ac_co_teacher อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนข้อมูล 109 รายการ
ลำดับ ประเภท ปริญญา สาขา หมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
1 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 581231501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี
2 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 581231502 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด ขจรภัย
3 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 581231503 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุขสุมิตร
4 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 591231501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ
5 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 591231502 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด ขจรภัย
6 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 601231501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี
7 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 601231502 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุขสุมิตร
8 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 611231500 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี
9 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 581231801 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ ทองทวี
10 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 581231802 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
11 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 581231803 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ บุษราคัมวดี
12 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 591231801 อาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล
13 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 591231802 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
14 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 601231801 อาจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ
15 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 601231802 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น
16 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 611231800 อาจารย์ศิริวรรณ คำดี
17 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 581232201 อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
18 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 581232202 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวดี ทูปิยะ
19 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 591232201 อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์
20 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 601232201 อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
21 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 611232200 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวดี ทูปิยะ
22 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 581232301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
23 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 591232301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์
24 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 601232301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
25 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 611232300 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
26 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 581232401 อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์
27 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 581232402 อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์
28 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 591232401 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ไม้พุ่ม
29 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 601232401 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรานต์ เผือกมงคล
30 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 611232400 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ไม้พุ่ม
31 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 581233901 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
32 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 581233902 อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า
33 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 591233901 อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
34 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 601233901 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
35 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 611233900 อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า
36 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก 581234301 อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
37 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก 591234301 อาจารย์ ดร.ศรินธร ไชยรัตน์
38 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก 601234301 อาจารย์ ดร.อัญชลี เยาวราช
39 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก 611234300 --
40 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 581134701 อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์
41 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 581234701 อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์
42 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 581234702 อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์
43 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 581234703 อาจารย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
44 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 591234701 อาจารย์พิชญ์ณี ตีรณากรณ์
45 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 601234701 อาจารย์ ดร.นิศากร มะลิวัลย์
46 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 601234702 อาจารย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
47 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 601234703 อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์
48 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 611234700 อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์
49 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 581236001 อาจารย์ดวงมณี ชักนำ
50 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 581236002 อาจารย์ดวงมณี ชักนำ
51 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 581236003 อาจารย์อภิชาติ การะเวก
52 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 591236001 อาจารย์ภารดี นึกชอบ
53 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 591236002 อาจารย์ปริยากร สว่างศรี
54 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 601236001 อาจารย์อภิชาติ การะเวก
55 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 601236002 อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
56 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 611236000 อาจารย์ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์
57 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 581236201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก
58 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 591236201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด
59 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 601236201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภา ไสยสมบัติ
60 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 611236200 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ จันทะเสนา
61 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 611236300 อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
62 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 581236501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลียา ยางงาม
63 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 581236502 อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี
64 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 591236501 อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี
65 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 601236501 อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง
66 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจดิจิทัล 611236600 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์
67 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 592231501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี
68 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 602231501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี
69 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 582231801 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ บุษราคัมวดี
70 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 582231802 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
71 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 592231801 อาจารย์ศิริวรรณ คำดี
72 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 592231802 อาจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ
73 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 592231803 อาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล
74 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 602231801 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น
75 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 602231802 อาจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ
76 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 602231803 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
77 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 612231800 อาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล
78 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 592232201 อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
79 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 602232201 อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์
80 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 612232200 อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
81 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 612232201 --
82 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 592232301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
83 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 602232301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
84 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 602232302 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
85 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก 602234301 อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
86 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 582234701 อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์
87 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 592234701 อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์
88 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 592234702 อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์
89 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 602234701 อาจารย์ ดร.นิศากร มะลิวัลย์
90 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 612234700 อาจารย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
91 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 582236001 อาจารย์ภารดี นึกชอบ
92 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 592236001 อาจารย์ปริยากร สว่างศรี
93 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 592236002 อาจารย์ปริยากร สว่างศรี
94 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 602236001 อาจารย์อภิชาติ การะเวก
95 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 612236000 อาจารย์ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์
96 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 612236300 อาจารย์ ดร.ศรินธร ไชยรัตน์
97 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 582236501 อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี
98 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 592236501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลียา ยางงาม
99 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 592236502 อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง
100 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 602236501 อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี
101 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 602236502 อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง
102 ภาคพิเศษ (ศูนย์สระแก้ว) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 585231801 อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย
103 ภาคพิเศษ (ศูนย์สระแก้ว) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 605231801 อาจารย์คณิต เรืองขจร
104 ภาคพิเศษ (ศูนย์สระแก้ว) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 615231800 อาจารย์พรรณี พิมพ์โพธิ์
105 ภาคพิเศษ (Executive) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 58E231801 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น
106 ภาคพิเศษ (Executive) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 59E231801 อาจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ
107 ภาคปกติ (ศูนย์สระแก้ว) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 58S231801 อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย
108 ภาคปกติ (ศูนย์สระแก้ว) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 59S231801 อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว
109 ภาคปกติ (ศูนย์สระแก้ว) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 60S231801 อาจารย์คณิต เรืองขจร