รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 2404/2566 16 กันยายน 2566 1/2566 นายบัณฑิษฐ์ พันศิริ
2 1871/2566 14 กรกฎาคม 2566 1/2566 นายคมสัน เตชะไมตรีจิตต์
3 1555/2566 13 มิถุนายน 2566 1/2566 นายบัณฑิษฐ์ พันศิริ
4 874/2565 25 เมษายน 2565 1/2565 อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันศิริ
5 2420/2564 29 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันศิริ
6 1018/2564 21 พฤษภาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
7 1018/2564 21 พฤษภาคม 2564 1/2564 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
8 1018/2564 21 พฤษภาคม 2564 1/2564 อาจารย์พิบูลย์ ตัญญบุตร
9 1018/2564 21 พฤษภาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.มหาชาติ อินทโชติ
10 1018/2564 21 พฤษภาคม 2564 1/2564 อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันสิริ
11 1018/2564 21 พฤษภาคม 2564 1/2564 อาจารย์ธีรศักดิ์ จิระตราชู
12 1018/2564 21 พฤษภาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.แสงโสม กชกรกมุท
13 730/2564 29 มีนาคม 2564 2/2563 อาจารย์ณัฐ สิทธิกร
14 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์สุขุมาลย์ หนกหลัง
15 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์สุพจน์ เกิดสุวรรณ์
16 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์มหาชาติ อินทโชติ
17 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์วรัญญู ฉายาบรรณ์
18 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์กรวุฒิ แผนพรหม
19 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
20 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
21 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ธีรศักดิ์ จิระตราชู
22 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ณัฐกา สงวนวงษ์
23 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ญาณี เหล่าวิริยะรัตน์
24 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์จุฬาลักษณ์ พงษ์สังข์
25 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ดารินี ภู่ทอง
26 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
27 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันศิริ
28 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ปัญชลี เวียงยิ่ง
29 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ชณทัต บุญชูวงศ์
30 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
31 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์จิตเกษม ทองนาค
32 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต
33 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
34 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
35 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.มหาชาติ อินทโชติ
36 183/2563 22 มกราคม 2563 2/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี พรรณหาญ
37 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.ไพจิตร สดวกการ
38 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์จุฬาลักษณ์ พงษ์สังข์
39 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
40 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.ธิรดา สุวัณณะศรี
41 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
42 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
43 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์กรรณิการ์ แสนสุภา
44 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.มหาชาติ อินทโชติ
45 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต
46 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์กรรณิการ์ แสนสุภา
47 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์อภิชญา แก้วอุทัย
48 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.ไพจิตร สดวกการ
49 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
50 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ปัญชลี เวียงยิ่ง
51 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.ธิรดา สุวัณณะศรี
52 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.กรรณานุช ณ ถลาง
53 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
54 588/2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 2/2561 อาจารย์ฐิรวรรณ ดำรงรัตน์
55 3293/2561 28 ธันวาคม 2561 2/2561 อาจารย์วรรณภา สรรพสิทธิ์
56 3293/2561 28 ธันวาคม 2561 2/2561 อาจารย์อภิชญา แก้วอุทัย
57 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย คมสาคร
58 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์จุฑารัตน์ จีนจรรยา
59 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์วรีย์นันทน์ สิริกรกาญจนา
60 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
61 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์วิกานดา เกียรติมาโนชญ์
62 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์ ดร.ธิรดา สุวัณณะศรี
63 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์ปัญชลี เวียงยิ่ง
64 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์กรรณิการ์ แสนสุภา
65 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
66 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
67 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ดารินี ภู่ทอง
68 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.นารี คูหาเรืองรอง
69 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ธวัชชัย ศรีเทพ
70 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.บัณฑิต พัดเย็น
71 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.จินดา น้าเจริญ
72 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.กัลยาณี เจริญช่างนุชมี
73 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา
74 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์ปริณุต ไชยนิชย์
75 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์มหาชาติ อินทโชติ
76 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
77 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
78 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาวดี เกษมณี
79 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต
80 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
81 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ฐิรวรรณ ดำรงรัตน์
82 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ผการัตน์ ใยทอง
83 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
84 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
85 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์นรัจฉรา สมประสงค์
86 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันศิริ
87 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ลูกแก้ว มุกดา
88 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต
89 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาวดี เกษมณี
90 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์ฐิรวรรณ ดำรงรัตน์
91 724/2560 25 มีนาคม 2560 2/2559 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
92 724/2560 25 มีนาคม 2560 2/2559 อาจารย์ ดร.แสน สมนึก
93 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์ลูกแก้ว มุกดา
94 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์พีรภัทร ฉัตรสุวรรณ
95 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์ญานี เหล่าวิริยะรัตน์
96 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์แสงโสม กชกนกมุท
97 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา
98 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
99 2507/2559 31 ตุลาคม 2559 1/2559 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
100 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
101 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์ญาณี เหล่าวิริยะรัตน์
102 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์วารุณี นาวัลย์
103 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
104 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์ภัสรำไพ จ้อยเจริญ
105 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์ศศิธร เมธีวรกุล
106 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์นรัจฉรา สมประสงค์
107 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์สุธากร วสุโภคิน
108 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์ลูกแก้ว มุกดา
109 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันศิริ