Untitled Document
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
จำนวนข้อมูล 138 รายการ

ประเภท ปริญญา สาขา หมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
ภาคปกติ (ศูนย์ กทม.)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการธุรกิจค้าปลีก
560234301  -- 
ภาคปกติ (ศูนย์ กทม.)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการธุรกิจค้าปลีก
560234302  -- 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   นิเทศศาสตรบัณฑิต   นิเทศศาสตร์
561231501  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   นิเทศศาสตรบัณฑิต   นิเทศศาสตร์
561231502  อาจารย์จันทิมา ศิริ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   นิเทศศาสตรบัณฑิต   นิเทศศาสตร์
561231503  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   นิเทศศาสตรบัณฑิต   นิเทศศาสตร์
561231504  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุขสุมิตร 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   นิเทศศาสตรบัณฑิต   นิเทศศาสตร์
571231501  อาจารย์จันทิมา ศิริ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   นิเทศศาสตรบัณฑิต   นิเทศศาสตร์
571231502  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด ขจรภัย 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   นิเทศศาสตรบัณฑิต   นิเทศศาสตร์
571231503  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด ขจรภัย 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   นิเทศศาสตรบัณฑิต   นิเทศศาสตร์
571231504  อาจารย์กิตติ อัปสรภาสกร 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   นิเทศศาสตรบัณฑิต   นิเทศศาสตร์
581231501  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   นิเทศศาสตรบัณฑิต   นิเทศศาสตร์
581231502  อาจารย์จันทิมา ศิริ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   นิเทศศาสตรบัณฑิต   นิเทศศาสตร์
581231503  อาจารย์กิตติ อัปสรภาสกร 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   นิเทศศาสตรบัณฑิต   นิเทศศาสตร์
591231501  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   นิเทศศาสตรบัณฑิต   นิเทศศาสตร์
591231502  อาจารย์กิตติ อัปสรภาสกร 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
561231801  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
561231802  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
561231803  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
571231801  อาจารย์ศิริวรรณ คำดี 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
571231802  อาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
571231803  อาจารย์ ดร.ธันยธร ติณภพ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
581231801  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ ทองทวี 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
581231802  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
581231803  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ บุษราคัมวดี 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
591231801  อาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
591231802  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด
561232201  อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด
571232201  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวดี ทูปิยะ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด
571232202  อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด
581232201  อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด
581232202  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวดี ทูปิยะ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด
591232201  อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
561232301  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
561232302  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
571232301  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
571232302  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
581232301  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
591232301  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินและการธนาคาร
561232401  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรานต์ เผือกมงคล 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินและการธนาคาร
561232402  อาจารย์อุบล ไม้พุ่ม 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินและการธนาคาร
571232401  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรานต์ เผือกมงคล 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินและการธนาคาร
581232401  อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินและการธนาคาร
581232402  อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินและการธนาคาร
591232401  อาจารย์อุบล ไม้พุ่ม 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   ศิลปศาสตรบัณฑิต   การจัดการท่องเที่ยว
561233901  อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   ศิลปศาสตรบัณฑิต   การจัดการท่องเที่ยว
571233901  อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   ศิลปศาสตรบัณฑิต   การจัดการท่องเที่ยว
581233901  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   ศิลปศาสตรบัณฑิต   การจัดการท่องเที่ยว
581233902  อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   ศิลปศาสตรบัณฑิต   การจัดการท่องเที่ยว
591233901  อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการธุรกิจค้าปลีก
561234301  อาจารย์อัญชลี เยาวราช 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการธุรกิจค้าปลีก
571234301  อาจารย์บัลลังก์ สันทัด 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการธุรกิจค้าปลีก
581234301  อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการธุรกิจค้าปลีก
591234301  อาจารย์ศรินธร ไชยรัตน์ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
561234701  อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
561234702  อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
571234701  อาจารย์ ดร.ปริญ วีระพงษ์ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
571234702  อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
571234703  อาจารย์พิชญ์ณี ตีรณากรณ์ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
581234701  อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
581234702  อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
581234703  อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
591234701  อาจารย์ ดร.ปริญ วีระพงษ์ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บัญชีบัณฑิต   การบัญชี
561236001  อาจารย์อภิชาติ การะเวก 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บัญชีบัณฑิต   การบัญชี
561236002  อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บัญชีบัณฑิต   การบัญชี
571236001  อาจารย์ภารดี นึกชอบ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บัญชีบัณฑิต   การบัญชี
571236002  อาจารย์ภารดี นึกชอบ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บัญชีบัณฑิต   การบัญชี
581236001  อาจารย์ดวงมณี ชักนำ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บัญชีบัณฑิต   การบัญชี
581236002  อาจารย์ดวงมณี ชักนำ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บัญชีบัณฑิต   การบัญชี
581236003  อาจารย์อภิชาติ การะเวก 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บัญชีบัณฑิต   การบัญชี
