header

  
ac_co_teacher อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน วิทยาลัยนวัตกรรม
จำนวนข้อมูล 16 รายการ
ลำดับ ประเภท ปริญญา สาขา หมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
1 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ศิลปศาสตรบัณฑิต การบริการในอุตสาหกรรมการบิน 561233101 อาจารย์นาวาอากาศเอกภัชรชาติ ทูรวัฒน์
2 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ศิลปศาสตรบัณฑิต การบริการในอุตสาหกรรมการบิน 561233102 อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
3 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบริหารผู้สูงอายุ 591233201 อาจารย์สินิทรา สุขสวัสดิ์
4 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 561233501 อาจารย์นาวาอากาศเอกภัชรชาติ ทูรวัฒน์
5 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 571233501 อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
6 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 581233501 อาจารย์นาวาอากาศเอกภัชรชาติ ทูรวัฒน์
7 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 591233501 อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงค์
8 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 581233701 อาจารย์อรวรรณ สิทธิวิจารณ์
9 ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 591233701 อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ
10 บัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 57B531702 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
11 บัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 58B531701 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
12 บัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัย ส-อ) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 59B531701 อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์
13 บัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัย ส-อ) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 56B533301 --
14 บัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัย ส-อ) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 57B533301 --
15 บัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัย ส-อ) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 58B533302 --
16 บัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัย ส-อ) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 59B533301 --