รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 874/2565 25 เมษายน 2565 1/2565 อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันศิริ
2 2420/2564 29 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันศิริ
3 1018/2564 21 พฤษภาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
4 1018/2564 21 พฤษภาคม 2564 1/2564 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
5 1018/2564 21 พฤษภาคม 2564 1/2564 อาจารย์พิบูลย์ ตัญญบุตร
6 1018/2564 21 พฤษภาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.มหาชาติ อินทโชติ
7 1018/2564 21 พฤษภาคม 2564 1/2564 อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันสิริ
8 1018/2564 21 พฤษภาคม 2564 1/2564 อาจารย์ธีรศักดิ์ จิระตราชู
9 1018/2564 21 พฤษภาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.แสงโสม กชกรกมุท
10 730/2564 29 มีนาคม 2564 2/2563 อาจารย์ณัฐ สิทธิกร
11 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์มหาชาติ อินทโชติ
12 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์วรัญญู ฉายาบรรณ์
13 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์กรวุฒิ แผนพรหม
14 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
15 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
16 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์สุขุมาลย์ หนกหลัง
17 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์สุพจน์ เกิดสุวรรณ์
18 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ธีรศักดิ์ จิระตราชู
19 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ณัฐกา สงวนวงษ์
20 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ญาณี เหล่าวิริยะรัตน์
21 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
22 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันศิริ
23 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ปัญชลี เวียงยิ่ง
24 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ชณทัต บุญชูวงศ์
25 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
26 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์จิตเกษม ทองนาค
27 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต
28 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
29 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
30 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.มหาชาติ อินทโชติ
31 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์จุฬาลักษณ์ พงษ์สังข์
32 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ดารินี ภู่ทอง
33 183/2563 22 มกราคม 2563 2/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี พรรณหาญ
34 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.ไพจิตร สดวกการ
35 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์จุฬาลักษณ์ พงษ์สังข์
36 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
37 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.ธิรดา สุวัณณะศรี
38 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
39 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
40 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์กรรณิการ์ แสนสุภา
41 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.มหาชาติ อินทโชติ
42 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์อภิชญา แก้วอุทัย
43 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.ไพจิตร สดวกการ
44 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
45 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ปัญชลี เวียงยิ่ง
46 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.ธิรดา สุวัณณะศรี
47 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.กรรณานุช ณ ถลาง
48 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
49 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต
50 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์กรรณิการ์ แสนสุภา
51 588/2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 2/2561 อาจารย์ฐิรวรรณ ดำรงรัตน์
52 3293/2561 28 ธันวาคม 2561 2/2561 อาจารย์วรรณภา สรรพสิทธิ์
53 3293/2561 28 ธันวาคม 2561 2/2561 อาจารย์อภิชญา แก้วอุทัย
54 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย คมสาคร
55 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์จุฑารัตน์ จีนจรรยา
56 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์วรีย์นันทน์ สิริกรกาญจนา
57 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
58 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์วิกานดา เกียรติมาโนชญ์
59 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์ ดร.ธิรดา สุวัณณะศรี
60 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์ปัญชลี เวียงยิ่ง
61 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์กรรณิการ์ แสนสุภา
62 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
63 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
64 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.นารี คูหาเรืองรอง
65 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ธวัชชัย ศรีเทพ
66 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.บัณฑิต พัดเย็น
67 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ดารินี ภู่ทอง
68 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.จินดา น้าเจริญ
69 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.กัลยาณี เจริญช่างนุชมี
70 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา
71 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์ปริณุต ไชยนิชย์
72 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์มหาชาติ อินทโชติ
73 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาวดี เกษมณี
74 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต
75 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
76 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ฐิรวรรณ ดำรงรัตน์
77 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
78 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
79 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
80 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
81 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์นรัจฉรา สมประสงค์
82 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันศิริ
83 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ลูกแก้ว มุกดา
84 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต
85 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ผการัตน์ ใยทอง
86 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาวดี เกษมณี
87 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์ฐิรวรรณ ดำรงรัตน์
88 724/2560 25 มีนาคม 2560 2/2559 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
89 724/2560 25 มีนาคม 2560 2/2559 อาจารย์ ดร.แสน สมนึก
90 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์พีรภัทร ฉัตรสุวรรณ
91 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์ญานี เหล่าวิริยะรัตน์
92 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์แสงโสม กชกนกมุท
93 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา
94 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
95 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์ลูกแก้ว มุกดา
96 2507/2559 31 ตุลาคม 2559 1/2559 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
97 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
98 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์ญาณี เหล่าวิริยะรัตน์
99 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์วารุณี นาวัลย์
100 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
101 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์ศศิธร เมธีวรกุล
102 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์นรัจฉรา สมประสงค์
103 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์สุธากร วสุโภคิน
104 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์ลูกแก้ว มุกดา
105 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันศิริ
106 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์ภัสรำไพ จ้อยเจริญ