591236001  อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บัญชีบัณฑิต   การบัญชี
591236002  อาจารย์ปริยากร สว่างศรี 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   เศรษฐศาสตรบัณฑิต   เศรษฐศาสตร์
561236201  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภา ไสยสมบัติ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   เศรษฐศาสตรบัณฑิต   เศรษฐศาสตร์
571236202  -- 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   เศรษฐศาสตรบัณฑิต   เศรษฐศาสตร์
581236201  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   เศรษฐศาสตรบัณฑิต   เศรษฐศาสตร์
591236201  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
561236501  อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
561236502  อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
571236501  อาจารย์ชลียา ยางงาม 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
571236502  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์ 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
581236501  อาจารย์ชลียา ยางงาม 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
581236502  อาจารย์ศุภมล คงทน 
ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
591236501  อาจารย์ศุภมล คงทน 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   นิเทศศาสตรบัณฑิต   นิเทศศาสตร์
562231501  อาจารย์กิตติ อัปสรภาสกร 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   นิเทศศาสตรบัณฑิต   นิเทศศาสตร์
592231501  อาจารย์จันทิมา ศิริ 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
562231801  อาจารย์ ดร.ธันยธร ติณภพ 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
562231802  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
562231803  อาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
562231804  อาจารย์ ดร.ธันยธร ติณภพ 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
562231805  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ บุษราคัมวดี 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
572231801  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
572231802  อาจารย์ศิริวรรณ คำดี 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
572231803  อาจารย์ศิริวรรณ คำดี 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
572231804  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
582231801  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ บุษราคัมวดี 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
582231802  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
592231801  อาจารย์ศิริวรรณ คำดี 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
592231802  อาจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
592231803  อาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด
562232201  อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด
562232202  อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด
572232201  อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์ 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด
592232201  อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
592232301  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   ศิลปศาสตรบัณฑิต   การจัดการท่องเที่ยว
562233901  อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
562234701  อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
562234702  อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
562234703  อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์ 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
572234701  อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์ 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
572234702  อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
582234701  อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์ 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
592234701  อาจารย์พิชญ์ณี ตีรณากรณ์ 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
592234702  อาจารย์ ดร.ปริญ วีระพงษ์ 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บัญชีบัณฑิต   การบัญชี
562236001  อาจารย์ดวงมณี ชักนำ 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บัญชีบัณฑิต   การบัญชี
562236002  อาจารย์อภิชาติ การะเวก 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บัญชีบัณฑิต   การบัญชี
562236003  อาจารย์ภารดี นึกชอบ 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บัญชีบัณฑิต   การบัญชี
572236001  อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บัญชีบัณฑิต   การบัญชี
572236002  อาจารย์อภิชาติ การะเวก 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บัญชีบัณฑิต   การบัญชี
572236003  อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บัญชีบัณฑิต   การบัญชี
582236001  อาจารย์ภารดี นึกชอบ 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บัญชีบัณฑิต   การบัญชี
592236001  อาจารย์ปริยากร สว่างศรี 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บัญชีบัณฑิต   การบัญชี
592236002  อาจารย์ปริยากร สว่างศรี 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
562236501  อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
562236502  อาจารย์ชลียา ยางงาม 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
562236503  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์ 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
572236501  อาจารย์ศุภมล คงทน 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
572236502  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์ 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
582236501  อาจารย์ศุภมล คงทน 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
592236501  อาจารย์ชลียา ยางงาม 
ภาคพิเศษ (มหาวิทยาลัย ส-อ)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
592236502  อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง 
ภาคพิเศษ (ศูนย์สระแก้ว)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
585231801  อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย 
ภาคพิเศษ (Executive)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
56E231801  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี 
ภาคพิเศษ (Executive)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
56E231802  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย 
ภาคพิเศษ (Executive)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
57E231801  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น 
ภาคพิเศษ (Executive)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
57E334800  -- 
ภาคพิเศษ (Executive)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
58E231801  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น 
ภาคพิเศษ (Executive)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
59E231801  อาจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ 
ภาคปกติ (ศูนย์สระแก้ว)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
58S231801  อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย 
ภาคปกติ (ศูนย์สระแก้ว)   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป
59S231801  อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว