ac_co_teacher อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จำนวนข้อมูล 20 รายการ
ลำดับ ประเภท ปริญญา สาขา หมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
1 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 591225001 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา
2 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์ ) 591225002 อาจารย์ ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี
3 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 581225001 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
4 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 581225002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช
5 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 601225001 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาพร เรืองสังข์
6 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 601225002 อาจารย์ศิริพร นามเทศ
7 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 611225000 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ
8 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 591225101 อาจารย์ธนา กั่วพานิช
9 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 601225101 อาจารย์วันอาสาฬห์ พิทักษ์
10 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 611225100 อาจารย์ภาคิณ หมั่นทุ่ง
11 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 581228201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์ปภัทร์ ทองคำ
12 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 591228201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัณนภา สุขลิ้ม
13 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 601228201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนี บุญวิทยา
14 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 611228200 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภณิดา พัฒธร
15 บัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัย ส-อ) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการเกษตร 61B525901 --
16 ภาคปกติ (ศูนย์สระแก้ว) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 60S225001 อาจารย์ปณัท สุขสร้อย
17 ภาคปกติ (ศูนย์สระแก้ว) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์ ) 60S225002 อาจารย์ ดร.เจนจิรา นามี
18 ภาคปกติ (ศูนย์สระแก้ว) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 58S225001 อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว
19 ภาคปกติ (ศูนย์สระแก้ว) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 58S225002 อาจารย์ขจรศักดิ์ เอี่ยมนอก
20 ภาคปกติ (ศูนย์สระแก้ว) วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 59S225001 อาจารย์ ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์