header

  
ac_co_teacher อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จำนวนข้อมูล 16 รายการ
ลำดับ ประเภท ปริญญา สาขา หมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
1 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 591225001 อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา
2 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์ ) 591225002 อาจารย์ ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี
3 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 561225001 อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
4 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 561225002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช
5 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 571225001 อาจารย์ ดร.พิษณุ แก้วตะพาน
6 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 571225002 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ
7 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 581225001 อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
8 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 581225002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช
9 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 591225101 อาจารย์ธนา กั่วพานิช
10 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 561228201 อาจารย์หรรษา เวียงวะลัย
11 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 571228201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณิภา พาณิชกรกุล
12 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 581228201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์ปภัทร์ ทองคำ
13 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 591228201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัณนภา สุขลิ้ม
14 ภาคปกติ (ศูนย์สระแก้ว) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์ ) 59S225001 อาจารย์ ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์
15 ภาคปกติ (ศูนย์สระแก้ว) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 58S225001 อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว
16 ภาคปกติ (ศูนย์สระแก้ว) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 58S225002 อาจารย์ขจรศักดิ์ เอี่ยมนอก