 อาจารย์ศิริวรรณ คำดี
92 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 572231803 อาจารย์ศิริวรรณ คำดี
93 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 572231804 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น
94 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 582231801 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ บุษราคัมวดี
95 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 582231802 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
96 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 592231801 อาจารย์ศิริวรรณ คำดี
97 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 592231802 อาจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ
98 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 592231803 อาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล
99 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด 562232201 อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
100 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด 562232202 อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
101 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด 572232201 อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์
102 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด 592232201 อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
103 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 592232301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
104 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 562233901 อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
105 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 562234701 อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
106 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 562234702 อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
107 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 562234703 อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์
108 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 572234701 อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์
109 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 572234702 อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์
110 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 582234701 อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์
111 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 592234701 อาจารย์พิชญ์ณี ตีรณากรณ์
112 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 592234702 อาจารย์ ดร.ปริญ วีระพงษ์
113 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 562236001 อาจารย์ดวงมณี ชักนำ
114 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 562236002 อาจารย์อภิชาติ การะเวก
115 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 562236003 อาจารย์ภารดี นึกชอบ
116 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 572236001 อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
117 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 572236002 อาจารย์อภิชาติ การะเวก
118 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 572236003 อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
119 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 582236001 อาจารย์ภารดี นึกชอบ
120 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 592236001 อาจารย์ปริยากร สว่างศรี
121 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 592236002 อาจารย์ปริยากร สว่างศรี
122 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 562236501 อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี
123 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 562236502 อาจารย์ชลียา ยางงาม
124 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 562236503 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์
125 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 572236501 อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี
126 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 572236502 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์
127 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 582236501 อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี
128 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 592236501 อาจารย์ชลียา ยางงาม
129 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 592236502 อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง
130 ภาคพิเศษ (ศูนย์สระแก้ว) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 585231801 อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย
131 ภาคพิเศษ (Executive) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 56E231801 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
132 ภาคพิเศษ (Executive) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 56E231802 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย
133 ภาคพิเศษ (Executive) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 57E231801 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น
134 ภาคพิเศษ (Executive) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 57E334800 --
135 ภาคพิเศษ (Executive) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 58E231801 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น
136 ภาคพิเศษ (Executive) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 59E231801 อาจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ
137 ภาคปกติ (ศูนย์สระแก้ว) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 58S231801 อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย
138 ภาคปกติ (ศูนย์สระแก้ว) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 59S231801 อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว