รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 588/2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 2/2561 อาจารย์ฐิรวรรณ ดำรงรัตน์
2 3293/2561 28 ธันวาคม 2561 2/2561 อาจารย์อภิชญา แก้วอุทัย
3 3293/2561 28 ธันวาคม 2561 2/2561 อาจารย์วรรณภา สรรพสิทธิ์
4 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์ ดร.ธิรดา สุวัณณะศรี
5 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์ปัญชลี เวียงยิ่ง
6 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์กรรณิการ์ แสนสุภา
7 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
8 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
9 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย คมสาคร
10 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์จุฑารัตน์ จีนจรรยา
11 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์วรีย์นันทน์ สิริกรกาญจนา
12 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
13 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์วิกานดา เกียรติมาโนชญ์
14 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ธวัชชัย ศรีเทพ
15 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.บัณฑิต พัดเย็น
16 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ดารินี ภู่ทอง
17 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.นารี คูหาเรืองรอง
18 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์ปริณุต ไชยนิชย์
19 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์มหาชาติ อินทโชติ
20 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.จินดา น้าเจริญ
21 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.กัลยาณี เจริญช่างนุชมี
22 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา
23 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
24 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ฐิรวรรณ ดำรงรัตน์
25 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
26 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
27 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาวดี เกษมณี
28 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต
29 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันศิริ
30 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ลูกแก้ว มุกดา
31 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต
32 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ผการัตน์ ใยทอง
33 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
34 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
35 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์นรัจฉรา สมประสงค์
36 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์ฐิรวรรณ ดำรงรัตน์
37 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาวดี เกษมณี
38 724/2560 25 มีนาคม 2560 2/2559 อาจารย์ ดร.แสน สมนึก
39 724/2560 25 มีนาคม 2560 2/2559 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
40 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา
41 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
42 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์ลูกแก้ว มุกดา
43 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์พีรภัทร ฉัตรสุวรรณ
44 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์ญานี เหล่าวิริยะรัตน์
45 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์แสงโสม กชกนกมุท
46 2507/2559 31 ตุลาคม 2559 1/2559 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
47 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์วารุณี นาวัลย์
48 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
49 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
50 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์ญาณี เหล่าวิริยะรัตน์
51 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์สุธากร วสุโภคิน
52 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์ลูกแก้ว มุกดา
53 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันศิริ
54 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์ภัสรำไพ จ้อยเจริญ
55 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์ศศิธร เมธีวรกุล
56 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์นรัจฉรา สมประสงค์