ACAD อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนข้อมูล 160 รายการ
ลำดับ ประเภท ปริญญา สาขา หมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
1 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 581231501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี
2 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 581231502 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด ขจรภัย
3 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 581231503 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุขสุมิตร
4 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 591231501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ
5 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 591231502 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด ขจรภัย
6 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 601231501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี
7 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 601231502 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุขสุมิตร
8 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 611231500 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี
9 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 621231500 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุขสุมิตร
10 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 631231500 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด ขจรภัย
11 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 641231500 อาจารย์มัณฑนา สีเขียว
12 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 581231801 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ ทองทวี
13 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 581231802 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
14 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 581231803 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ บุษราคัมวดี
15 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 591231801 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล
16 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 591231802 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
17 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 601231801 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ
18 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 601231802 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น
19 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 611231800 อาจารย์ศิริวรรณ คำดี
20 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 621231800 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ บุษราคัมวดี
21 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 631231800 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยธร ติณภพ
22 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 641231800 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
23 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 581232201 อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
24 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 581232202 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวดี ทูปิยะ
25 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 591232201 อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์
26 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 601232201 อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
27 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 611232200 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวดี ทูปิยะ
28 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 621232200 อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์
29 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 631232200 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวดี ทูปิยะ
30 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 641232200 อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
31 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 581232301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
32 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 591232301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์
33 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 601232301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
34 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 611232300 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
35 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 621232300 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
36 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 631232300 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
37 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 641232300 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
38 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 581232401 อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์
39 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 581232402 อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์
40 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 591232401 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ไม้พุ่ม
41 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 601232401 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรานต์ เผือกมงคล
42 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 611232400 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ไม้พุ่ม
43 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 621232400 --
44 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 581233901 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
45 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 581233902 อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า
46 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 591233901 อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
47 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 601233901 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
48 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 611233900 อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า
49 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 621233900 อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
50 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 631233900 อาจารย์พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี
51 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 641233900 อาจารย์พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี
52 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก 581234301 อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
53 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก 591234301 อาจารย์ ดร.ศรินธร ไชยรัตน์
54 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก 601234301 อาจารย์ ดร.อัญชลี เยาวราช
55 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก 611234300 --
56 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 581134701 อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์
57 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 581234701 อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์
58 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 581234702 อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์
59 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 581234703 อาจารย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
60 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 591234701 อาจารย์พิชญ์ณี ตีรณากรณ์
61 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 601234701 อาจารย์ ดร.นิศากร มะลิวัลย์
62 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 601234702 อาจารย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
63 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 601234703 อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์
64 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 611234700 อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์
65 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 621234700 อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์
66 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 631234700 อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์
67 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 641234700 อาจารย์ ดร.นิศากร มะลิวัลย์
68 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 581236001 อาจารย์ดวงมณี ชักนำ
69 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 581236002 อาจารย์ดวงมณี ชักนำ
70 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 581236003 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ การะเวก
71 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 591236001 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภารดี นึกชอบ
72 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 591236002 อาจารย์ปริยากร สว่างศรี
73 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 601236001 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ การะเวก
74 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 601236002 อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
75 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 611236000 อาจารย์ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์
76 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 621236000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภารดี นึกชอบ
77 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 631236000 อาจารย์ปริยากร สว่างศรี
78 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 641236000 อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
79 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 581236201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก
80 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 591236201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด
81 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 601236201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภา ไสยสมบัติ
82 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 611236200 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ จันทะเสนา
83 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 611236300 อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
84 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 621236300 อาจารย์ ดร.ศรินธร ไชยรัตน์
85 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 631236300 อาจารย์ ดร.อัญชลี เยาวราช
86 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 581236501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลียา ยางงาม
87 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 581236502 อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี
88 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 591236501 อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี
89 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 601236501 อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง
90 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจดิจิทัล 611236600 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์
91 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจดิจิทัล 621236600 อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง
92 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจดิจิทัล 631236600 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลียา ยางงาม
93 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 592231501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี
94 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 602231501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี
95 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 582231801 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ บุษราคัมวดี
96 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 582231802 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
97 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 592231801 อาจารย์ศิริวรรณ คำดี
98 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 592231802 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ
99 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 592231803 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล
100 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 602231801 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น
101 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 602231802 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ
102 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 602231803 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
103 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 612231800 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล
104 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 622231800 อาจารย์ศิริวรรณ คำดี
105 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 622231801 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยธร ติณภพ
106 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 632231800 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น
107 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 642231800 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล
108 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 592232201 อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
109 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 602232201 อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์
110 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 612232200 อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
111 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 612232201 --
112 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 622232200 อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์
113 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 642232200 อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
114 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 592232301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
115 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 602232301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
116 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 602232302 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
117 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 642232300 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
118 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 642233900 --
119 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก 602234301 อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
120 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 582234701 อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์
121 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 592234701 อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์
122 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 592234702 อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์
123 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 602234701 อาจารย์ ดร.นิศากร มะลิวัลย์
124 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 612234700 อาจารย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
125 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 622234700 อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์
126 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 632234700 อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์
127 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 642234700 อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์
128 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 582236001 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภารดี นึกชอบ
129 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 592236001 อาจารย์ปริยากร สว่างศรี
130 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 592236002 อาจารย์ปริยากร สว่างศรี
131 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 602236001 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ การะเวก
132 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 612236000 อาจารย์ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์
133 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 622236000 อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
134 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 632236000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภารดี นึกชอบ
135 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 642236000 อาจารย์ปริยากร สว่างศรี
136 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 612236300 อาจารย์ ดร.ศรินธร ไชยรัตน์
137 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 642236300 อาจารย์ ดร.อัญชลี เยาวราช
138 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6422363T0 อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
139 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 582236501 อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี
140 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 592236501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลียา ยางงาม
141 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 592236502 อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง
142 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 602236501 อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี
143 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 602236502 อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง
144 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจดิจิทัล 622236600 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลียา ยางงาม
145 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจดิจิทัล 632236600 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์
146 ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจดิจิทัล 642236600 อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี
147 ภาคพิเศษ (ศูนย์สระแก้ว) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 585231801 อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย
148 ภาคพิเศษ (ศูนย์สระแก้ว) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 605231801 อาจารย์คณิต เรืองขจร
149 ภาคพิเศษ (ศูนย์สระแก้ว) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 615231800 อาจารย์พรรณี พิมพ์โพธิ์
150 ภาคพิเศษ (ศูนย์สระแก้ว) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 625231800 อาจารย์พรรณี พิมพ์โพธิ์
151 ภาคพิเศษ (ศูนย์สระแก้ว) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 635231800 อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว
152 ภาคพิเศษ (ศูนย์สระแก้ว) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 645231800 อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย
153 ภาคพิเศษ (ศูนย์สระแก้ว) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 6452318A0 อาจารย์คณิต เรืองขจร
154 ภาคพิเศษ (ศูนย์สระแก้ว) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 6452318C0 อาจารย์พิศิษฐ์ พิภพพรพงศ์
155 ภาคพิเศษ (ศูนย์สระแก้ว) บัญชีบัณฑิต การบัญชี 6452360A0 อาจารย์ปริยากร สว่างศรี
156 ภาคพิเศษ (Executive) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 58E231801 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น
157 ภาคพิเศษ (Executive) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 59E231801 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ
158 ภาคปกติ (ศูนย์สระแก้ว) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 58S231801 อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย
159 ภาคปกติ (ศูนย์สระแก้ว) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 59S231801 อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว
160 ภาคปกติ (ศูนย์สระแก้ว) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 60S231801 อาจารย์คณิต เรืองขจร