รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ณัฐกา สงวนวงษ์
2 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ญาณี เหล่าวิริยะรัตน์
3 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ธีรศักดิ์ จิระตราชู
4 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.มหาชาติ อินทโชติ
5 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์จุฬาลักษณ์ พงษ์สังข์
6 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ดารินี ภู่ทอง
7 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
8 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันศิริ
9 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ปัญชลี เวียงยิ่ง
10 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ชณทัต บุญชูวงศ์
11 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
12 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์จิตเกษม ทองนาค
13 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต
14 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
15 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
16 183/2563 22 มกราคม 2563 2/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี พรรณหาญ
17 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์จุฬาลักษณ์ พงษ์สังข์
18 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.ไพจิตร สดวกการ
19 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.มหาชาติ อินทโชติ
20 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
21 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.ธิรดา สุวัณณะศรี
22 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
23 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
24 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์กรรณิการ์ แสนสุภา
25 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
26 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต
27 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์กรรณิการ์ แสนสุภา
28 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์อภิชญา แก้วอุทัย
29 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.ไพจิตร สดวกการ
30 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
31 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ปัญชลี เวียงยิ่ง
32 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.ธิรดา สุวัณณะศรี
33 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.กรรณานุช ณ ถลาง
34 588/2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 2/2561 อาจารย์ฐิรวรรณ ดำรงรัตน์
35 3293/2561 28 ธันวาคม 2561 2/2561 อาจารย์อภิชญา แก้วอุทัย
36 3293/2561 28 ธันวาคม 2561 2/2561 อาจารย์วรรณภา สรรพสิทธิ์
37 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
38 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย คมสาคร
39 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์จุฑารัตน์ จีนจรรยา
40 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์วรีย์นันทน์ สิริกรกาญจนา
41 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
42 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์วิกานดา เกียรติมาโนชญ์
43 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์ ดร.ธิรดา สุวัณณะศรี
44 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์ปัญชลี เวียงยิ่ง
45 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์กรรณิการ์ แสนสุภา
46 2330/2561 24 กันยายน 2561 1/2561 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
47 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ดารินี ภู่ทอง
48 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.นารี คูหาเรืองรอง
49 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ธวัชชัย ศรีเทพ
50 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.บัณฑิต พัดเย็น
51 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.จินดา น้าเจริญ
52 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์ ดร.กัลยาณี เจริญช่างนุชมี
53 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา
54 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์ปริณุต ไชยนิชย์
55 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์มหาชาติ อินทโชติ
56 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
57 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
58 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาวดี เกษมณี
59 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต
60 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
61 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ฐิรวรรณ ดำรงรัตน์
62 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันศิริ
63 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ลูกแก้ว มุกดา
64 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต
65 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ผการัตน์ ใยทอง
66 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
67 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
68 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์นรัจฉรา สมประสงค์
69 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาวดี เกษมณี
70 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์ฐิรวรรณ ดำรงรัตน์
71 724/2560 25 มีนาคม 2560 2/2559 อาจารย์ ดร.แสน สมนึก
72 724/2560 25 มีนาคม 2560 2/2559 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
73 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา
74 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
75 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์ลูกแก้ว มุกดา
76 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์พีรภัทร ฉัตรสุวรรณ
77 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์ญานี เหล่าวิริยะรัตน์
78 2999/2559 21 ธันวาคม 2559 2/2559 อาจารย์แสงโสม กชกนกมุท
79 2507/2559 31 ตุลาคม 2559 1/2559 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
80 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์วารุณี นาวัลย์
81 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
82 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์แสงโสม กชกรกมุท
83 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์ญาณี เหล่าวิริยะรัตน์
84 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์ภัสรำไพ จ้อยเจริญ
85 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์ศศิธร เมธีวรกุล
86 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์นรัจฉรา สมประสงค์
87 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์สุธากร วสุโภคิน
88 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์ลูกแก้ว มุกดา
89 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันศิริ