รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์วรัญญู ฉายาบรรณ์
2 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์กรวุฒิ แผนพรหม
3 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
4 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
5 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์สุขุมาลย์ หนกหลัง
6 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์สุพจน์ เกิดสุวรรณ์
7 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์มหาชาติ อินทโชติ
8 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ธีรศักดิ์ จิระตราชู
9 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ณัฐกา สงวนวงษ์
10 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ญาณี เหล่าวิริยะรัตน์
11 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันศิริ
12 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ปัญชลี เวียงยิ่ง
13 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ชณทัต บุญชูวงศ์
14 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
15 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์จิตเกษม ทองนาค
16 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต
17 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
18 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
19 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.มหาชาติ อินทโชติ
20 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์จุฬาลักษณ์ พงษ์สังข์
21 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ดารินี ภู่ทอง
22 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
23 183/2563 22 มกราคม 2563 2/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี พรรณหาญ
24 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.ไพจิตร สดวกการ
25 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์จุฬาลักษณ์ พงษ์สังข์
26 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
27 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.ธิรดา สุวัณณะศรี
28 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
29 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
30 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์กรรณิการ์ แสนสุภา
31 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.มหาชาติ อินทโชติ
32 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.ไพจิตร สดวกการ
33 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
34 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ปัญชลี เวียงยิ่ง
35 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.ธิรดา สุวัณณะศรี
36 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.กรรณานุช ณ ถลาง
37 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
38 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต
39 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์กรรณิการ์ แสนสุภา
40 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์อภิชญา แก้วอุทัย
41 588/2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 2/2561 อาจารย์ฐิรวรรณ ดำรงรัตน์
42 3293/2561 28 ธันวาคม 2561 2/2561 อาจารย์วรรณภา สรรพสิทธิ์
43 3293/2561 28 ธันวาคม 2561 2/2561 อาจารย์อภิชญา แก้วอุทัย
44 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย คมสาคร
45 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์จุฑารัตน์ จีนจรรยา
46 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์วรีย์นันทน์ สิริกรกาญจนา
47 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
48 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์วิกานดา เกียรติมาโนชญ์
49 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์ ดร.ธิรดา สุวัณณะศรี
50 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์ปัญชลี เวียงยิ่ง
51 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์กรรณิการ์ แสนสุภา
52 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
53 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
54 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ธวัชชัย ศรีเทพ
55 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.บัณฑิต พัดเย็น
56 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ดารินี ภู่ทอง
57 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.นารี คูหาเรืองรอง
58 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.จินดา น้าเจริญ
59 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.กัลยาณี เจริญช่างนุชมี
60 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา
61 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์ปริณุต ไชยนิชย์
62 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์มหาชาติ อินทโชติ
63 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต
64 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
65 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ฐิรวรรณ ดำรงรัตน์
66 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
67 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
68 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาวดี เกษมณี
69 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
70 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
71 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์นรัจฉรา สมประสงค์
72 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันศิริ
73 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ลูกแก้ว มุกดา
74 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต
75 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ผการัตน์ ใยทอง
76 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาวดี เกษมณี
77 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์ฐิรวรรณ ดำรงรัตน์
78 724/2560 25 มีนาคม 2560 2/2559 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
79 724/2560 25 มีนาคม 2560 2/2559 อาจารย์ ดร.แสน สมนึก
80 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์พีรภัทร ฉัตรสุวรรณ
81 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์ญานี เหล่าวิริยะรัตน์
82 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์แสงโสม กชกนกมุท
83 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา
84 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
85 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์ลูกแก้ว มุกดา
86 2507/2559 31 ตุลาคม 2559 1/2559 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
87 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
88 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์ญาณี เหล่าวิริยะรัตน์
89 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์วารุณี นาวัลย์
90 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
91 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์นรัจฉรา สมประสงค์
92 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์สุธากร วสุโภคิน
93 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์ลูกแก้ว มุกดา
94 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันศิริ
95 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์ภัสรำไพ จ้อยเจริญ
96 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์ศศิธร เมธีวรกุล