header

  
รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์จุฑารัตน์ จีนจรรยา
2 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์กรรณิการ์ แสนสุภา
3 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
4 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
5 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์ ดร.ธิรดา สุวัณณะศรี
6 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์ปัญชลี เวียงยิ่ง
7 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย คมสาคร
8 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์วรีย์นันทน์ สิริกรกาญจนา
9 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
10 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์วิกานดา เกียรติมาโนชญ์
11 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ธวัชชัย ศรีเทพ
12 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.บัณฑิต พัดเย็น
13 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ดารินี ภู่ทอง
14 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.นารี คูหาเรืองรอง
15 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.กัลยาณี เจริญช่างนุชมี
16 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา
17 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์ปริณุต ไชยนิชย์
18 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์มหาชาติ อินทโชติ
19 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.จินดา น้าเจริญ
20 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต
21 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
22 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ฐิรวรรณ ดำรงรัตน์
23 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
24 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
25 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาวดี เกษมณี
26 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
27 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
28 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์นรัจฉรา สมประสงค์
29 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันศิริ
30 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ลูกแก้ว มุกดา
31 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต
32 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ผการัตน์ ใยทอง
33 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาวดี เกษมณี
34 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์ฐิรวรรณ ดำรงรัตน์
35 724/2560 25 มีนาคม 2560 2/2559 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
36 724/2560 25 มีนาคม 2560 2/2559 อาจารย์ ดร.แสน สมนึก
37 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์พีรภัทร ฉัตรสุวรรณ
38 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์ญานี เหล่าวิริยะรัตน์
39 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์แสงโสม กชกนกมุท
40 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา
41 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
42 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์ลูกแก้ว มุกดา
43 2507/2559 31 ตุลาคม 2559 1/2559 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
44 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
45 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์ญาณี เหล่าวิริยะรัตน์
46 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์วารุณี นาวัลย์
47 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
48 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์นรัจฉรา สมประสงค์
49 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์สุธากร วสุโภคิน
50 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์ลูกแก้ว มุกดา
51 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันศิริ
52 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์ภัสรำไพ จ้อยเจริญ
53 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์ศศิธร เมธีวรกุล